Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Χρηματοδοτήσεις από τα ΕΣΠΑ

Η ΖΩΗ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ... έστω..
Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις εστίασης για την αγορά εξοπλισμού ψηφιακών εφαρμογών μέχρι και 7.000 ευρώ έρχονται μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ.Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις εστίασης, fast food, καφέ αλλά και όσες  κάνουν delivery, όπως πιτσαρίες, σουβλατζίδικα, κ.λπ. Πρόκειται για επιδοτήσεις στις εταιρείες του κλάδου που θέλουν να αναπτύξουν εφαρμογές για τη διάθεση των γευμάτων τους στους καταναλωτές μέσα από το Ίντερνετ και συγκεκριμένα μέσα από τα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα (smart phones) ή τους μικρούς φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές - «ταμπλέτες» (tablets pc). Οι υπηρεσίες αυτές είναι γνωστές και ως Business to Consumers (B2C).
Ενα εστιατόριο είναι δυνατόν επίσης να ενημερώνει τους πελάτες του στοχευμένα με διαθέσιμα μενού, προσφορές, κρατήσεις αλλά και να επιβραβεύει τους καταναλωτές με mobile coupons (ψηφιακά κουπόνια).
Επιπλέον αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να επιδοτηθούν και για τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών που αφορούν τις συναλλαγές τους με άλλες επιχειρήσεις, π.χ. με τους προμηθευτές τους
(Business to Business B2B), και για λειτουργίες μέσα στις δικές τους εταιρείες - ενδοεπιχειρησιακές (B2E).
Στη δράση μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο, με τις εξαιρέσεις που περιγράφονται στους οδηγούς της δράσης. Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού ανά έργο διαμορφώνεται από την επιχείρηση και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης. Η μέγιστη ενίσχυση αφορά το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου και δεν μπορεί να υπερβεί τα 7.000 ευρώ για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση υλοποιήσει ή αξιοποιήσει native
mobile ή web mobile εφαρμογές ή τα 1.400 ευρώ για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση υλοποιήσει web mobile portal.
Το υπόλοιπο 30% του έργου καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να ολοκληρώσουν την επένδυση το αργότερο σε πέντε μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της πρότασης έργου.
Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην κατάρτιση και υποβολή της πρότασής τους πρόκειται να δημιουργηθεί «κατάλογος προμηθευτών» στην ηλεκτρονική σελίδα της δράσης, στη διεύθυνση http://digi-mobileportal/, και digitalaid.gr.
Το ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου θα καταχωρούνται οι ηλεκτρονικές προτάσεις θα είναι διαθέσιμο από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου στις 12.00 μ. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων των επιχειρήσεων καθορίζεται από την περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστημένες οι επιχειρήσεις και είναι:
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
έναρξη υποβολής -Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14.00.
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έναρξη υποβολής -Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14.00.
Περιφέρειες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Ηπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), έναρξη υποβολής- Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14.00.
Περιφέρεια Αττικής, έναρξη υποβολής- Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012
και ώρα 14.00.
Οκτώ προϋποθέσεις για τους δικαιούχους
Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο. Επιλέξιμοι δικαιούχοι προς επιχορήγηση του έργου που προτείνουν, θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία υποβολής:
1- Η επιχείρηση διαθέτει μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική
χρήση. Η περίπτωση αυτή δεν αποκλείει εκείνες τις επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από μεταβίβαση, απορρόφηση ή συγχώνευση, ακόμα και στην περίπτωση που οι ενέργειες αυτές πραγματοποιήθηκαν πριν να κλειστεί μία πλήρης διαχειριστική χρήση.
2- Ο υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας της Επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας του κανόνα De Minimis.
3- Ο δικαιούχος δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».
4- Η Επιχείρηση και οι συνδεδεμένες ή/και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με αυτή, τo τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ εάν η Επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο των Οδικών Μεταφορών).
5- Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική.
6- Η δικαιούχος επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία «πολύ μικρή» ή «μικρή». Στην πρώτη κατηγορία είναι η επιχείρηση εκείνη που απασχολεί από 0 έως εννέα εργαζόμενους με κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ και στη δεύτερη είναι εκείνη η επιχείρηση που απασχολεί από 10 έως 49 άτομα προσωπικό με κύκλο εργασιών μέχρι 10 εκατ. ευρώ.
7- Επιλέξιμη μορφή επιχείρησης. Επιλέξιμες είναι όλες οι μορφές επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας, εξαιρουμένων των κοινοπραξιών (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ), των αστικών μη-κερδοσκοπικών εταιρειών καθώς και όσων ασκούν αποκλειστικώς ελευθέρια επαγγέλματα όπως κατονομάζονται στην παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/94 και στις μετέπειτα σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
8- Ο δικαιούχος λειτουργεί νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες λειτουργίας.
Που να απευθυνθώ:
Η δράση υλοποιείται από την εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.»
(Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.).
Αναλυτικές πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.digitalaid.gr, καθώς και στις ηλεκτρονικές σελίδες του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» http://www.digitalplan.gov.gr/ και, στου υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας http://www.mindev.gov.gr/.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και τηλεφωνικά ατελώς στο 8005000115 (διαθέσιμη γραμμή από Δευτέρα 19/12/2011).
Κείμενο:Χρήστος Κολώνας.  Πηγή:ethnos.gr
Σε ένα κόσμο όπου η ακινησία είναι θάνατος, ας εξάγουμε λίγη Μεσογειακή  κουλτούρα έστω...
Στήριγμα 36 εκατ. για αποστακτήρια.
Mε 100% κοινοτική χρηματοδότηση άνεργοι μπορούν να ανοίξουν το δικό τους αποστακτήριο και να παράγουν αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά,μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ «Σχέδιο Στήριξης
Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών
(σε φάση start-up)», συνολικού προϋπολογισμού 36 εκατ. ευρώ.
Χρηματοδοτείται η παραγωγή ούζου, τσίπουρου, τσικουδιάς, λικέρ όπως η μαστίχα Χίου, η Τεντούρα, το Κίτρο Νάξου και το Κουμ Κουάτ, καθώς και άλλα αποστάγματα. Τα αναφερόμενα προϊόντα είναι εκείνα που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό.Τα ποτά αυτά είναι προϊόντα που έχουν προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και συνεπώς αυτό και μόνο το στοιχείο τούς δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την επιτυχή έξοδό τους στις διεθνείς αγορές. Είναι επίσης και τα μοναδικά ίσως αναγνωρίσιμα στο εξωτερικό ελληνικά ποτά.Το πρόγραμμα αφορά και επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να είναι άνεργοι.

ΕΣΠΑ
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του κάθε σχεδίου κυμαίνεται από
10.000 έως 20.000 ευρώ. Η δράση χρηματοδοτεί επιπλέον τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας με ποσό 15.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η θέση εργασίας θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες. Άρα η ενίσχυση μπορεί να φτάσει στα 35.000 ευρώ. Και μάλιστα στους εργαζόμενους συμπεριλαμβάνονται και τα άτομα με πρώτο βαθμό συγγένειας.
 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει να «τρέχει» από τις 15 Νοεμβρίου και λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2012.
Πού θα απευθυνθώ;
Πληροφορίες στους Δικτυακούς Τόπους:
http://www.antagonistikotita.gr/,
http://www.espa.gr/,
http://www.efepae.gr/,
http://www.startupgreece.gov.gr/
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
801 11 36 300
Γραφείο Πληροφόρησης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα: 210-6985210
Ποιες δαπάνες καλύπτει;
Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα ενισχυθούν από τη δράση θα πρέπει να έχουν κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 10.000 ευρώ και ανώτατο 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 35.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη).
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης. Για κάθε δαπάνη υπάρχει ξεχωριστό ποσοστό ή ποσό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου.
Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:
1. Τα ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου (θα απαιτηθεί εν ισχύ μισθωτήριο). Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης στον συνολικό προϋπολογισμό είναι 50%.
2. Οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες ηλεκτρικού, ύδρευσης, θέρμανσης, τηλεφωνίας-Διαδικτύου κ.λπ. Η συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να επιδοτηθεί κατά 40%.
3. Οι δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης. Σε αυτή την κατηγορία
είναι οι αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης (π.χ. εγγραφή σε επιμελητήρια, έναρξη στην Εφορία κ.λπ.). Το ανώτατο ποσοστό χρηματοδότησης είναι 10% στον συνολικό προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου.
4. Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες
νομικής και λογιστικής υποστήριξης. Απαιτείται σχετική σύμβαση κατατεθειμένη και θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ. Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης στον συνολικό προϋπολογισμό είναι 10%.
5.Οι δαπάνες σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου είναι 5%. Περιλαμβάνει την αμοιβή για τη σύνταξη και υποβολή του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου. Απαιτείται σχετική σύμβαση κατατεθειμένη και θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.
6. Οι αποσβέσεις παγίων. Περιλαμβάνει αποσβέσεις εξοπλισμού που δεν έχει επιχορηγηθεί από το παρόν πρόγραμμα. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου είναι 5%.
7. Οι δαπάνες αγοράς εξοπλισμού, πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου είναι 10%. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει αγορά πάγιου εξοπλισμού και προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων.
8. Το μισθολογικό κόστος 12 μηνών για νέα θέση εργασίας. Το μέγιστο ποσό στον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου είναι 15.000 ευρώ. .
Το πρόγραμμα έχει εφαρμογή στις Περιφέρειες Αττικής, Μακεδονίας και
Θράκης, Kρήτης, Ιονίων Νήσων, Β. Αιγαίου, Θεσσαλίας,
Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου. Δεν έχει εφαρμογή στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.
Η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι ηλεκτρονική. Και αυτό είναι υποχρεωτικό. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω των ιστοσελίδων
http://www.ependyseis.gr/ και www.ependyseis.gr/mis.
Αυτές περιγράφουν το επιχειρηματικό σχέδιο και επέχουν και τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης.
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα.Πηγή:ethnos.gr
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ
Το πρώτο κείμενο για τα τρέχοντα προγράμματα του ΕΣΠΑ εδώ:
http://amazonsday.blogspot.com/2011/08/blog-post_11.html
Εικόνες:
Η ΖΩΗ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ... από:
http://trellogatos.blogspot.com/
ouzo-ermis από:
http://www.flickr.com/photos/37764682@N00/280813892/
Οι πίνακες ΕΣΠΑ που συνοδεύουν το σχετικό άρθρο, από την Αυγή:
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=644967
Επιπλέον πληροφορίες για χρηματοδοτήσεις σε παλιότερες αναρτήσεις εδώ,  και εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι σκέψεις σας είναι ευπρόσδεκτες.Γράψτε ένα σχόλιο.