Κοινωνική Οικονομία.

Αναφορά προς τους αναγνώστες

Ο νόμος 4019 αντικαταστάθηκε από 1/11/2016 με τον 4430/2016 .
Εδώ το βασικό κείμενο : https://www.e-nomothesia.gr/kat-oikonomia/nomos-4430-2016.html
Οι αλλαγές είναι πολλές και  το κείμενο που ακολουθεί δεν αποτελεί πλέον οδηγό .Θα αντικατασταθεί στο τέλος του χρόνου.

Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α΄216) θεσπίστηκε μια νέα νομική μορφή επιχείρησης, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας.
Κοινωνική Οικονομία είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.
Ακολουθούν κάποιες βασικές πληροφορίες για τον νέο αυτό τύπο επιχείρησης καθώς και πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τη σύστασή της.
1. Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση;
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη  των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Η Κοιν.Σ.Επ. είναι επιχείρηση, η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον.
2. Πόσες κατηγορίες Κοιν.Σ.Επ. υπάρχουν;
Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό που εξυπηρετούν, οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:
Ένταξης: Αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΑμεΑ, εξαρτημένοι, απεξαρτημένοι, οροθετικοί, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες). Σε μια Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, 40% κατ’ ελάχιστον των εργαζομένων θα πρέπει να ανήκει υποχρεωτικά στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
Κοινωνικής Φροντίδας: Αποσκοπούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα που απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, ΑμεΑ και άτομα με χρόνιες παθήσεις.
Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού: Αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Ενδεικτικά, μπορούν να δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.
     3. Πόσοι χρειάζεται να συμπράξουν για να ιδρυθεί μια Κοιν.Σ.Επ.;
Για την ίδρυση μιας Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, χρειάζονται τουλάχιστον 7 μέλη.
Για την ίδρυση Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, χρειάζονται τουλάχιστον 5 μέλη.
    4. Ποια είναι τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ.;
Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι τόσο φυσικά, όσο και νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μελών της. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην επιχείρηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε αυτούς. Εξαίρεση αποτελεί η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Ν.Π.Δ.Δ. με έγκριση του φορέα που τα εποπτεύει.
     5. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κοιν.Σ.Επ.;
• Κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες.
• Όλα τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.
• Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους–εταίρου, σε Κοιν.Σ.Επ., δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.
• Μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ που έχει έδρα στην ίδια Περιφερειακή ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό.
• Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και είναι εργαζόμενοι σε αυτή.
• Τα κέρδη διατίθενται ποσοστιαία, ετησίως, ως εξής:
   -5% για σχηματισμό αποθεματικού.
- Έως 35% διανέμεται στους εργαζόμενους ως κίνητρο παραγωγικότητας.
- Το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
      6. Ποια είναι η ευθύνη των μελών;
Πέραν του ποσού που καταβάλλει για απόκτηση της συνεταιριστικής μερίδας, το μέλος της Κοιν.Σ.Επ. δεν έχει καμία άλλη ευθύνη έναντι των δανειστών της.(αυτό το άρθρο αναθεωρήθηκε)
      7. Ποια είναι τα κίνητρα για την ίδρυση μιας Κοιν.Σ.Επ.;
• Η Κοιν.Σ.Επ. δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος για το ποσοστό των κερδών της το οποίο διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού και τις δραστηριότητές της. Το ποσοστό των κερδών της Κοιν.Σ.Επ. που διανέμεται στους εργαζόμενους υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή του πρώτου, μετά από το αφορολόγητο ποσό, κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, όσον αφορά στα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. και των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ. οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.(αναθεωρήθηκε  το άρθρο)
• Οι εργαζόμενοι στις Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή οποιαδήποτε άλλη παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ.
• Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας (δεν έχει συσταθεί ακόμη).
• Μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.(δεν συμβαίνει ακόμη)
• Μπορούν να εντάσσονται στο ν. 3908/2011 για την «Ενίσχυση των Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή.»
• Μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για τη στήριξη της εργασίας και στις κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.
• Μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
      8. Τι είναι το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας;
Το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας είναι δημόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Στο Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά οι Κοιν.Σ.Επ. Το Μητρώο τηρείται στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται ατελώς από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής έκδοσης του Μητρώου, οι εγγραφές των Κοιν.Σ.Επ. γίνονται χειρόγραφα από το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας.
   9. Πού απευθύνομαι για τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ.;
Στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
     10. Πότε αποκτά νομική μορφή η Κοιν.Σ.Επ.;
Με την εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, η Κοιν.Σ.Επ. αποκτά νομική μορφή και εμπορική ιδιότητα.
      11. Τι πρέπει να κάνω πριν πάω στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας;
Να συντάξω το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης πρότυπου καταστατικού, το οποίο περιλαμβάνεται ως παράρτημα στην Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 (ΦΕΚ Β΄/1360/25-04-2012).
12. Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω για την εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας;
Στάδιο 1ο: Υποβολή αιτήματος εγγραφής
Η υποψήφια Κοιν.Σ.Επ. υποβάλλει στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας:
Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. υπογεγραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη,
Αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη,
Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη ξεχωριστά από κάθε ιδρυτικό μέλος, περί συμμετοχής ή μη σε άλλη Κοιν.Σ.Επ.,
(Μόνο οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης) Υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης του κριτηρίου απασχόλησης ατόμων από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού σε ποσοστό τουλάχιστον 40%.
Άλλα σχετικά δικαιολογητικά (όπου απαιτείται).
Το Τμήμα Μητρώου ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και προβαίνει σε:
• εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ.στο Μητρώο,
• έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής η οποία ισχύει μόνο για έναρξη δραστηριότητας στο Δ.Ο.Υ
• σήμανση του καταστατικού και αποστολή του στην Κοιν.Σ.Επ.
Στάδιο 2ο: Υποβολή πρόσθετων στοιχείων
Η Κοιν.Σ.Επ. υποβάλλει στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας:
• Αίτηση καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων (ακριβή διεύθυνση της έδρας της, τη Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται, Α.Φ.Μ. και Κ.Α.Δ., το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και τη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής)
• Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.
• Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα της Διοικούσας Επιτροπής.
Το Τμήμα Μητρώου ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και προβαίνει σε:
• Έγκριση του αιτήματος καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων.
• έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής (ισχύει έως την υποβολή του πρώτου Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, οπότε αντικαθίσταται από το Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου).
      13. Πότε ολοκληρώνεται η σύσταση της Κοιν.Σ.Επ.;
Με την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου στη διαδικασία εγγραφής της Κοιν.Σ.Επ. στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας (έγκριση του αιτήματος καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων και έκδοση βεβαίωσης Εγγραφής), ολοκληρώνεται η σύσταση της επιχείρησης.
      14. Τι συμβαίνει αν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή λανθασμένα;
Το Τμήμα Μητρώου ζητά συμπληρωματικά στοιχεία ή διορθώσεις τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει η Κοιν.Σ.Επ. εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.
      15. Τι θα συμβεί αν δεν συμπληρώσω ή διορθώσω τα στοιχεία που μου ζητά το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας στην προθεσμία που μου έχει θέσει;
Προβλέπεται η απόρριψη του αιτήματος εγγραφής ή, σε μεταγενέστερο στάδιο, ακόμη και η διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο.
      16. Είναι δεσμευτικές οι προθεσμίες που μου θέτει το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας;
Οι προθεσμίες είναι δεσμευτικές.

Η σύσταση των Κοιν.Σ.Επ διέπονται και από το νόμο 
Ν.1667/1986 (ΦΕΚ.Α'1986)
Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α΄216),και τροποποιήσεις τους
*Κατεβάστε ολόκληρο  το νομοσχέδιο εδώ:www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/374

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ 216/2011 (Ν.4019) - Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (αρχείο pdf, 4Mb).
http://www.keko.gr/aimages/FEK_216_2011_%28N.4019_Nomos_Koinonikis_Oikonomias%29.pdf
ΦΕΚ 221/2012 - ΥΑ για την τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (αρχείο pdf, 217 Kb).
http://www.keko.gr/aimages/FEK_221_2012_Geniko_Mitroo_Koin_Oikonomias.pdf
ΦΕΚ 1360/2012 - Τροποποίηση της ΥΑ για την τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (ΥΑ 2.9621/οικ.4.1200)
http://www.keko.gr/aimages/FEK_1360_2012_Tropopoiisi_YA_Mitroou_Koin_Oikonomias.pdf
*
Για να ενημερωθείτε πληρέστερα για τις δυνατότητες που παρέχει ο συγκεκριμένος τύπος επιχείρησης καθώς και για τις ιδιαιτερότητές του, σας συστήνουμε να αναζητήσετε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (www.keko.gr).
Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, Αθήνα (3ος όροφος) Τ.Κ. 105 64,
 Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5271300, 210 5271309,
email: keko@mou.gr.
Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας
Για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα για την εγγραφή στο Μητρώο δικαιολογητικά:
στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας,Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας,
 *Γραφείο 219, Πειραιώς 40, Τ.Κ. 10182
http://www.keko.gr/main.php?id=51
Κωνσταντίνος Γεώρμας (Προϊστάμενος Τμήματος)213-1516480
kgeormas@ypakp.gr
Αποστόλης Παππάς (Στέλεχος)213-1516477 apappas@ypakp.gr
Βίκυ Κόκκορη (Στέλεχος)213-1516577 vkokkori@ypakp.gr
Φωτεινή Σισμανίδου (Στέλεχος)213-1516483 fsismanidou@ypakp.gr
*Η υπηρεσία βρίσκεται σε δύο διευθύνσεις προσωρινά.
*
Σχόλια(6/6/2012)
Το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Οικονομία το περιμέναμε να διαμορφωθεί πολλά χρόνια. Στα τέλη του 2010, κυκλοφόρησαν οι Βασικές αρχές ενός σχεδίου νόμου που τελικά αποσύρθηκε και είχε μεγάλες διαφορές με αυτό που τελικά ψηφίστηκε.
Αυτή η ανάρτηση αφορά το τελικό σχέδιο νόμου για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα,τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α΄216).
 Με μια πρώτη ματιά το νομοσχέδιο φαίνεται  καλύτερο από το προηγούμενο, τουλάχιστον όσον αφορά την ελευθερία που παρέχει στην εταιρική μορφή, και τις πηγές χρηματοδότησης.
Σχόλια(31/1/2013)
Γράφαμε πριν λίγους μήνες:
"Τα κίνητρα που δίνονται είναι φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, πρόσβαση σε κοινοτικούς πόρους μέσω του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας, και ταυτόχρονα αξιοποίηση όλων των επιδοτούμενων προγραμμάτων. Το νομοσχέδιο  που εγκρίθηκε  δίνει τη δυνατότητα σε ανέργους και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δημιουργήσουν συνεταιριστικές επιχειρήσεις για την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών".
Οι εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή της Κοινωνικής Οικονομίας μέσα στο 2012, υπήρξαν αρνητικές για τους άμεσα ενδιαφερόμενους, τους ανέργους.
Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας δεν υπήρξε μέχρι σήμερα,και οι ερμηνείες του νόμου πολύ λίγο εξυπηρετούν τις υπάρχουσες ανάγκες αλλά και τον θεσμό των Συνεταιρισμών.
Θα ακολουθήσουν σχετικά κείμενα με όσα έπεσαν στην αντίληψή μας.

Αν  θέλετε να καταθέσετε την δική σας εμπειρία, ερώτηση ή κάτι άλλο, μπορείτε να μας στείλετε το σχόλιό σας.
-Το προηγούμενο περιεχόμενο της σελίδας θα γίνει ξεχωριστή ανάρτηση.
*
- Παρά τις δυσκολίες, ευχόμαστε να μπορέσει κάποιος κόσμος να δραστηριοποιηθεί.

Έκθεση με τις προτάσεις για την Κοινωνική Οικονομία από  ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων (Έλληνες και Ευρωπαίοι)
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/news/130708_social-economy-strategy-greece_en.pdf
*
Ενημέρωση σελίδας 15/5/2010
Ενημέρωση σελίδας 15/10/2011
Ενημέρωση σελίδας 6/6/2012
Ενημέρωση σελίδας 31/1/2013
Ενημέρωση σελίδας 3/12/2016Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι σκέψεις σας είναι ευπρόσδεκτες.Γράψτε ένα σχόλιο.