Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Οι νέες Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους

Μιας και το θέμα των ημερών ήταν οι αντίξοες  καιρικές συνθήκες για στεγασμένους και αστέγους ας δούμε λίγο τι αναφέρουν οι νέες κυβερνητικές αποφάσεις. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/Αριθμ. Δ23/οικ.19061-1457//ΚΥΑ Δ23/οικ.19061−1457 ΦΕΚ 1336/τ.Β 
Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους
Αρ. Φύλλου 1336

12 Μαΐου 2016[αποσπάσματα]
Μεταξύ άλλων σημείων που προηγούνται,αναφέρει:
 19.  Αρμόδια την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου 
20. Το υπ’ αριθμ. 100466/2012 έγγραφο της Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας «Θέσπιση Υγειονομικών όρων λειτουργίας για την έκδοση Κ.Υ.Α. λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων και Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων»
22. Την ανάγκη λειτουργίας δομών παροχής υπηρεσιών σε αστέγους με σκοπό την υποδοχή, προσωρινή φιλοξενία και επανένταξη ατόμων ή οικογενειών που αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα στέγασης, στερούνται οικονομικών και κοινωνικών πόρων για εξασφάλιση χώρου διαμονής και των βασικών μέσων επιβίωσης και ταυτόχρονα βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης κοινωνικής ανάγκης ή κρίσης και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο βλάβης.
23. Την ανάγκη θέσπισης πλαισίου προδιαγραφών λειτουργίας των ανωτέρω δομών.
24. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμοί
Ορίζονται οι «Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους» ως ακολούθως:
Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων
Τα «Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων» είναι ανοικτές δομές άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων. Παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.
Υπνωτήρια
Τα «Υπνωτήρια» είναι δομές άμεσης φιλοξενίας που λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτουν επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Παρέχουν υπηρεσίες διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης.
Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας
Οι «Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας» είναι δομές φιλοξενίας για ορισμένο χρονικό διάστημα. Παρέχουν υπηρεσίες στέγασης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής και διασύνδεσης με υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.
Υποστηριζόμενα διαμερίσματα
Τα «Υποστηριζόμενα Διαμερίσματα» είναι δομές αυτόνομης διαβίωσης για ορισμένο χρονικό διάστημα σε ακίνητα που μισθώνονται, παραχωρούνται ή ανήκουν στον Φορέα Λειτουργίας. Στα άτομα που διαμένουν σε Υποστηριζόμενα Διαμερίσματα παρέχονται παράλληλα εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης και παρακολούθησης όπως, ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συνδρομή,συμβουλευτική και διασύνδεση με υπηρεσίες υγείας,πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης
12/4/2012 Νίκαια

Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός των «Δομών Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους»είναι η κάλυψη βασικών αναγκών και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με γνώμονα την προστασία και την κοινωνική ένταξη των αστέγων όπως αυτοί ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του αρ. 29 του Ν. 4052/2012.
Άρθρο 3
Φορείς Λειτουργίας
Φορείς Λειτουργίας των «Δομών Παροχής Υπηρεσιώνσε Αστέγους» μπορούν να είναι:

 1. ΟΤΑ Α΄ βαθμού και διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας αυτών, Δημοτικά ΝΠΔΔ ή Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, με ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού τους
 2.  ΝΠΔΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,
 3. ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πιστοποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2646/1998(ΦΕΚ 236/1988 τ.Α΄) ,ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του νόμου Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74/2013/τ.Α΄).

Άρθρο 4
Οργάνωση και Λειτουργία
Άρθρο 5
«Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων»
1. Παρεχόμενες υπηρεσίες
Στους ωφελούμενους των «Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων» παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

 •  ημερήσια παραμονή σε ασφαλή και κατάλληλα θερ?
 • μαινόμενο/κλιματιζόμενο χώρο
 •  ατομική υγιεινή (ζεστό λουτρό) και παροχή ειδών ατομικής υγιεινής
 •  χρήση πλυντηρίων για τον καθαρισμό του ρουχισμού τους
 •  παροχή ειδών ένδυσης και υπόδησης
 •  παροχή ροφήματος ή και μικρογεύματος
 •  φύλαξη προσωπικών αντικειμένων σε ασφαλή χώρο
 •  βασική υγειονομική φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή όταν αυτό απαιτείται
 • συμμετοχή σε ατομικές ή/και ομαδικές συναντήσεις με εξειδικευμένα στελέχη του Κέντρου για τη διερεύνηση των αναγκών τους και τον από κοινού σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους
 • διασύνδεση με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης όταν αυτό απαιτείται

2. Προϋποθέσεις φιλοξενίας

 • Τα άτομα που παραπέμπονται για φιλοξενία πρέπει:
 •  Να εμπίπτουν στην κατηγορία των αστέγων όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσης.
 •  Να αποδέχονται με υπογραφή Ατομικού Συμφωνητικού τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δομής.

3. Δυναμικότητα
Η συνολική δυναμικότητα του «Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων» θα καθορίζεται από τον Φορέα Λειτουργίας,ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις ώρες λειτουργίας, τον εξοπλισμό και τη χωρητικότητα της Δομής.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλοι οι ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες της Δομής κατ' ελάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
4. Ημέρες και ώρες λειτουργίας
Τα «Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων» λειτουργούν από τρεις έως επτά ημέρες την εβδομάδα με ωράριο ημερήσιας λειτουργίας, το οποίο κυμαίνεται από τις 7.30 μέχρι
τις 21.00.
 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον κρίνεται αναγκαίο (π.χ λόγω κακών καιρικών συνθηκών) μπορεί να παραταθεί το ωράριο λειτουργίας με την άδεια της οικείας δημοτικής αρχής. Η ρύθμιση του ωραρίου του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
5. Στελέχωση
Στο βασικό προσωπικό το οποίο απαιτείται για να λειτουργήσει ένα «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω ειδικότητες:
α) Επιστημονικό Προσωπικό:

 •  Κοινωνικός Λειτουργός (1/50 ωφελούμενους)
 •  Νοσηλευτής (1/100 ωφελούμενους)

β) Διοικητικό Προσωπικό:

 •  Διοικητικός/Οικονομικός Υπεύθυνος ΠΕ/ΤΕ (1/100 ωφελούμενους)

γ) Υποστηρικτικό προσωπικό:

 •  Υπάλληλος γενικών καθηκόντων
 • Υπάλληλος καθαριότητας

Η Δομή ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις ανάγκες των ωφελούμενων δύναται να απασχολεί επιστημονικό προσωπικό και άλλων ειδικοτήτων ή βοηθητικό προσωπικό. Επίσης ο Φορέας δύναται να συνάπτει συμβάσεις έργου με εταιρίες για την εξασφάλιση της σίτισης, φύλαξης, ασφάλειας και καθαριότητας ανάλογα με τις ανάγκες της Δομής, κατά προτίμηση με Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεως.
Η παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής,συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης γίνεται μέσω διασύνδεσης με αρμόδιους φορείς, καθώς και με τη συνδρομή εθελοντών, υπό τον σχεδιασμό, την κατεύθυνση και εποπτεία του Συντονιστή και του επιστημονικού προσωπικού της Δομής.
6. Εγκαταστάσεις Δομής
Οι εγκαταστάσεις του «Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων» αποτελούνται κατ’ ελάχιστον από τους εξής χώρους:

 •  χώρος υποδοχής και καθιστικό
 •  γραφεία και χώροι υγιεινής για το προσωπικό
 •  χώρος για διεξαγωγή ατομικών ? ομαδικών συναντήσεων συμβουλευτικής
 •  χώρος παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας
 •  χώροι υγιεινής (WC/Λουτρό) για τους ωφελούμενους
 •  χώρος πλυντηρίων/στεγνωτηρίων
 •  χώροι αποθήκευσης (για τα παρεχόμενα είδη προσωπικής υγιεινής, τα είδη και τα μέσα καθαρισμού, τα ατομικά ερμάρια με κλειδαριά για τη φύλαξη προσωπικών ειδών ωφελούμενων και εργαζόμενων)

Άρθρο 6
«Υπνωτήρια»
1. Παρεχόμενες υπηρεσίες
Στους ωφελούμενους των «Υπνωτηρίων» παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

 •  διανυκτέρευση σε ασφαλή και κατάλληλα θερμαινόμενο/κλιματιζόμενο χώρο
 •  ατομική υγιεινή (ζεστό λουτρό) και παροχή ειδών ατομικής υγιεινής
 •  χρήση πλυντηρίων για τον καθαρισμό του ρουχισμού τους
 •  παροχή ειδών ένδυσης και υπόδησης
 •  παροχή ενός τουλάχιστον γεύματος (πρωινό/βραδινό). Όπου αυτό δεν καθίσταται δυνατό, οι ωφελούμενοι διασυνδέονται με δομές παροχής συσσιτίων
 •  φύλαξη προσωπικών αντικειμένων σε ασφαλή χώρο
 •  βασική υγειονομική φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή όταν αυτό απαιτείται
 •  συμμετοχή σε ατομικές ή/και ομαδικές συναντήσεις με εξειδικευμένα στελέχη της Δομής για τη διερεύνηση των αναγκών τους και τον από κοινού σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους
 •  διασύνδεση με επιπλέον υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής,υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης όταν αυτό απαιτείται

2. Προϋποθέσεις φιλοξενίας
Τα άτομα που παραπέμπονται για φιλοξενία πρέπει:

 •  Να εμπίπτουν στην κατηγορία των αστέγων όπως περιγράφεται στην παρ. 2, άρθρο 1 της παρούσης.
 •  Να αποδέχονται με υπογραφή Ατομικού Συμφωνητικού τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Δομής.
 •  Να μην πάσχουν από αερογενώς μεταδιδόμενο νόσημα, σύμφωνα με γνωμάτευση θεράποντα ιατρού(παθολόγου ή γενικού ιατρού),
 •  Να μην έχουν έκπτωση της λειτουργικότητας ή διαταραχή της συμπεριφοράς λόγω σοβαρής ψυχικής διαταραχής, η οποία κατόπιν εκτίμησης συνεργαζόμενης
 • δημόσιας ψυχιατρικής υπηρεσίας, να καθιστά μηδυνατή την ένταξη τους στη Δομή.
 •  Να είναι αυτοεξυπηρετούμενα.

3. Δυναμικότητα.
Η συνολική δυναμικότητα κάθε «Υπνωτηρίου» δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 90 άτομα. Υπέρβαση του αριθμού αυτού μπορεί να γίνεται μόνο σε ημέρες ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών.
4. Ημέρες και ώρες λειτουργίας.
Τα «Υπνωτήρια» λειτουργούν από Δευτέρα έως Κυριακή, τουλάχιστον από τις 21:00 έως και τις 09:00 της επόμενης ημέρας. Το ωράριο δύναται να διαφοροποιείται κατά τη χειμερινή περίοδο. Κατ' εξαίρεση, σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, δύνανται να
λειτουργούν σε 24ωρη βάση.
Τα «Υπνωτήρια» μπορούν να λειτουργούν και σε όλες τις άλλες ώρες για την κάλυψη οργανωτικών, λειτουργικών αναγκών ή την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών,
σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού.
Η ρύθμιση του ωραρίου του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Στελέχωση.
Στο βασικό προσωπικό το οποίο απαιτείται για να λειτουργήσει ένα «Υπνωτήριο» περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο οι παρακάτω ειδικότητες:
α) Επιστημονικό Προσωπικό:

 •  Κοινωνικός Λειτουργός (1/30 φιλοξενούμενους)
 •  Ψυχολόγος (1/90 φιλοξενούμενους)
 •  Νοσηλευτής (1/90 φιλοξενούμενους)

β) Διοικητικό Προσωπικό:

 •  Διοικητικός/Οικονομικός Υπεύθυνος (1/45 φιλοξενούμενους)

γ) Υποστηρικτικό Προσωπικό:

 •  Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων (1/45 φιλοξενούμενους)
 •  Υπάλληλος Φύλαξης
 •  Υπάλληλος Καθαριότητας

Η Δομή ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις ανάγκες των ωφελούμενων δύναται να απασχολεί επιστημονικό προσωπικό και άλλων ειδικοτήτων ή βοηθητικό προσωπικό. Επίσης ο Φορέας δύναται να συνάπτει συμβάσεις έργου με εταιρίες για την εξασφάλιση της σίτισης, φύλαξης, ασφάλειας και καθαριότητας ανάλογα με τις ανάγκες της Δομής, κατά προτίμηση με Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεως

Άρθρο 8
«Υποστηριζόμενα Διαμερίσματα»
1. Παρεχόμενες υπηρεσίες
Οι φιλοξενούμενοι των «Υποστηριζόμενων Διαμερισμάτων» έχουν τη δυνατότητα:

 •  να φιλοξενηθούν σε κατάλληλο για τις ανάγκες του ατόμου ή της οικογένειας κατοικία για ορισμένο χρόνο, όπως καθορίζεται κατά περίπτωση από τον αντίστοιχο φορέα ή πρόγραμμα
 •  να λάβουν υλική συνδρομή, όπως κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης, ένδυσης, υπόδησης σίτισης, κάλυψη οικοσκευής κλπ.
 •  να επιδοτηθούν για την κάλυψη λογαριασμών ΔΕΚΟ
 •  να ωφεληθούν υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εργασιακή/επαγγελματική συμβουλευτική και ανάπτυξη δεξιοτήτων, νομική συμβουλευτική, χρηματοοικονομική διαχείριση, υποστήριξη για ένταξη στην αγορά εργασίας, διασύνδεση με αρμόδιες Υπηρεσίες

Για τις υπηρεσίες αυτές καθώς και για την παρακολούθηση της εξέλιξης του Ατομικού (ή Οικογενειακού) Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης των φιλοξενούμενων, ο Κοινωνικός Λειτουργός επισκέπτεται τα «Υποστηριζόμενα Διαμερίσματα» σε τακτά, είτε έκτακτα, χρονικά διαστήματα, και ανάλογα με τις ανάγκες των φιλοξενούμενων, και ενημερώνει τον ατομικό/οικογενειακό τους φάκελο.
2. Προϋποθέσεις φιλοξενίας
Τα άτομα που παραπέμπονται για φιλοξενία πρέπει:
- Να εμπίπτουν στην κατηγορία των αστέγων όπως περιγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης
- Να αποδέχονται με υπογραφή Ατομικού Συμφωνητικού τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δομής.
- Να μην έχουν έκπτωση της λειτουργικότητας ή διαταραχή της συμπεριφοράς λόγω σοβαρής ψυχικής διαταραχής, η οποία κατόπιν εκτίμησης συνεργαζόμενης ψυχιατρικής υπηρεσίας, να καθιστά μη δυνατή την ένταξη τους στη Δομή.
- Σε περίπτωση μοναχικών ατόμων: Να είναι αυτοεξυπηρετούμενα
- Σε περίπτωση συνοίκησης μεμονωμένων ατόμων:
Να μην πάσχουν από αερογενώς μεταδιδόμενο νόσημα,σύμφωνα με γνωμάτευση θεράποντα ιατρού (παθολόγου ή γενικού ιατρού),
- Σε «Υποστηριζόμενα Διαμερίσματα» φιλοξενούνται κατά προτεραιότητα:
- οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε «Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας» ή «Υπνωτήρια» ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών «Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων»
- οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
- γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας
- άτομα που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν σπουδάζουν
- οικογένειες με παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες,
-έγκυες
Άρθρο 11
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
1. Θεσπίζεται προθεσμία ενός (1) έτους για την προσαρμογή των «Δομών Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους» που ήδη λειτουργούν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
2. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται οι υπ’ αριθμ. Δ28οικ.37401/3462 «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας» και υπ’ αριθμ. Δ28οικ.37400/3461 «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ημέρας
Αστέγων» Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 297/τ.Β΄/11-2-2014).
Αθήνα, 22 Απριλίου 2016

Κατεβάστε εδώ ολόκληρο το ΦΕΚ

Και ο  Νόμος 4052/12  ,ειδικά οι παρ.8 και 9 του άρθρου 29. [ορισμός αστέγου]

Όλα καλά και επαρκώς χρηματοδοτούμενα.Τότε  γιατί βλέπουμε τόσο κόσμο έξω;
(Κείμενα από το 2016)
Συνεχίζεται


2 σχόλια:

 1. Καλά τα ίδια ζητάνε και για το ηλεκτρονικό εισιτήριο..στο θαυμαστό καινούριο κόσμο της υποτίθεται αριστεράς

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι σκέψεις σας είναι ευπρόσδεκτες.Γράψτε ένα σχόλιο.