Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Οι δομές αλληλεγγύης για τους ανθρώπους σε ανάγκη.(1ο)

Η Ευρώπη του μύθου
Αφού συνήθως δεν αναφέρονται ονόματα και διευθύνσεις -και πάλι δεν ξέρω τι να κάνω με το χρόνο μου-είπα να επιχειρήσω να μαζέψω κάποιες "περιττές"  πληροφορίες σχετικά με το που βρίσκονται οι πόροι που διατίθενται απλόχερα από τις φιλάνθρωπες οργανώσεις. Η Ε.Ε.στραμμένη στο μέλλον και την ανάπτυξη, έχει θεσπίσει πολλούς μηχανισμούς για  την εξάλειψη της φτώχειας, ορίζοντας μάλιστα το 2010 σαν ειδικό έτος κορύφωσης των δράσεων, όπως και παλιότερα είχαμε αναφέρει. Γι'αυτό το σκοπό έχει διαθέσει και συνεχίζει να διαθέτει χρήματα, ελεγκτές, ειδικές δομές και επιθεωρητές που θα προσπαθήσουμε να τους γνωρίσουμε λίγο καλύτερα.
Το πρώτο κείμενο είναι χρήσιμο στο βαθμό που ορίζει την κατάσταση  "απορίας"  αλλά και το τι θεωρείται βοήθεια για μια οικογένεια.
Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους από ΥΠΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ.
Το Πρόγραμμα της δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους εφαρμόζεται στην Ε.Ε. από το 1987 και πρόκειται για ένα Πρόγραμμα εξ'ολοκλήρου χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. Το Πρόγραμμα υλοποιείται με κοινοτικούς πόρους. Η συμμετοχή του κάθε κράτους μέλους είναι εθελοντική. Τα κράτη-μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν κοινοποιούν κάθε χρόνο την πρόθεση τους στην Επιτροπή μαζί με τις διαπιστωθείσες ανάγκες τους. Επί του παρόντος, συμμετέχουν 19 κράτη μέλη. Το Πρόγραμμα στην Ελλάδα εφαρμόζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τα τέλη της δεκαετίας του '90, και πραγματοποιείται με βασικά για τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων τρόφιμα όπως μακαρόνια, ρύζι και τυρί φέτα.
Στόχοι του Προγράμματος
Η Ευρώπη κάπως αλλιώς
Το Πρόγραμμα έχει δύο στόχους:
-ένα στόχο αγοράς- σταθεροποίηση των αγορών γεωργικών προϊόντων μέσω της αύξησης και μείωσης των αποθεμάτων παρέμβασης
-κι ένα στόχο κοινωνικό- συμβολή στην ευημερία των κοινωνικά ευπαθών ομάδων μέσω διάθεσης, στους τελευταίους, τροφίμων που προέρχονται από τα αποθέματα παρέμβασης. Αποτελεί έτσι μία επιπλέον ένδειξη ότι η κοινή γεωργική πολιτική δεν αφορά μόνο τους γεωργούς αλλά όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διαδικασία υλοποίησης
Η Επιτροπή δημοσιεύει Κανονισμό περί κατανομής των χρηματοδοτικών πόρων του Προγράμματος.
Η Ελλάδα προβαίνει σε έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) στην οποία περιγράφονται οι λεπτομέρειες εκτέλεσης του Προγράμματος για κάθε προϊόν που θα διανεμηθεί ξεχωριστά.
Προκηρύσσεται διαγωνισμός με σκοπό την ανάδειξη και επιλογή των αναδόχων του Προγράμματος της διανομής του κάθε προϊόντος.
Υπογράφεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία η οποία αναλαμβάνει την προμήθεια του προϊόντος και τη διανομή του από τους χώρους αποθήκευσης της στις αποθήκες των φορέων υλοποίησης.
Περίπου την Ανοιξη κάθε έτους οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας, οι οποίες είναι αρμόδιες για την εκτέλεση του Προγράμματος:
δίνουν δημοσιότητα στο Πρόγραμμα και καλούν τους ενδιαφερόμενους φορείς υλοποίησης να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος με αναφορά στον αριθμό των τελικών δικαιούχων.
Οι αρμόδιες Διευθύνσεις προβαίνουν σε διοικητικούς ελέγχους και αποστέλλουν λίστα με τους εγκεκριμένους φορείς και τον τελικό αριθμό δικαιούχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ επεξεργάζεται περαιτέρω τη λίστα και εισηγείται στο ΥΠΑΑΤ.
Το ΥΠΑΑΤ εκδίδει Υπουργική Απόφαση κατανομής κάθε προϊόντος στους τελικούς δικαιούχους, με την οποία εγκρίνεται η σχετική λίστα φορέων υλοποίησης και καθορίζεται η ακριβής ποσότητα των προϊόντων που δικαιούνται οι δικαιούχοι.
Κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες κάθε έτους, πριν από τα Χριστούγεννα, υλοποιείται η διανομή των τροφίμων στα άπορα άτομα και τις πολύτεκνες οικογένειες.
Φορείς Υλοποίησης και Δικαιούχοι
Όσον αφορά στην επιλογή των φορέων υλοποίησης (φιλανθρωπικοί σύλλογοι) και των τελικών δικαιούχων (άπορα άτομα και άπορες πολύτεκνες οικογένειες), βάσει της υπ’ αριθμ. 22830/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 660/Β/2011) «Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων δωρεάν διανομής τροφίμων από τα από τα κοινοτικά αποθέματα της παρέμβασης», η διαδικασία έχει ως εξής:
Ως φορείς υλοποίησης ορίζονται:
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα ή Φιλανθρωπικοί σύλλογοι που είτε σιτίζουν είτε φιλοξενούν είτε περιθάλπουν άπορα άτομα
Ιερές Μητροπόλεις για την άσκηση του φιλανθρωπικού τους έργου
Σύλλογοι Παλιννοστούντων
Σύλλογοι Πολυτέκνων αναγνωρισμένων από την Α.Σ.Π.Ε.
Σύλλογοι τριτέκνων
Σύλλογοι μονογονεϊκών οικογενειών
Σύλλογοι Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Χρονίως Πασχόντων, Ψυχικά Πασχόντων κλπ.
Σύλλογοι Αθίγγανων
Δήμοι, Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις τους
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που υλοποιούν προγράμματα σίτισης απόρων ατόμων, εντός της Επικράτειας και μόνο.
Και πολύ διαφορετικά....
Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων
Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €, προσαυξανόμενο κατά 30 % για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά. Άπορα θεωρούνται επίσης παιδιά που εγκαταλείπονται σε ιδρύματα.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως πέρα από το όφελος που απολαμβάνουν οι τελικοί δικαιούχοι, η εφαρμογή του προγράμματος στην Ελλάδα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα καθώς η εισροή κοινοτικών πόρων επηρεάζει θετικά και σημαντικούς παραγωγικούς τομείς της χώρας, όπως τις παραγωγικές μονάδες, τις εταιρείες μεταποίησης και τυποποίησης, τις μεταφορικές εταιρείες κτλ.
Το Πρόγραμμα σε αριθμούς
Στα πλαίσια του Προγράμματος για το έτος 2010 διανεμήθηκαν 6.108 τόνοι μακαρονιών και 3.490 τόνοι ρυζιού σε περίπου 800 φορείς υλοποίησης και από εκεί σε περίπου 285.000 άτομα και 117.000 πολύτεκνες οικογένειες σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Το σχέδιο διανομής για το 2011 περιλαμβάνει 20.045.000,00 (Κανονισμός Επιτροπής 945/2010) και τα προϊόντα που θα διανεμηθούν θα είναι ζυμαρικά, λευκασμένο μακρύσπερμο ρύζι και τυρί Π.Ο.Π.
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Κράτος-Μέλος Κατανομή  2011

Βέλγιο 10.935.075,00

Βουλγαρία 11.042.840,00

Τσέχικη Δημοκρατία 120.462,00

Εσθονία 782.938,00

Ιρλανδία 1.196.457,00

Ελλάδα 20.045.000,00

Ισπανία 74.731.353,00

Γαλλία 72.741.972,00

Ιταλία 100.649.380,00

Λετονία 6.723.467,00

Λιθουανία 7.781.341,00

Λουξεμβούργο 107.483,00

Ουγγαρία 14.146.729,00

Μάλτα 640.243,00

Πολωνία 75.320.186,00

Πορτογαλία 20.513.026,00

Ρουμανία 49.578.143,00

Σλοβενία 2.409.038,00

Σλοβακία 4.809.692,00

Φινλανδία 5.725.175,00

Σύνολο 480.000.000,00
Σχετικά Αρχεία
Κανονισμός Επιτροπής 562/2011
http://www.opekepe.gr/doc/June2010/Κανονισμός_Επιτροπής_562_2011.pdf
http://www.opekepe.gr/doc/June2010/ΚΥΑ_22830_ΦΕΚ_Β_660_2011_
ΚΥΑ 16065 (ΦΕΚ 402/Β/2011): Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των προγραμμάτων δωρεάν διανομής ζυμαρικών και λευκασμένου μακρύσπερμου ρυζιού
Κανονισμός Επιτροπής 945/2010
ΚΥΑ 136710 (ΦΕΚ 57/Β/2011): Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της δωρεάν διανομής τυριού Π.Ο.Π
http://www.opekepe.gr/doc/June2010/ΚΥΑ_136710_ΦΕΚ_Β_57_2011_Διανομή_Τυρί_2011.pdf
http://www.opekepe.gr/episitistikh.asp
Εικόνες
Από τη Βικιπαίδεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι σκέψεις σας είναι ευπρόσδεκτες.Γράψτε ένα σχόλιο.