Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Οι θεματικοί στόχοι της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" συνοπτικάΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
Η πρόταση κανονισμού κοινών διατάξεων καθορίζει έντεκα θεματικούς στόχους.
Οι θεματικοί στόχοι της Ε 2020 είναι οι ακόλουθοι:
1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
2. Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών
3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ), και της αλιείας και
των υδατοκαλλιεργειών (για το ΕΤΘΑ)
4. Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων
σε όλους τους τομείς
5. Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και
της διαχείρισης του κινδύνου
6. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των
πόρων
7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων
συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών
8. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των
εργαζομένων
9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας
10. Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση
11. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας
διοίκησης.
Εντοπίζοντας τους κύριους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" που πρέπει να γίνουν αντικείμενο χειρισμού τα Ταμεία του ΚΣΠ καθώς και τη δέσμη βασικών ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο αυτών των θεματικών στόχων, το ΚΣΠ μπορεί να παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση ως προς τον τρόπο που τα Ταμεία του ΚΣΠ θα μπορέσουν να στοχεύσουν αποτελεσματικότερα την ανάπτυξη στις συμβάσεις εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα.
Σημειώνεται επίσης ότι για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» θα υπάρχει, σε επίπεδο ΕΕ, ενισχυμένη εποπτεία για την αντιμετώπιση σημαντικών μακροοικονομικών προκλήσεων και θεματική προσέγγιση για την επιτάχυνση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού εξαμήνου
*
Οι πέντε πρωταρχικοί στόχοι της ορίζουν το σημείο στο οποίο
επιθυμεί να ευρίσκεται η ΕΕ το 2020, και οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές
καθορίζουν τους πολιτικούς προσανατολισμούς μεσοπρόθεσμα.
*
Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι όπου υπάρξουν σχετικές μεταβολές στην στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη,βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη,είναι δυνατό να αναθεωρηθούν το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και οι συμβάσεις εταιρικής σχέσης.
Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα κράτος μέλος να επανεξετάσει και να προτείνει τροποποιήσεις στις συμβάσεις του για εταιρική σχέση και στα σχετικά προγράμματα έτσι ώστε να παρασχεθεί στήριξη στις ανά χώρα συστάσεις.
*
Σε μερικούς τομείς, περισσότερα του ενός μέσα της ΕΕ μπορούν να παρέχουν πόρους για να
στηριχθεί η επίτευξη των στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020". Τα μέσα αυτά μπορεί να
ευρίσκονται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη μέλη σε τομείς όπως η
δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις, αλλά επίσης και υπό την άμεση διαχείριση της
Επιτροπής, όπως η περίπτωση της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης "Συνδέοντας την Ευρώπη"
στον τομέα των υποδομών, Horizon 2020 στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας, το
πρόγραμμα "Erasmus for All" στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, το πρόγραμμα
"Leonardo da Vinci" για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, το πρόγραμμα για
την Κοινωνική Αλλαγή και Καινοτομία στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής
ένταξης ή το πρόγραμμα LIFE στους τομείς του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.
Σε αυτούς τους τομείς πολιτικής, έχει σημασία τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να
εντοπίζουν και να εκμεταλλεύονται τα σημεία συμπληρωματικότητας μεταξύ των διαφόρων
μέσων της Ένωσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασμού
όσο και κατά την εκτέλεση.
Αναλυτικά εδώ: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_el.htm
Σε εθνικό επίπεδο
Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
http://www.antagonistikotita.gr/newperiod/index.asp
Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο 2014-2020 
www.espa.gr/el/pages/elibraryFS.aspx?item=1904?

και,
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Mission for Growth 2014
Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (B2B Networking Event)
Το Enterprise Europe Network – Hellas προσκαλεί εκπροσώπους επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στον ευρωπαϊκό χώρο να συμμετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση διμερών συναντήσεων που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 11 Μαρτίου 2014.
Περισσότερα εδώ:http://www.b2match.eu/m4g-greece2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι σκέψεις σας είναι ευπρόσδεκτες.Γράψτε ένα σχόλιο.