Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

Δημιουργία 12.000 θέσεων εργασίας μέσω της Κοινωνικής Οικονομίας!
Από την Ημερησία αναδημοσιεύουμε τις νέες εξαγγελίες για την Κοινωνική Οικονομία.
Τα δικά μας σχόλια στο τέλος.

Το δελτίο τύπου του Υπ. Εργασίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014


«Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία 2.000 κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και πάνω από 12.000 νέων θέσεων απασχόλησης»
Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προχωρά στη δημόσια πρόσκληση με τίτλο «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας», καλώντας Αναπτυξιακές Συμπράξεις του άρθρου 18 του Ν. 4019/11 προκειμένου να αναλάβουν τη δημιουργία δομών στήριξης λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, τη διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και την εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών.
Ο προϋπολογισμός της εν λόγω δράσης ανέρχεται σε 19.466.000.00€ και χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020.
Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 ωφελούμενοι/ες που ανήκουν στις «Ευάλωτες» και «Ειδικές» ομάδες του πληθυσμού, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Νόμο 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», εκ των οποίων
- 6.489 θα είναι υποψήφιοι/δυνητικοί κοινωνικοί επιχειρηματίες
- 6.000 θα είναι υφιστάμενοι κοινωνικοί επιχειρηματίες
Προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του οικοσυστήματος της Κοινωνικής Οικονομίας το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έχει καταρτίσει Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης το οποίο περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για την:
• Ενθάρρυνση, ενεργοποίηση και ενίσχυση των πολιτών και προώθηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας.
• Προσφορά υπηρεσιών επιχειρηµατικής ανάπτυξης και δοµών υποστήριξης.
• Παροχή βιώσιµης χρηµατοδότησης για τη στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων από την εκκίνηση µέχρι την ανάπτυξη τους.
• Συγκρότηση ενός σταθερού πλαισίου λειτουργίας κοινωνικής οικονομίας (νομικό, ρυθμιστικό φορολογικό).
• Υποστήριξη της πρόσβασης σε δηµόσιες αγορές, μέσα από την αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου συνεργασίας των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων με φορείς του κεντρικού κράτους ή της αυτοδιοίκησης.
Μια κεντρική πρωτοβουλία του Στρατηγικού Σχεδίου είναι η δημιουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.
Οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί θα δημιουργηθούν από τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι θα συνενώσουν τις δυνάμεις τους για να υλοποιήσουν δράσεις ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας. 
Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών μιας στάσης (one stop shop) για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις και η λειτουργία κόμβου πληροφόρησης για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. 
Επίσης θα παρέχονται υπηρεσίες όπως:
• Πληροφόρηση, κινητοποίηση, υποστήριξη, coaching και mentoring για δημιουργία και ανάπτυξη τοπικών κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, επιμόρφωση των μελών των Κοιν.Σ.Eπ.,
• Υπηρεσίες θερμοκοιτίδας που θα προσφέρουν κοινή επιχειρηματική έδρα, ή / και Συμβουλευτική στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, κοινή διοικητική και λογιστική υποστήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής ή μέρος αυτών κλπ.
• Υποστήριξη νέων κοινωνικών επιχειρηματιών αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα τύπου ERASMUS νέων κοινωνικών επιχειρηματιών
• Οργάνωση και λειτουργία fora διαλόγου και τοπικών συμφώνων (pacts).
• Δικτύωση των Κοιν.Σ.Eπ. σε τοπικό επίπεδο, καθώς και δημιουργία clusters.
• Οργάνωση διακρατικής συνεργασίας
Οι ωφελούμενοι/ες της κατηγορίας παρέμβασης είναι οι αναφερόμενοι ως ανήκοντες στις «Ευάλωτες» και «Ειδικές» ομάδες του πληθυσμού, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Νόμο 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις».
Η πρόσκληση θα παραμείνει ενεργή έως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 προκειμένου να υποβληθούν οι προτάσεις από τα υποψήφια σχήματα Αναπτυξιακών Συμπράξεων.

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας θα οργανώσει κεντρικές εκδηλώσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας της εν λόγω πρόσκλησης, οι οποίες θα ανακοινωθούν άμεσα.
Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης:
«Μεταφέροντας τις καλύτερες ευρωπαϊκές εμπειρίες στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας, ενεργοποιούμε για πρώτη φορά στη χώρα μας το θεσμό των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.
Ενισχύουμε την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, αξιοποιούμε νέα και δυναμικά κοιτάσματα απασχόλησης, αναβαθμίζουμε την παροχή υπηρεσιών προς τους ευάλωτους συμπολίτες μας και ενισχύουμε την τοπική ανάπτυξη.
Η δημιουργία μικρών και ευέλικτων επιχειρηματικών σχημάτων, όπως είναι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ταιριάζουν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας μας. 
Και με την απαραίτητη και κατάλληλη βοήθεια τόσο από πρωτοβουλίες του Υπουργείου μας όσο και με την συνδρομή των τοπικών φορέων και κοινωνιών, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν έναν ελπιδοφόρο δρόμο για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που θα αξιοποιούν τις ιδιαιτερότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής, θα απαντούν στις τοπικές ανάγκες και θα επενδύουν στην κοινωνική αλληλεγγύη, συνεισφέροντας αποφασιστικά στην ανάπτυξη τοπικών οικονομιών κλίμακας.
Οι 678 ήδη εγγεγραμμένες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, μαζί με τις δεκάδες νέες που δημιουργούνται από τα προγράμματα ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ, επιβεβαιώνουν τη δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από αυτόν τον νέο πυλώνα επιχειρηματικότητας.
Αξίζει να τονίσω ότι στην Ευρώπη η κοινωνική οικονομία απασχολεί 11 εκατομμύρια άτομα και εκπροσωπείται από 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις. Στη Γαλλία, μάλιστα, η κοινωνική οικονομία καλύπτει το 10% της απασχόλησης, όταν στη χώρα μας το αντίστοιχο ποσοστό υπολογίζεται σε μόλις 1,2%. Συνεπώς, η προσέγγιση στο μέσο όρο της απασχόλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δείχνει τα πολύ μεγάλα περιθώρια που υπάρχουν για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Η κοινωνική οικονομία, την επόμενη περίοδο, μπορεί να δημιουργήσει πάνω από 2.000 κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και 12.000 νέες θέσεις αξιοπρεπούς και μόνιμης απασχόλησης στη χώρα μας».

Επίσης ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Πλακιωτάκης δήλωσε τα εξής:
«Ως χώρα στρέφουμε την προσοχή μας στην κοινωνική οικονοµία, προκειµένου να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητές της που θα µας βοηθήσουν να επιτύχουµε τους στόχους για το 2020 όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, καθώς και την επίτευξη «έξυπνης» και βιώσιμης ανάπτυξης.
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι για εμάς ένα επιπλέον μέσο για την αντιμετώπιση της ανεργίας των ευάλωτων ομάδων, την κάλυψη νέων κοινωνικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο, την απασχόληση των νέων μέσω της ενδυνάμωσης τους, τη δικτύωση φορέων της κοινωνίας των πολιτών.
Έτσι, διαμορφώνεται πλέον και στην Ελλάδα μια νέα και πιο ζωντανή πραγματικότητα, κάτι που υποδηλώνετε και απο την συνεχή εισροή αιτήσεων εγγραφής και το ενδιαφέρον των πολιτών σε όλη τη χώρα.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την:
- Ενθάρρυνση, ενεργοποίηση και ενίσχυση των πολιτών και προώθηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας µεταξύ των νέων.
- Προσφορά υπηρεσιών επιχειρηµατικής ανάπτυξης και δοµών υποστήριξης
- Παροχή βιώσιµης χρηµατοδότησης για τη στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων από την εκκίνηση µέχρι την ανάπτυξη τους.
- Συγκρότηση ενός σταθερού πλαισίου λειτουργίας κοινωνικής οικονομίας (νομικό, ρυθμιστικό, φορολογικό).
- Υποστήριξη της πρόσβασης σε δηµόσιες αγορές, μέσα από την αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου συνεργασίας των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων με φορείς του κεντρικού κράτους ή της αυτοδιοίκησης».
http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/20833

16/10/2014 
Έρχονται Αναπτυξιακές Συμπράξεις για τη λειτουργία των ΚοινΣεπ 
Γράφει ο Βασίλης Αγγελόπουλος στο www.dikaiologitika.gr
 H διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων ορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 και του αντίστοιχου οικονομικού αντικειμένου έως την 31η Μαρτίου 2017. 
Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και λειτουργούν αποκλειστικά για την εκτέλεση της πράξης που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης. 
Η ίδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση στο πλαίσιο της εν λόγω κατηγορίας παρέμβασης. 
Εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μπορεί να είναι: 
α) Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 
β) Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους. 
γ) Δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις. 
δ) Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 194 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) και της περίπτωσης β' της παρ. 3 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α' 114).
 ε) Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
στ) Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. 
 Οι απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτει ο Δικαιούχος είναι:
 I. Η συμβατότητα του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του δικαιούχου με το κοινοτικό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό δίκαιο σχετικά με την ανάθεση και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων.
 II. Ο ορισμός των υπηρεσιών ή και των αρμοδίων οργάνων του που είναι υπεύθυνα για τις διαδικασίες προγραμματισμού, ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου και οικονομικής διαχείρισης έργου. 
III.    Η τεκμηρίωση των ανωτέρω διαδικασιών με τη μορφή εγχειριδίου ή εγγράφων οδηγιών, που χρησιμοποιεί για την λειτουργία του ο δικαιούχος. 
IV.    Η επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής του δικαιούχου, η οποία διασφαλίζει επαρκή λειτουργικότητα και ασφαλή αποθήκευση - διαχείριση πληροφοριών και αρχείων. 
Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση


για πάσαν νόσον
Όπως γράφουν και οι παλιότεροι του χώρου,σε συνεργατικό επίπεδο αλληλεγγύης και συνεταιριστικής πρακτικής, οι “Συμπράξεις” αποτελούν μοναδική λύση για όλους !!!!

Τι είναι Αναπτυξιακή Σύμπραξη 

Πρόκειται για Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 741 και επ. και 784 του Αστικού Κώδικα και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 18 του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α/30.09.2011).

για πάσαν νόσον

Εμπειρία στο χώρο από το 1997 - Εκπόνηση μελετών για Δήμους, Νομαρχίες, ΜΚΟ,
- Μελέτη και υλοποίηση έργου - συνέπεια, αποτελεσματικότητα, προσιτές τιμές!!!!!!!
  
Σχόλιο: Πέρα από το αστείο όλες οι προϋποθέσεις  που τυπικά ζητούνται από τις Συμπράξεις μπορούν να κριθούν όσο αφορά τη συνάφεια και την επάρκεια με το αντικείμενο που τους ανατίθεται. Η επανάληψη αποτυχημένων πολιτικών και σχεδίων σε τόσο κρίσιμες στιγμές δεν μπορεί να είναι τυχαίες. Η ανεργία όχι μόνο δεν αναχαιτίστηκε με τα περίφημα  ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ, απεναντίας αυξήθηκε μαζί με την αγανάκτηση των περισσοτέρων που συμμετείχαν σε αυτά ελπίζοντας σε μια αξιοπρεπή εργασία.Όσο για τους "συμπράττοντες"ας θυμηθούμε ποιοι ήταν πριν τους αποκαταστήσουν!

Να θυμίσουμε τι έγραφε η Ναυτεμπορική στις 30,8, 2011 
 Την εξαίρεση των ΜΚΟ από τη διαδικασία των προσλήψεων και την ανάθεση της επιλογής των συμβασιούχων στο ΑΣΕΠ ζητούν με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσαν δέκα βουλευτές της ΝΔ, σχετικά με τη συμμετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. 
«Μέρα με την ημέρα ξηλώνεται το πουλόβερ του μηχανισμού προσλήψεων που έστησε η κυβέρνηση με αμαρτωλές ΜΚΟ.  Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος, Μάξιμος Χαρακόπουλος. 
http://www.naftemporiki.gr/podcast/listenclip.asp?id=41069

Και η  Κίνηση Πολιτών «κόντρα στο ρεύμα»
Τον Φεβρουάριο του 2011, μετά από δημοσίευμα της «Ελευθεροτυπίας», η εισαγγελία εφετών Αθήνας διέταξε άμεση προανακριτική εξέταση για 528 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του υπουργείου Εξωτερικών προκειμένου να διερευνηθεί εάν και σε ποιες περιπτώσεις έχουν διεπράχθη σοβαρά αδικήματα, όπως απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και της Ε.Ε. 
Μέχρι σήμερα βέβαια δεν έχει δημοσιευθεί το πόρισμα της έρευνας και δεν ξέρουμε αν αυτό γίνεται επίτηδες ή αν για κάποιους δικούς τους «ανεξήγητους» λόγους, καθυστερούν τα αποτελέσματα. Είναι όμως απαράδεκτο να επιτρέπεται σε μια ΜΚΟ, που εκκρεμούν σε βάρος της τόσο σοβαρές κατηγορίες, να παίρνει μέρος σε δημόσια προγράμματα και να διεκδικεί ποσά από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Την στιγμή μάλιστα που μας αναγκάζουν όλους σε περικοπές και μας οδηγούν στην εξαθλίωση, την ίδια ώρα να χαρίζουν λεφτά σε «ύποπτες» ΜΚΟ. 
Οι έννοιες «διαφάνεια» και «νομιμότητα» δεν ερμηνεύονται κατά πως μας βολεύει κάθε φορά και αυτό αφορά την δημοτική αρχή αλλά και την κυβέρνηση. Πρέπει να μας δώσουν καθαρές εξηγήσεις όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές για αυτή την περίεργη συνεργασία τους. 
Η Κίνηση Πολιτών «κόντρα στο ρεύμα», αναγνωρίζοντας την σοβαρότητα του ζητήματος αυτού, κατέθεσε την παρακάτω αίτηση στην ΥΔΑΣ, με αριθμό πρωτοκόλλου 3541/11-8-2011. Αυτό δεν σημαίνει πως θα καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια και θα περιμένουμε την απάντηση τους. Θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε τι κρύβεται πίσω από αυτή τη συνεργασία και το «πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας».

Πέμπτη, Ιουλίου 28, 2011
Ο πρκλς ειδικός στους αριθμούς κάνει λογαριασμό και αποφασίζει

Από το ιστολόγιο Βαθύ Κόκκινο
Μ.Κ.Ο ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ: δουλέμποροι στη δυστυχία των ανέργων
Όσο για τις ΜΚΟ τώρα πια το ξέρουν όλοι πως και κερδοσκοπικές αλλά και κυβερνητικές είναι, αφού  τα προγράμματα αυτά τα συντάσσουν  τα μέλη τους 
που πολλές φορές είναι και στελέχη του  κρατικού  μηχανισμού . Για τις δημοτικές αρχές σίγουρα  είναι μια ευκαιρία για την απόκτηση μιας πελατείας άλλου τύπου, εκσυγχρονίζοντας  την ψηφοθηρία τους στα πλαίσια της Καλλικρατικής  τους  αναβάθμισης, απαλλασσόμενοι από τις πιέσεις της  μονιμοποίησης μιας και το «έργο» θα έχει πάντα σύντομο τέλος. 


Στα προγράμματα "Κοινωφελούς"Εργασίας...
Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμη και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, ως ΜΚΟ, συμμετέχει σε αυτό το  αντεργατικό θέατρο του παραλόγου σε βάρος  των ανέργων.
Κρατώντας αυτή  τη στάση νομιμοποιεί τα όσα γίνονται, και παράλληλα αναιρεί όσα δικαιώματα κατακτήθηκαν τα τελευταία εκατό χρόνια.
Ούτε μια ένσταση για την τιμή των όπλων!!!

ΜΚΟ-Πήραν σε 6 χρόνια 70 εκατ. ευρώ χωρίς κανέναν έλεγχο

"Περιπλάνηση" στις λίστες της ανεργίας

Σχόλιο:Όπως γίνεται φανερό τα προβλήματα για την Κοινωνική Οικονομία συνεχίζονται.  Οι κυβερνώντες με τις αποφάσεις τους και με τη συναίνεση της ΕΕ, ροκανίζουν τα χρήματα που προορίζονται για τους ανέργους και τις ΚΟΙΝΣΕΠ μοιράζοντάς τα σε ΜΚΟ που μεταμορφώνονται σε συνεταίρους των Δήμων και των ΚΕΚ με την μορφή "Συμπράξεων" βολεύοντας τα δικά τους παιδιά και αυριανούς πελάτες και ψηφοφόρους. 
Τα χρόνια που ισχύει ο Ν.4019 οι μόνες ΚΟΙΝΣΕΠ που ωφελήθηκαν από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους είναι όσες συστήθηκαν κάτω από τις ομπρέλες των Δήμων με στόχο κυρίως να καλύψουν τις δομές κοινωνικής πρόνοιας που παράλληλα ξηλώνονται, και να μειώσουν το κόστος για το κράτος. 
Λεπτομέρειες εδώ:Για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
 Και όπως διαφαίνεται από τις αποφάσεις της ΕΕ,αυτός είναι ο στόχος για τα επόμενα χρόνια!
Από την πλευρά μας τώρα εμείς  οι άνεργοι  όσο κι αν η εξαθλίωση και η αβεβαιότητα μας καθιστούν εργαλεία ευάλωτα στα χέρια των εξουσιαστών  και των επιτήδειων για την ανάγκη της επιβίωσης, δεν μας μένει πια άλλος δρόμος από τη συλλογικοποίηση των δράσεων μας και την αλληλεγγύη  με όλους όσους  πλήττονται  από το μεσαίωνα και την βαρβαρότητα στους δρόμους του αγώνα (β.ariaditis).
Συνεχίζεται

2 σχόλια:

  1. τα είπατε όλα

    το μόνο που μένει είναι μια καλημέρα

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ευχαριστούμε ακράτ για τα καλά σου λόγια.Πάει κι αυτή η υπόθεση πήρε το δρόμο για τον Καιάδα.Να δούμε τι άλλο θα καπελώσουν και όσο για μας, να κοιτάξουμε πως θα μείνουμε δυνατοί να αντέξουμε..(επίσης,τα σχόλια που σου στέλνουμε δεν εμφανίζονται)

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι σκέψεις σας είναι ευπρόσδεκτες.Γράψτε ένα σχόλιο.