Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

βρέχει λεφτά τρέξτε...! !

ή διαφορετικά>Προϋπολογισμός της ΕΕ: μύθοι και πραγματικότητα

Το σημερινό κείμενο είναι συνέχεια από εδώ Ο φουχτολισμός ως ανώτατο στάδιο του ραγιαδισμού..
και  αφορά τις εξελίξεις  στην Ε.Ε
Τι θα περίμενε σήμερα κάθε λογικός άνθρωπος τέσσερα ολόκληρα χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης από τα κεντρικά όργανα την Ευρώπης;
Οι οικονομικοί στόχοι και οι στρατηγικές κατευθύνσεις να υπηρετούν τις επείγουσες ανάγκες που δεν κρύβονται πλέον για καμιά χώρα.
Παράδειγμα ""Ανάπτυξης"" δημοσιευμένο στις 20/06/2013
10/06/2013
Γαλλία
Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος
10/06/2013
Ουγγαρία
Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος
10/06/2013
Ιταλία
Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος
10/06/2013
Λετονία
Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος
10/06/2013
Λιθουανία
Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος
10/06/2013
Μάλτα
Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος

Και τι διαπιστώνει όποιος κάνει μια βόλτα στα φρέσκα κείμενα που έχουν αναρτήσει;
Success stories
Οι στόχοι και οι κανονισμοί του ΕΚΤ αφηγούνται  μια άλλη πραγματικότητα που μάλλον δεν αφορά τους Έλληνες... Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές για το ΕΚΤ;
Πάμε να δούμε καλύτερα

Το νέο πρόγραμμα  θα τρέξει  τα έτη 2014-2020, υποστηρίζοντας τις ΜΜΕ στα ακόλουθα:
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Οριζόντιες αρχές και στόχοι πολιτικής
1-Αειφόρος ανάπτυξη
3- Αντιμετώπιση των εδαφικού χαρακτήρα προκλήσεων της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης
4- Προτεραιότητες για ενέργειες συνεργασίας
Συνέχεια εδώ:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:h1LQBrsCx7sJ:ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part1_el.doc+&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr

Διάλειμμα λίγων γραμμών
Ψάχνω για τους "νέους στόχους" ώρες και ώρες, και αργά το βράδυ της προηγούμενης εβδομάδας παίρνω στο τηλέφωνο τις άλλες "εταίρες" να τους μεταφέρω τα χαρμόσυνα νέα...και με αρχίζουν στα νεράντζια....τι μας λες πάλι τέτοια ώρα,πάλι το ίδιο μπλα..μπλα είναι, θα γίνουν στην Ελλάδα όσο έγιναν και τα υπόλοιπα...γιατί μας πρήζεις,...κ.τ.λ., ε, τους διάβαζα τα παρακάτω...ελπίζω εσείς να επιδείξετε περισσότερη υπομονή....(συνεχίζεται)

Πιο αναλυτικά
22 Οκτωβρίου 2013: Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2014
Στις 22 Οκτωβρίου 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας για το 2014, το οποίο καθορίζει τις νέες βασικές πρωτοβουλίες για το 2014 και τονίζει τα θέματα προτεραιότητας για την έγκρισή τους από τους συν-νομοθέτες πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου το Μάιο του 2014.
Το έγγραφο καθορίζει τις βασικές προτεραιότητες για την ανάληψη δράσης σε όλους τους τομείς πολιτικής, τόσο από την άποψη νομοθετικών και μη νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Η ανάπτυξη και η απασχόληση παραμένουν κορυφαία προτεραιότητα της Επιτροπής για το 2014, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και στη
διευκόλυνση στην πρόσβαση χρηματοδότησης.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, καθώς και τη διερεύνηση για περαιτέρω εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης.

Η έγκριση του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης αποτελεί προτεραιότητα, ενώ ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός θα αρχίσει να λειτουργεί το 2014.

Η Επιτροπή θα έχει επίσης την ευκαιρία να υιοθετήσει μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική αναφορικά με διάφορους τομείς-κλειδιά: ενέργεια και κλιματική αλλαγή, σύγχρονη βιομηχανική πολιτική, πολιτικές στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, καθώς και του κράτους δικαίου. Αναφορικά με το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, το πρόγραμμα εργασίας αναφέρει ότι η Ε.Ε. πρέπει να στηρίξει τις επενδύσεις στην καινοτομία και την έρευνα μέσω της πλήρους εφαρμογής του προγράμματος Ορίζοντας 2020, δημιουργώντας τις σωστές συνθήκες αγοράς και κατάλληλες οικονομικές συνθήκες, και βελτιώνοντας την ευθυγράμμιση των εθνικών προσπαθειών.

Επιπλέον, η προώθηση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, των δεξιοτήτων, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της εφαρμογής πανευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως :
το Erasmus +,
το Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία,
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση,
 και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους.

Περισσότερες Πληροφορίες: http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_en.htm
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/ip_13_13_978_en.pdf
από:http://www.eoc.org.cy/index.php?id=5979

 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:h1LQBrsCx7sJ:ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part1_el.doc+&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr
Πιο αναλυτικά
Η πρόταση κανονισμού κοινών διατάξεων καθορίζει έντεκα θεματικούς στόχους.
 Εντοπίζοντας τους κύριους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" που πρέπει να γίνουν αντικείμενο χειρισμού τα Ταμεία του ΚΣΠ καθώς και τη δέσμη βασικών ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο αυτών των θεματικών στόχων, το ΚΣΠ μπορεί να παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση ως προς τον τρόπο που τα Ταμεία του ΚΣΠ θα μπορέσουν να στοχεύσουν αποτελεσματικότερα την ανάπτυξη στις συμβάσεις εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα:

      Το ΕΤΠΑ θα συμβάλλει σε όλους του θεματικούς στόχους και θα εστιαστεί σε τομείς επενδύσεων που συνδέονται με το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν οι επιχειρήσεις (υποδομές, επιχειρηματικές υπηρεσίες, στήριξη στις επιχειρήσεις, καινοτομία, ΤΠΕ και έρευνα) και στην παροχή υπηρεσιών σε πολίτες σε ορισμένους τομείς (ενέργεια, επιγραμμικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, υγεία, κοινωνικές και ερευνητικές υποδομές, προσβασιμότητα, ποιότητα του περιβάλλοντος). Το Ταμείο Συνοχής θα εστιαστεί στη βελτίωση του περιβάλλοντος, τη διατηρήσιμη ανάπτυξη και το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (TEN-T),

     Το ΕΚΤ θα χαράξει τον προγραμματισμό επί τεσσάρων θεματικών στόχων: απασχόληση και κινητικότητα της εργασίας, εκπαίδευση, απόκτηση δεξιοτήτων και διά βίου μάθηση, προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας καθώς και ανάπτυξη διοικητικής ικανότητας. Οι ενέργειες που θα τύχουν της στήριξης του ΕΚΤ θα συμβάλλουν ωστόσο και σε άλλους θεματικούς στόχους,

   Οι έξι δραστηριότητες του ΕΓΤΑΑ θα στοχεύσουν την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας και στις αγροτικές περιοχές στο σύνολό τους. Καλύπτουν την μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας, την ανταγωνιστικότητα στην γεωργία, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και της κλιματικής αλλαγής, και την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών,

     Οι προτεραιότητες του ΕΤΘΑ, σύμφωνες με την αναδιάρθρωση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, θα εστιαστούν στη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, ενώ παράλληλα θα στηρίζουν την αειφορία του περιβάλλοντος. Το ΕΤΘΑ θα προωθήσει την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία, ειδικότερα με διαφοροποίηση σε άλλους θαλάσσιους κλάδους, καθώς και με δράση στον τομέα της  ολοκληρωμένης ναυτιλιακής πολιτικής.

Στο παράρτημα Ι εκτίθενται κατά τρόπο συνοπτικό για καθένα από τους θεματικούς στόχους οι κύριοι στόχοι που πρέπει να επιδιωχθούν, οι βασικές ενέργειες για κάθε Ταμείο του ΚΣΠ, και οι αντίστοιχες γενικές αρχές εφαρμογής για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική χρησιμοποίηση των κονδυλίων.

Διάλειμμα λίγων γραμμών

Γράφει σήμερα ο Αιας (εδώ)
Σοκάρει η αποκάλυψη: Στην Ελλάδα, όπου η ανεργία χτυπάει εδώ και καιρό πρωτιά στην Ε.Ε., ξεπερνώντας το 28%, οι κυβερνήσεις και οι αρμόδιοι υπουργοί αδιαφορούν προκλητικά ή προβάλλουν σκανδαλώδη προσκόμματα για την αποτροπή της δυνατότητας οικονομικής ενίσχυσης χιλιάδων ανέργων!
Μόλις μια αίτηση για ενίσχυση απολυμένων έχει κατατεθεί, σε διάστημα επτά ετών, στο αρμόδιο Ευρωπαϊκό Ταμείο, όταν η Ισπανία  έχει καταθέσει 18, η Ιταλία 12, και η Γερμανία 7....Και επιβεβαιώνει όσα κι εμείς εδώ και καιρό έχουμε επισημάνει.
Παράδειγμα εδώ:
Debt-laden Greece mired in anger and humiliation
Στις διαπιστώσεις είμαστε καλοί
Που χάθηκαν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας;

Δεν βιαζόμαστε....έχουνε σχέδιο και στόχο
Προτεραιότητες
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξεπεραστεί η κρίση και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια πιο ανταγωνιστική οικονομία με  περισσότερες θέσεις εργασίας.Στόχος της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" είναι μια ανάπτυξη: έξυπνη, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, διατηρήσιμη, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και σε μια πιο ανταγωνιστική βιομηχανία και χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας. Η στρατηγική επικεντρώνεται σε πέντε φιλόδοξους στόχους στους τομείς της απασχόλησης, της έρευνας, της εκπαίδευσης, της μείωσης της φτώχειας και του κλίματος/της ενέργειας.
Για να διασφαλιστεί η επιτυχία της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", θεσπίστηκε ένα αποτελεσματικό σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης που θα συντονίζει τις δράσεις πολιτικής μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών.
Αρχή σελίδας(English)
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/prioriti

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Δημοσιονομικός κανονισμός και κανόνες εφαρμογής του:
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm

Κατάλογος δικαιούχων των ενισχύσεων της ΕΕ:
http://ec.europa.eu/grants/beneficiaries_en.htm

Κατάλογος δικαιούχων συμβάσεων της ΕΕ:
http://ec.europa.eu/public_contracts/beneficiaries_en.htm

Βάση δεδομένων TED:
http://ted.europa.eu

Δικτυακός τόπος του επιτρόπου Janusz Lewandowski:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htm

Προϋπολογισμός της ΕΕ:
http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Πρωτοβουλία για τη διαφάνεια:
http://ec.europa.eu/transparency/index_en.htm

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση:
http://ec.europa.eu/egf

Κατάλογος Εθνικών Σημείων Επαφής: http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο:
http://ec.europa.eu/esf

Η στρατηγική "Ευρώπη 2020" στη χώρα σας

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων
Όλα τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί για την στρατηγική Ευρώπη 2020. Ωστόσο, κάθε χώρα έχει διαφορετικές οικονομικές συνθήκες και μεταφράζει τους γενικούς στόχους της ΕΕ σε εθνικούς στόχους σε του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων - ένα έγγραφο που παρουσιάζει τις πολιτικές και τα μέτρα για τη διατήρηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 της χώρας. Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων παρουσιάζεται παράλληλα με το πρόγραμμα της σταθερότητας / σύγκλισης, το οποίο καθορίζει τα δημοσιονομικά προγράμματα της χώρας για τα επόμενα τρία ή τέσσερα χρόνια.
(English)
Success stories

Επιμένοντας να μάθω τι νέο γίνεται,εντόπισα και αυτό:

Η επιχείρησή σας είναι η δουλειά μας
Το Enterprise Europe Network βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ευρωπαϊκή αγορά. Εργασία μέσα από τοπικές επιχειρηματικές οργανώσεις, μπορούμε να σας βοηθήσουμε:
  1. Να αναπτύξετε την επιχείρησή σας σε νέες αγορές
  2. Είναι πηγή πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες
  3. Πρόσβαση στην χρηματοδότηση από την ΕΕ

Έχουμε σχεδόν 600 οργανώσεις-μέλη σε όλη την ΕΕ και πέρα από αυτήν. Περιλαμβάνονται εμπορικά  και βιομηχανικά επιμελητήρια, τεχνολογικά κέντρα, πανεπιστήμια και άλλοι φορείς ανάπτυξης.
Μάθετε περισσότερα: http://een.ec.europa.eu/#sthash.kt7HlUew.dpuf
και :
Οι υπηρεσίες μας
  •  Μεταφορά τεχνολογίας
  • Πρόσβαση στη χρηματοδότηση
  • Συμβουλές σχετικά με τη νομοθεσία και τα πρότυπα της ΕΕ
  • Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)

Περισσότερα εδώ:http://een.ec.europa.eu/services#sthash.ezejm1sB.dpuf
http://een.ec.europa.eu/services
Πώς να υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση
Αυτό το site θα σας βοηθήσει να υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση. Για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ, κάντε κλικ στην χώρα σας για να εντοπίσετε τις τράπεζες ή τα ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που παρέχουν τη χρηματοδότηση
Πρόσβαση στη χρηματοδότηση
Enterprise Europe Network
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7229&lang=en&title=COSME-Enterprise-Europe-Network-2015%2F2020
Συμπληρωματικές πληροφορίες για τους αιτούντες: εξηγούν την τρέχουσα πρακτική στο Δίκτυο και ποιες βασικές διαδικασίες  είναι διαθέσιμες εδώ:
 http://een.ec.europa.eu/about/tendersandcalls
Ερωτήσεις: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης και το συνοδευτικό οδηγό με e-mail στο EASME-COSME-EEN-CALL-2014@ec.europa.eu .
Οι απαντήσεις θα δημοσιευθούν σε απευθείας σύνδεση στην http://een.ec.europa.eu/about/tendersandcalls
.Αν είστε  επιχειρηματίας ή ο διαχειριστής μιας μικρής επιχείρησης και θέλετε να ζητήσετε βοήθεια από το Enterprise Europe Network, τότε παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή με το τοπικό σημείο επαφής του δικτύου
Επικοινωνήστε με το τοπικό σας υποκατάστημα Enterprise Europe Network τώρα.
- See more at: http://een.ec.europa.eu/services/access-finance#sthash.6CZZ1ty4.dpuf
Βρείτε το σημείο επαφής στην Ελλάδα
Πόλη Υποκαταστήματα
Αθήνα 4
Ηράκλειο 2
Ιωάννινα 1
Καβάλα 1
Κοζάνη 1
Θεσσαλονίκη 1
Τρίπολη 1
Βόλος 1
- See more at: http://een.ec.europa.eu/about/branches/?Country=GR#sthash.Ty7JuyxU.dpuf

Παράδειγμα για την Αθήνα
Επικοινωνήστε με αυτό το υποκατάστημα  μέσω της ιστοσελίδας : www.enterprise-hellas.gr
Διεύθυνση: 18, οδός Ακαδημίας.106 71 Αθήνα. Ελλάδα
Τηλ: 30 210 3680 772
Email: info@acsmi.gr
Ιστοσελίδα Οργανισμού: http://www.acsmi.gr

Ερωτήσεις σχετικά με τη στρατηγική διαχείριση του δικτύου Enterprise Europe Network μπορεί να απευθύνει κανείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας:
entr-business-cooperation@ec.europa.eu .

Δεν βιαζόμαστε....αλλά...
αυτή τη δομή από που θα την  βρει ο ενδιαφερόμενος;Όσο για το τι ακριβώς κάνει, θα σας πούμε σε λίγες ημέρες αφού θα έχουμε δοκιμάσει την τύχη μας.

Γι'αυτό δεν πρέπει να βιαζόμαστε......αλλά η ενημέρωση για την Ε.Ε έχει γίνει  πιο περίπλοκη και από την Λερναία Ύδρα.....

Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων - Enterprise Europe Network (2015-2020)

Εγγραφείτε τώρα!
 http://een.ec.europa.eu/#sthash.kt7HlUew.hsaGzBCa.dpuf

22/12/2013 Μεταβίβαση Επιχειρήσεων Προθεσμία: 03/05/2014
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7195&lang=en&title=Transfer-of-Business-
12/11/2013 Ενίσχυση της επενδυτικής ετοιμότητας των ΜΜΕ και των μικρών/ μεσαίας κεφαλαιοποίησης εταιρειών Προθεσμία: 15/04/2014
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7204&lang=en&title=Boosting-the-Investment-Readiness-of-SMEs-and-Small-Midcaps
κ.τ.λ.
12/11/2013 WP2014-15 Web επιχειρηματίες  Προθεσμία: 23/04/2014
22/01/2014 COSME Enterprise Europe Network 2015/2020 Προθεσμία: 15/05/2014
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7229&lang=en&title=COSME-Enterprise-Europe-Network-2015%2F2020
12/11/2013 Η δικτύωση των ΜΜΕ με  την νανο-βιο-ιατρική Προθεσμία: 05/06/2014
Περισσότερα εδώ:
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_en.htm

Τι είναι το COSME;
Είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και ο προβλεπόμενος  προϋπολογισμός είναι  € 2,3 δις.
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

Η πύλη σας στις διεθνείς αγορές ανάπτυξης
Σχεδόν το ένα τέταρτο των ευρωπαϊκών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εξάγουν ή έχουν εξαγάγει σε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, ως επί το πλείστον εντός της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, χώρες όπως η Ρωσία, η Βραζιλία, η Κίνα ή η Ινδία προσφέρει ένα τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό της αγοράς, η οποία εκτιμάται ότι θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% του παγκόσμιου ΑΕΠ μέχρι το 2030. Προς το παρόν, οι αγορές αυτές εξυπηρετούνται μόνο από λιγότερο από το 10% των ευρωπαϊκών εξαγωγικών επιχειρήσεων. - See more at: http://een.ec.europa.eu/events/missions-growth#sthash.LjmPLmKd.dpuf


Δεν βιαζόμασταν....αλλά..πάλι στο γνωστό μαγαζί πέσαμε...

Συντονισμός Δράσεων και Αρχή  Παρακολούθησης
Υπεύθυνοι επικοινωνίας στην Ελλάδα
4 Κοραή, 
EL-105 64, Αθήνα 
Τηλ: +30 210 52 71 400 
Fax: +30 210 52 71 420 
E-mail: eysekt@mou.gr 
www.esfhellas gr.
Δεν βιαζόμαστε....αλλά
θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται με τα δικά μας χρήματα..και θέλουμε να ξέρουμε που πήγαν!!

Ενισχύοντας τις δεξιότητες: το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)υποστηρίζει τους στόχους της Ελλάδας για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και τη μείωση του αριθμού ατόμων που
κινδυνεύουν από τη φτώχεια.
Προϋπολογισμός: €4,363,800,403 (2007-2013)
ΠΕΔΊΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ
Ποιος χρηματοδοτείται
Δείτε τον κατάλογο δικαιούχων
Ποιος συμμετέχει:747,982 άτομα (2012)
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=382&langId=el

Διάλειμμα λίγων γραμμών
Η έρευνα στα πεδία που προσφέρει η ιστοσελίδα δεν απέφερε κανένα αποτέλεσμα.Όπως κατάλαβα, για να βρει κανείς πληροφορίες για το ποιος επιδοτήθηκε, πρέπει να γνωρίζει το πρόγραμμα  που συμμετείχε,το επάγγελμα, μην σας πω και το όνομα του επιχειρηματία....

Δεν βιαζόμαστε....αλλά η ενημέρωση για τα Ευρωπαϊκά θέματα έχει γίνει πιο περίπλοκη και από τη Λερναία Ύδρα....και εν τω μεταξύ,

Οι φιέστες που σπαταλούν το χρήμα συνεχίζονται..
Το ακούμε πλέον και επίσημα ...
Β. Κορκίδης: Δεν υπάρχουν νέοι, σε ηλικία, Έλληνες επιχειρηματίες στην αγορά
“Έχουμε σχεδόν ανύπαρκτες ροές νέων (ηλικιακά) επιχειρηματιών στην ελληνική αγορά” σημείωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Β. Κορκίδης στο διευρυμένο συνέδριο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και του Δήμου Πειραιά, με την υποστήριξη της Ελληνογαλλικής Σχολής Saint Paul με θέμα: Ανεργία των Νέων: “Βελτιώνοντας το Παρόν, Διασφαλίζοντας το Μέλλον”.

Και η Ε.Ε δεν βιάζεται όσο βλέπει παντού ανάπτυξη.....


ΤΟ ΕΚΤ(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) ΣΤΙΣ ΕΙΔΉΣΕΙΣ         29/01/2014

Επιχορηγήσεις και βοήθεια για άτομα που αναζητούν εργασία στην Ελλάδα

Νέες επιχειρηματικές ιδέες όπως αυτό το κατάστημα ποδηλάτων
© istock/BartCo
Η Ελλάδα λανσάρει πέντε πρωτοβουλίες απασχόλησης προσφέροντας θέσεις εργασίας και ευκαιρίες σε άτομα που αναζητούν εργασία και σε επιχειρηματίες
Η Ελλάδα λανσάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ ώστε να βοηθήσει περισσότερους από 30.000 άνεργους να βρουν δουλειά ή να ιδρύσουν επιχειρήσεις. Τα προγράμματα καλύπτουν μια σειρά από τομείς και ειδικές καταστάσεις όπως, π.χ. παροχή βοήθειας σε νέους για την εξεύρεση θέσεων εργασίας στον τομέα του τουρισμού, προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, ή την τοπική αυτοδιοίκηση για την κατάρτιση και την εφαρμογή νέων σχεδίων απασχόλησης.  Ήδη, οι τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης στα πλαίσια του προγράμματος TOPSA έχουν βοηθήσει 8.367 άτομα που αναζητούν εργασία, ενώ προγραμματίζει και τη δημιουργία 14.000 επιπλέον θέσεων.  
Το πρόγραμμα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας προσφέρει την ευκαιρία σε 2.000 νέους που αναζητούν εργασία με καλές ιδέες να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση παρέχοντας επιχορηγήσεις ύψους €10.000. Οι πρωτοβουλίες αποτελούν μέρος του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Μεταρρυθμίσεων και στοχεύει τόσο στις λιγότερο ευνοημένες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι μακροπρόθεσμα άνεργοι, όσο και στα άτομα που μπορούν να ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης.
Σχετικές πληροφορίες
www.ethnos.gr
Άρθρο προέλευσης: Theodore Vgenis, 27.01.2014
*Και δεύτερο Success stories(http://een.ec.europa.eu/success-stories/list)
Ένα πρόγραμμα στην Ελλάδα προσφέρει σε ανέργους μια γεύση εργασιακής εμπειρίας, μέσω της δημιουργίας και της πώλησης προϊόντων από ανακυκλωμένα ρούχα.
Συνεισφορά ΕΚΤ: EUR 408 000 - Συμμετέχοντες: 90
http://ec.europa.eu/esf/BlobServlet?mode=displayPicture&photoId=1450

Μάλιστα.Από τις εφημερίδες ενημερώνεται και η Ευρώπη ....

Διαβάστε το άρθρο του Έθνους για να δείτε πόσο αποτελεσματικά αντιμετωπίζουν την ανεργία.
Αντιγράφω μια μόνο παράγραφο από το τέλος  του άρθρου όπου η κοροϊδία
(δεν έχω λόγια)είναι φανερή.....Γράφει η κ.Αννα Δαλλαπόρτα
Τίτλος: Δράσεις άμεσης απόδοσης στη μάχη κατά της ανεργίας
Συνολικά, μέχρι σήμερα από δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» έχουν ωφεληθεί ή ωφελούνται περισσότερα από 740.000 άτομα. Ενδεικτικά αναφέρω: πάνω από 200.000 μητέρες από το πρόγραμμα των βρεφονηπιακών σταθμών, περισσότεροι από 135.000 άνεργοι από προγράμματα επιδοτούμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πάνω από 210.000 άνεργοι από δράσεις επιδότησης της απασχόλησης, περίπου 70.000 εργαζόμενοι από δράσεις αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, περισσότερα από 65.000 άτομα από υπηρεσίες κατ' οίκον φροντίδας.
Ολόκληρο το κείμενο εδώ:
Η κυρία που λίγοι γνωρίζουν ποιος διόρισε, μοιράζει τα τελευταία πολλά χρόνια "κατά το δοκούν" το χρήμα των προγραμμάτων της ανεργίας. Για τη γενική γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Αλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και για τα πεπραγμένα της δεν έχει μιλήσει κανείς, μήτε δεξιός μήτε αριστερός!!τυχαίο;
Για τις υποτιθέμενες θέσεις εργασίας στα ΤΟΣΠΑ ανά περιφέρεια θα αναφερθούμε σχετικά στο μέλλον. Εδώ να επισημάνουμε την "πρόσθεση" που κάνει στο κείμενο απολογισμού του υπουργείου για την ανεργία, 200.000 μητέρων που απλά τους δίνει το δικαίωμα να γράψουν τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθμούς!!! Κι αυτό λογαριάζεται σαν επιτυχία στην αντιμετώπιση της ανεργίας ;
Και όλο χαρά για την αποτελεσματικότητα η Ε.Ε το αναπαράγει!!!
Ντροπή για όλους που ανεχόμαστε αυτές τις καταστάσεις τι άλλο να πω δεν έχω λόγια.
Σαν ομάδα, έχουμε εγγράφως καταθέσει ερωτήσεις σχετικά με τα προγράμματα για την αντιμετώπιση της ανεργίας στο εν λόγω υπουργείο και περιμένουμε ακόμη απάντηση .....
Να θυμίσουμε και πάλι πως αν κάποιος είναι διατεθειμένος να βοηθήσει στα προβλήματα των ανέργων να επικοινωνήσει μαζί μας στο e-mail, ή στα σχόλια.

Διάλειμμα λίγων γραμμών

*Μια από τις ιδέες που τρέχαμε να υλοποιήσουμε πέρυσι ήταν η ανακύκλωση ρούχων  επίπλων και άλλων υλικών με στόχο την επαναχρησιμοποίησή τους. Αναζητούσαμε να ενταχθούμε σε κάποιο πρόγραμμα αλλά για την Αθήνα δεν υπήρξε τίποτα σχετικό τα τελευταία χρόνια !!! .
Την εμπειρία εκείνη την καταγράψαμε  εδώ Ένα ολοήμερο γλέντι με τον ΕΦΕΠΑΕ (κάντε κλικ)

Σχετικά κείμενα
FOR EUROPE'S YOUNG PEOPLE
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/youth_en.pdf
Αύξηση κεφαλαίου στους τομείς προτεραιότητας για την Ευρώπη του 2020  .
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/eib_en.pdf
Greek National Reforms Programme
2013 
=============
Και για να προσγειωθούμε λίγο να αναφέρουμε εδώ για άλλη μια φορά, πως αν δεν το κάνουμε εμείς " θέμα"δεν θα το κανείς άλλος για μας.
Γι'αυτό επικοινωνήστε με την ΕΕ
Τηλεφωνήστε  δωρεάν στον αριθμό 00800 67 89 10 11
στείλτε  τις ερωτήσεις σας ηλεκτρονικά
http://europa.eu/contact/index_el.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι σκέψεις σας είναι ευπρόσδεκτες.Γράψτε ένα σχόλιο.