Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Οι δομές αλληλεγγύης για τους ανθρώπους σε ανάγκη.(1ο)

Η Ευρώπη του μύθου
Αφού συνήθως δεν αναφέρονται ονόματα και διευθύνσεις -και πάλι δεν ξέρω τι να κάνω με το χρόνο μου-είπα να επιχειρήσω να μαζέψω κάποιες "περιττές"  πληροφορίες σχετικά με το που βρίσκονται οι πόροι που διατίθενται απλόχερα από τις φιλάνθρωπες οργανώσεις. Η Ε.Ε.στραμμένη στο μέλλον και την ανάπτυξη, έχει θεσπίσει πολλούς μηχανισμούς για  την εξάλειψη της φτώχειας, ορίζοντας μάλιστα το 2010 σαν ειδικό έτος κορύφωσης των δράσεων, όπως και παλιότερα είχαμε αναφέρει. Γι'αυτό το σκοπό έχει διαθέσει και συνεχίζει να διαθέτει χρήματα, ελεγκτές, ειδικές δομές και επιθεωρητές που θα προσπαθήσουμε να τους γνωρίσουμε λίγο καλύτερα.
Το πρώτο κείμενο είναι χρήσιμο στο βαθμό που ορίζει την κατάσταση  "απορίας"  αλλά και το τι θεωρείται βοήθεια για μια οικογένεια.
Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους από ΥΠΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ.
Το Πρόγραμμα της δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους εφαρμόζεται στην Ε.Ε. από το 1987 και πρόκειται για ένα Πρόγραμμα εξ'ολοκλήρου χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. Το Πρόγραμμα υλοποιείται με κοινοτικούς πόρους. Η συμμετοχή του κάθε κράτους μέλους είναι εθελοντική. Τα κράτη-μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν κοινοποιούν κάθε χρόνο την πρόθεση τους στην Επιτροπή μαζί με τις διαπιστωθείσες ανάγκες τους. Επί του παρόντος, συμμετέχουν 19 κράτη μέλη. Το Πρόγραμμα στην Ελλάδα εφαρμόζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τα τέλη της δεκαετίας του '90, και πραγματοποιείται με βασικά για τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων τρόφιμα όπως μακαρόνια, ρύζι και τυρί φέτα.
Στόχοι του Προγράμματος
Η Ευρώπη κάπως αλλιώς
Το Πρόγραμμα έχει δύο στόχους:
-ένα στόχο αγοράς- σταθεροποίηση των αγορών γεωργικών προϊόντων μέσω της αύξησης και μείωσης των αποθεμάτων παρέμβασης
-κι ένα στόχο κοινωνικό- συμβολή στην ευημερία των κοινωνικά ευπαθών ομάδων μέσω διάθεσης, στους τελευταίους, τροφίμων που προέρχονται από τα αποθέματα παρέμβασης. Αποτελεί έτσι μία επιπλέον ένδειξη ότι η κοινή γεωργική πολιτική δεν αφορά μόνο τους γεωργούς αλλά όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διαδικασία υλοποίησης
Η Επιτροπή δημοσιεύει Κανονισμό περί κατανομής των χρηματοδοτικών πόρων του Προγράμματος.
Η Ελλάδα προβαίνει σε έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) στην οποία περιγράφονται οι λεπτομέρειες εκτέλεσης του Προγράμματος για κάθε προϊόν που θα διανεμηθεί ξεχωριστά.
Προκηρύσσεται διαγωνισμός με σκοπό την ανάδειξη και επιλογή των αναδόχων του Προγράμματος της διανομής του κάθε προϊόντος.
Υπογράφεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία η οποία αναλαμβάνει την προμήθεια του προϊόντος και τη διανομή του από τους χώρους αποθήκευσης της στις αποθήκες των φορέων υλοποίησης.
Περίπου την Ανοιξη κάθε έτους οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας, οι οποίες είναι αρμόδιες για την εκτέλεση του Προγράμματος:
δίνουν δημοσιότητα στο Πρόγραμμα και καλούν τους ενδιαφερόμενους φορείς υλοποίησης να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος με αναφορά στον αριθμό των τελικών δικαιούχων.
Οι αρμόδιες Διευθύνσεις προβαίνουν σε διοικητικούς ελέγχους και αποστέλλουν λίστα με τους εγκεκριμένους φορείς και τον τελικό αριθμό δικαιούχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ επεξεργάζεται περαιτέρω τη λίστα και εισηγείται στο ΥΠΑΑΤ.
Το ΥΠΑΑΤ εκδίδει Υπουργική Απόφαση κατανομής κάθε προϊόντος στους τελικούς δικαιούχους, με την οποία εγκρίνεται η σχετική λίστα φορέων υλοποίησης και καθορίζεται η ακριβής ποσότητα των προϊόντων που δικαιούνται οι δικαιούχοι.
Κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες κάθε έτους, πριν από τα Χριστούγεννα, υλοποιείται η διανομή των τροφίμων στα άπορα άτομα και τις πολύτεκνες οικογένειες.
Φορείς Υλοποίησης και Δικαιούχοι
Όσον αφορά στην επιλογή των φορέων υλοποίησης (φιλανθρωπικοί σύλλογοι) και των τελικών δικαιούχων (άπορα άτομα και άπορες πολύτεκνες οικογένειες), βάσει της υπ’ αριθμ. 22830/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 660/Β/2011) «Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων δωρεάν διανομής τροφίμων από τα από τα κοινοτικά αποθέματα της παρέμβασης», η διαδικασία έχει ως εξής:
Ως φορείς υλοποίησης ορίζονται:
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα ή Φιλανθρωπικοί σύλλογοι που είτε σιτίζουν είτε φιλοξενούν είτε περιθάλπουν άπορα άτομα
Ιερές Μητροπόλεις για την άσκηση του φιλανθρωπικού τους έργου
Σύλλογοι Παλιννοστούντων
Σύλλογοι Πολυτέκνων αναγνωρισμένων από την Α.Σ.Π.Ε.
Σύλλογοι τριτέκνων
Σύλλογοι μονογονεϊκών οικογενειών
Σύλλογοι Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Χρονίως Πασχόντων, Ψυχικά Πασχόντων κλπ.
Σύλλογοι Αθίγγανων
Δήμοι, Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις τους
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που υλοποιούν προγράμματα σίτισης απόρων ατόμων, εντός της Επικράτειας και μόνο.
Και πολύ διαφορετικά....
Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων
Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €, προσαυξανόμενο κατά 30 % για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά. Άπορα θεωρούνται επίσης παιδιά που εγκαταλείπονται σε ιδρύματα.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως πέρα από το όφελος που απολαμβάνουν οι τελικοί δικαιούχοι, η εφαρμογή του προγράμματος στην Ελλάδα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα καθώς η εισροή κοινοτικών πόρων επηρεάζει θετικά και σημαντικούς παραγωγικούς τομείς της χώρας, όπως τις παραγωγικές μονάδες, τις εταιρείες μεταποίησης και τυποποίησης, τις μεταφορικές εταιρείες κτλ.
Το Πρόγραμμα σε αριθμούς
Στα πλαίσια του Προγράμματος για το έτος 2010 διανεμήθηκαν 6.108 τόνοι μακαρονιών και 3.490 τόνοι ρυζιού σε περίπου 800 φορείς υλοποίησης και από εκεί σε περίπου 285.000 άτομα και 117.000 πολύτεκνες οικογένειες σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Το σχέδιο διανομής για το 2011 περιλαμβάνει 20.045.000,00 (Κανονισμός Επιτροπής 945/2010) και τα προϊόντα που θα διανεμηθούν θα είναι ζυμαρικά, λευκασμένο μακρύσπερμο ρύζι και τυρί Π.Ο.Π.
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Κράτος-Μέλος Κατανομή  2011

Βέλγιο 10.935.075,00

Βουλγαρία 11.042.840,00

Τσέχικη Δημοκρατία 120.462,00

Εσθονία 782.938,00

Ιρλανδία 1.196.457,00

Ελλάδα 20.045.000,00

Ισπανία 74.731.353,00

Γαλλία 72.741.972,00

Ιταλία 100.649.380,00

Λετονία 6.723.467,00

Λιθουανία 7.781.341,00

Λουξεμβούργο 107.483,00

Ουγγαρία 14.146.729,00

Μάλτα 640.243,00

Πολωνία 75.320.186,00

Πορτογαλία 20.513.026,00

Ρουμανία 49.578.143,00

Σλοβενία 2.409.038,00

Σλοβακία 4.809.692,00

Φινλανδία 5.725.175,00

Σύνολο 480.000.000,00
Σχετικά Αρχεία
Κανονισμός Επιτροπής 562/2011
http://www.opekepe.gr/doc/June2010/Κανονισμός_Επιτροπής_562_2011.pdf
http://www.opekepe.gr/doc/June2010/ΚΥΑ_22830_ΦΕΚ_Β_660_2011_
ΚΥΑ 16065 (ΦΕΚ 402/Β/2011): Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των προγραμμάτων δωρεάν διανομής ζυμαρικών και λευκασμένου μακρύσπερμου ρυζιού
Κανονισμός Επιτροπής 945/2010
ΚΥΑ 136710 (ΦΕΚ 57/Β/2011): Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της δωρεάν διανομής τυριού Π.Ο.Π
http://www.opekepe.gr/doc/June2010/ΚΥΑ_136710_ΦΕΚ_Β_57_2011_Διανομή_Τυρί_2011.pdf
http://www.opekepe.gr/episitistikh.asp
Εικόνες
Από τη Βικιπαίδεια

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Σκηνές από το έργο αποδόμηση της λογικής και της πατρίδας.

Προσήγαγαν εθελοντές που μοίραζαν φαγητό σε άστεγους!
Εκεί έχει φτάσει η κοινωνική αλληλεγγύη στη χώρα μας, όλος ο υπόκοσμος και η μαφία κάνει κουμάντο στους ΜΚΟ και όσοι προσφέρουν πραγματικά ενοχλούν!!! Δεν θα μου έκανε εντύπωση πίσω απο την σύλληψη τους να βρίσκεται κάποιο boss της κοινωνικής προσφοράς που δεν θέλει εθελοντικό κοινωνικό έργο στους δρόμους να ρίχνει φως στη δική του απουσία και ανύπαρκτη προσφορά. Με την ευλογία του κράτους πάντα εννοείται,
 γράφει σε σχόλιό της  η Lulu κάτω από το δημοσίευμα στο tsantiri.
Η ιστορία: Την  Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, προσήγαγαν εθελοντές που μοίραζαν φαγητό σε άστεγους! Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταγγέλλει την γελοία προσαγωγή συμμετέχοντα της κοινωνικής κουζίνας «ο άλλος άνθρωπος» ο οποίος μαγείρευε φαγητό για τους άστεγους. Σε μια εποχή που το κράτος πρόνοιας υποχωρεί, υποχωρεί μαζί του η όποια έννοια υπήρχε δικαιοσύνης και αντικαθίσταται με τον πανοπτικό έλεγχο και την διαρκή αστυνομική καταστολή. Η περιοχή των Εξαρχείων δεν αποτελεί εξαίρεση και βρίσκεται πάντα στο στόχαστρο γιατί ενοχλεί για τον έναν ή τον άλλο λόγο. Εκτός από γελοίο είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι πλέον εφόσον δεν υπάρχουν λόγοι «εθνικής ή άλλοι ασφάλειας» να επιστρατεύεται η λογική «για να δείξουμε ότι κάτι κάναμε». Όπως είναι φυσικό για άλλη μια φορά η αστυνομία δείχνει ότι ουδέποτε είναι στην υπηρεσία του πολίτη. Τους ενημερώνουμε λοιπόν ότι αυτοί ας συνεχίσουν να κάνουν την «δουλειά» τους και εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μας υπαγορεύει η συνείδηση μας. Η αλληλεγγύη είναι ο δικός μας πολιτισμός, η ελευθερία και η κοινωνική απελευθέρωση ο απώτερος στόχος.
Γράφει στο www.tsantiri.gr :σύμφωνα με την καταγγελία που μας έγινε, το απόγευμα της Τετάρτης 18 Ιανουαρίου, λίγο πριν τις 18.00, τα όργανα «Προστασίας του Πολίτη» (???) προσήγαγαν για εξακρίβωση στα Εξάρχεια εθελοντές που μοίραζαν φαγητό στους άστεγους!!!! Τους πήγαν στο ΑΤ Καλλιδρομίου. Όταν τα «όργανα» ρωτήθηκαν για τα αίτια της προσαγωγής απάντησαν «έτσι για να δείξουμε ότι κάνουμε δουλειά», δεν γνωρίζω αν ειρωνεύονταν!!!! Ένας από τους εθελοντές αφέθηκε ελεύθερος!!!! Το σημαντικό είναι ότι η προσαγωγή ήταν στοχευμένη αφού ανάμεσα στα άτομα που μάζεψαν ήταν ο Κώστας από την Κοινωνική Κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος» που μαγειρεύει κάθε μέρα στο κέντρο της Αθήνας!!! Απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας τώρα απαγορεύεται και η αλληλεγγύη προς τους αστέγους….καλά πάει η δημοκρατία μας!!!!!
Μπορείτε να επισκεφθείτε το blog του προσαχθέντα  εδώ: http://www.oallosanthropos.blogspot.com/


Στα σχόλια κάτω από την είδηση γίνονται και άλλες σοβαρές επισημάνσεις. 
Δείτε κάποια απ'αυτά.
desiniotis alexandros λέει:
Αφου οι ανικανοι δεν μπορουν να πιασουν αυτους που τους παιρνουν το φαι…πιανουν αυτους που τους το δινουν!
ΜΑΝΩΛΗΣ λέει:
Συγχαρητήρια στην Ε.Α τιμή και δόξα στους Έλληνες αστυφύλακες και σε όλους τους υπολοίπους που απαρτίζουν αυτήν. Τους ¨Ήρωες που αγωνίζονται για να κρατούν ασφαλή και προστατευμένη με τάξη την καθημερινότητα του κοινωνικού συνόλου από τους κακοποιούς.Αυτούς που με θράσος υπονομεύουν και διασαλεύουν την τάξη, που χωρίς ίχνος ντροπής παρανομούν ταΐζοντας Απόρους, Αστέγους, Ανήμπορους, Πεινασμένους συνανθρώπους μας. Αλήθεια όταν λήγει η βάρδια της υπηρεσίας των Ηρώων αυτών πως μπορούν αυτοί να κοιτούν στα μάτια Μητέρες, Πατέρες, συζύγους και ειδικά τα μάτια των παιδιών τους όταν αυτούς που υπηρετούν άβουλα, απλά ροκανίζουν της σάρκες τους. Μπράβο τους αξίζει πράγματι ένα μεγάλο μπράβο.


Αντιφασίστας Γιατρός λέει:
Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ούτε στην Ουγκάντα και στην πιο αντιδημοκρατική χώρα.
Επειδή ετοίμαζαν και μύραζαν σε άπορους και άστεγους συσσίτιο συνεληφθηκαν.
Αν αυτό δεν ειναι δίωξη και παραβίαση πολιτικών δικαιωμάτων τι στο διάολο ειναι?
ΧΟΥΝΤΑ
 Ο ΓΓ λέει:
Lulu, αν και «τραβηγμένη» η σκέψη σου, για όλα μα όλα τους έχω πια ικανούς… είναι τόσο στενά δεμένο το πολιτικό σύστημα με τις ΜΚΟ και τις δήθεν φιλανθρωπίες τους που μόνο φιλανθρωπίες δεν είναι!!!! Κάτι πιο απλό: το καλοκαίρι που γινόταν ο χαμός με το μεσοπρόθεσμο, τις περικοπές, τη φτώχεια, τα καθίκια οργάνωναν Special Olympics, την ίδια ώρα που έκοβαν επίδομα από τους ανάπηρους… Είναι σουρεαλιστικά ηλίθια αυτά τα άτομα και οι πράξεις τους, την ώρα που ο λαός διεκδικούσε αξιοπρέπεια στους δρόμους, εκείνοι έστηναν το παραμάγαζό τους στο Καλλιμάρμαρο βάζοντας διανοητικά άρρωστα παιδιά να τρέχουν και οι υπόλοιποι να διασκεδάζουν, κι έμμεσα να μας κλείνουν το μάτι ότι «να κάνετε το σταυρό σας κάφροι που διαδηλώνετε κι από πάνω που δεν είστε στην ίδια κατάντια…» δεν βρίσκω άλλο λόγο ύπαρξης αυτών των αγώνων όταν ταυτόχρονα περικόπτονται κατάφορα τα προνόμια των πάσης φύσεως αρρώστων….
 Βούλα Σούφη λέει:
Αν είναι ποτέ δυνατόν! Μα τι άλλο θα κάνουν; Πραγματικά, κάθε φορά λέω και μη χειρότερα, και να που κάποιοι τα βρίσκουν τα χειρότερα και τα κάνουν…
Εικόνες και πηγές:
http://www.tsantiri.gr/katagelies/prosigagan-ethelontes-pou-mirazan-fagito-se-astegous.html
http://tsak-giorgis.blogspot.com/
Γράψτε ένα σχόλιο.

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Να σας ενεργοποιηθούν τα CDS, ρε καθάρματα

Επίκαιρες ειδήσεις και σχόλια.
Τα αστεία πρώτα.
-Καλύτερα να είστε φτωχοί εργαζόμενοι, παρά φτωχοί άνεργοι, είπε στη Βουλή ο Λουκάς Παπαδήμος.
-Τα ίδια ακριβώς επανέλαβε και στους εργαζόμενους στις φυτείες του.
-Δεν ξέραμε ότι μας κυβερνά η Βασιλική Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών.
-Άλλωστε, αν έχεις δουλειά, τι να τον κάνεις τον μισθό;
~*~
-Και πού θέλετε να τα βρούνε οι καπιταλιστές, να τα φέρουν πίσω από την Ελβετία;
-Εδώ κάνουμε αμάν και πώς να τους μειώσουμε λίγο τη φορολογία, και θέλετε να τους τα φάμε σε μισθοδοσίες;
-Μειώστε ρε τους μισθούς σας και θα δείτε πώς θα πλακώσουνε οι επενδύσεις.
-Οι πυραμίδες πώς χτιστήκανε νομίζετε, με 1.500 καθαρά;
-Τους Κινέζους που στρώσανε τον σιδηρόδρομο στις ΗΠΑ, με πίσσα και πούπουλα τους πληρώνανε.
~*~

-Ευτυχώς υπάρχει ελπίδα. Ενώνουν τις προσπάθειές τους 18 προσωπικότητες των γραμμάτων, της τέχνης και του Σημιτισμού, προερχόμενες από όλους τους πολιτικούς χώρους.
-Που παραμέρισαν αυτά που τους χωρίζουν, για να προωθήσουν ιδέες όπως η κατάργηση του ασφαλιστικού συστήματος.
-Και το «έξυπνο πανεπιστήμιο», που χρηματοδοτείται μόνο του και δεν κοστίζει στο Δημόσιο.
-Και οι ειδικές οικονομικές ζώνες, όπου οι εργαζόμενοι παράγουν σε ευρώ και πληρώνονται σε λέβα.
-Και γενικά, οτιδήποτε έκανε στη Χιλή ο Πινοσέτ, με εξαίρεση ίσως τον εγκιβωτισμό της αντιπολίτευσης σε τσιμέντο.
~*~


-Δεν είναι ώριμη η κοινωνία για τόσο προχωρημένες μεταρρυθμίσεις.
-Αλλά μπροστά στην ανάγκη να παραμείνει η χώρα στο ευρώ, τίποτα δεν πρέπει να αποκλείεται.
-Η ομάδα των 18 έκανε μάλιστα την πρώτη της εκδήλωση, με ομιλητές τον Χατζηδάκη και την Άννα Διαμαντοπούλου. Ενδεχομένως να παρεξηγήθηκε κάπως ο Μίχαλος, αλλά δεν μπορεί να έχει εκατό ομιλητές η εκδήλωση.
Χώρια που ο Μίχαλος βγαίνει λίγο αντιμνημονιακά τελευταία και τους έχει απογοητεύσει. Είναι όμως αγένεια που δεν συμπεριελήφθη στο πάνελ ο Παντελής Καψής.
-Άλλωστε η Διαμανοπούλου κάνει για εκατό εκσυγχρονιστές. Γι' αυτό την πολεμάει τόσο σκληρά το κατεστημένο.
~*~
-Αγανακτισμένοι επιτέθηκαν σε δεκαπέντε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που είχαν πάει σε μπαρ ρέστοραν να φραξιονίσουνε.
-Παλιά αυτές οι δουλειές γινόντουσαν στο υπόγειο των γραφείων της Τ.Ο. Πολυγώνου.
-Αλλά εκεί δεν είχε σαλάτα ρόκα παρμεζάνα.
-Οι αγανακτισμένοι δεν είπαν τι ζόρι τραβάνε, αλλά μάλλον τα πήραν επειδή καθυστερεί το PSI.
~*~

-Τελικά οι εκλογές θα γίνουν κοντά στο Πάσχα αν συμφωνήσουν οι κοινωνικοί εταίροι.
-Εν προκειμένω τα αρνιά και οι σούβλες.
-Είναι καλύτερα με παρέα όλοι μαζί και κοντά στα κάρβουνα, παρά ο καθένας μόνος του να ψάχνει βρούβες στα κατσάβραχα, όπως το έθεσε και ο Μπαρμπαδήμος.
-Και εν πάση περιπτώσει τα βουλγάρικα αρνιά είναι φτηνότερα.
Δημοσιεύτηκε υπό Γεωργίου Κυρίτσεως και Άγγελου Τσεκέρεως στις 15/01/2012 στην ΑΥΓΗ
Τα σοβαρά τώρα.
Διαβάστε :"Περισσότεροι Σκλάβοι σήμερα από ποτέ άλλοτε στην Ιστορία"


"Αναξιοποίητο παραμένει το ΕΣΠΑ"
Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας Κ. Μίχαλος σε εκδήλωση του επιμελητηρίου(10/1/ 2012): «Οι πόροι του ΕΣΠΑ είναι το κυριότερο εργαλείο που διαθέτει η χώρα μας προκειμένου να στηρίξει την απασχόληση και να δημιουργήσει ευκαιρίες για χιλιάδες ανθρώπους, που βρέθηκαν χωρίς δουλειά. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, αυτό το πολύτιμο όπλο παραμένει αναξιοποίητο, στο πλαίσιο μιας αδιέξοδης οικονομικής πολιτικής, που λειτουργεί στη λογική των εύκολων λύσεων. Εδώ και δύο χρόνια, αντί να μπαίνει το μαχαίρι στις σπατάλες του κράτους, μπαίνει στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αντί να αξιοποιούνται πόροι για να ενισχυθεί η ρευστότητα στην αγορά, το κράτος κηρύσσει ουσιαστικά στάση πληρωμών προς τον ιδιωτικό τομέα».
"Κλοτσάνε τα λεφτά που θα έσωζαν τους ανέργους"
Το πρόβλημα το παραδέχεται εγγράφως το υπουργείο Ανάπτυξης. Στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για το ΕΣΠΑ, που ολοκλήρωσε η αρμόδια ειδική γραμματεία, αναφέρεται ρητά ότι «τα επιχειρησιακά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με καθοριστική δυνατότητα ανακούφισης των ανέργων, στη σημερινή συγκυρία καρκινοβατούν» και επισημαίνεται η «ανάγκη αλλαγής στην επιλογή προγραμμάτων και αναδιάρθρωση της διαχείρισης».
 Η Κομισιόν απευθύνει... έκκληση για στήριξη των άνεργων νέων.....
Παπαδημούλης: Χάνουμε πόρους 3,5 δισ. λόγω ανικανότητας.
Στη Βουλή έφερε το σχετικό θέμα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Παπαδημούλης με ερώτηση  για το ενδεχόμενο επιστροφής κονδυλίων 3,5 δισ. ευρώ, αν δεν προχωρήσουν τα έργα. Μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι η καρδιά του προβλήματος της μη έγκαιρης απορρόφησης των κοινοτικών πόρων εδράζεται στις χρόνιες παθογένειες της δημόσιας διοίκησης που οδηγούν σε τεράστιες καθυστερήσεις και στερούν από την ελληνική οικονομία από ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο που έχει στη διάθεσή της".
 ~*~
Με λίγα λόγια, οι τράπεζες -μετά την εκπληκτική τους επενδυτική σοφία να χρεοκοπήσουν εμπρός στα πόδια μας- ανταμείβονται με το να αναλάβουν να μοιράσουν τις επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ και της ΕΕ κατά το δοκούν.(το μελό δίνει άλλη γεύση στις ειδήσεις)Περσινό συμπέρασμα
~*~
Παίζεται να χαρίσουν πετρέλαια και φυσικό αέριο 1 τρισ. ευρώ αντί των δανείων;

Την ερώτηση βάζει το ΒlackΜediterraneanPirate
~*~
Προτείνoυν σορτάρισμα του ευρώ
Να σορτάρουν το ευρώ συστήνουν στους traders οι αναλυτές της UBS AG επικαλούμενοι τις ανησυχίες για την Ελλάδα, τις εκτιμήσεις ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκιά της αλλά και τα βελτιωμένα οικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ, όπως μεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία. Πηγή:capital
Καταχώρηση:  10 Ιανουαρίου 2012
~*~
Επίθεση στην Ευρωζώνη με ομαδικές υποβαθμίσεις είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
Γάλλοι διαδηλώνουν εναντίον της υποβάθμισης
Την υποβάθμιση του αξιόχρεου της Γαλλίας στο ΑΑ+, από την κορυφαία αξιολόγηση ΑΑΑ, ανακοίνωσε και επισήμως ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s. Το τριπλό Α έχασε και η Αυστρία. Αλώβητη παρέμεινε η Γερμανία.
Ο οίκος υποβάθμισε επίσης κατά δύο μονάδες την Κύπρο, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία και κατά μία μονάδα τη Μάλτα, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία. Παράλληλα, επιβεβαίωσε τις αξιολογήσεις για το Βέλγιο, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία, ενώ όλες οι χώρες που είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση στις 5 Δεκεμβρίου βγήκαν από αυτό το καθεστώς, εκτός από την Κύπρο.
/www.antinews.gr/2012/01/13/142907/#more-142907
~*~
Paul Krugman
Αν δεν ήταν τόσο τραγική, η τρέχουσα ευρωπαϊκή κρίση θα ήταν αστεία, με μια αίσθηση μαύρου χιούμορ. Η Ελλάδα, από όπου ξεκίνησε η κρίση, αποτελεί πλέον μια ζοφερή δευτερεύουσα υπόθεση. Ο παρόν και ξεκάθαρος κίνδυνος προέρχεται αντιθέτως από ενός είδους τράπεζα που λειτουργεί στην Ιταλία, την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.
Στις 25 /10/ 2011
Οι εικόνες είναι από:το "Μην Ανησυχείτε" από το ιστολόγιο του κ.Σαραντάκου, και το http://topontiki.gr/

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

drapetomaniahttp://www.youtube.com/watch?v=sBQLq2VmZcA&feature=player_embedded#at=16  

O Χριστόφορος Νικολάου Σαραντάκος ή  Chriss Angel, είναι γεννημένος στις 19 Δεκεμβρίου του 1967 και είναι παιδί Ελλήνων μεταναστών στην Αμερική. 
Περπατάει επάνω στο νερό, πετάει, αναμετριέται με τις φωτιές, επιβιώνει μετά από συγκρούσεις με νταλίκες, κόβει ανθρώπους στα δυο, κι αυτά είναι λίγα από τα μαγικά που κάνει στα σόου που παρουσιάζει στην Αμερική. 
Έχει κατακτήσει τα media, έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς, έχει το δικό του ίδρυμα, έχει γοητεύσει, αλλά και αμφισβητηθεί....
Η έννοια του ψευδοπροφήτη είναι κοινή σε πολλές θρησκείες, και δίνεται σε όποιον έρχεται στο όνομα ενός θεού, αλλά καπηλεύεται τις θέσεις  του  για να εξαπατήσει  και να κερδίσει  πιστούς, χρησιμοποιεί μαγεία και κόλπα για να ξεγελάσει τους ανθρώπους με στόχο τη δημοτικότητα και τον πλούτο.
 Η χριστιανική, ισλαμική και η ιουδαϊκή παράδοση σε συμφωνία, μας προειδοποιεί για τους ψευδομεσσίες, και θεωρούν ότι στα χρόνια μας αυτοί θα πολλαπλασιαστούν.
Ο Criss Angel είναι ένας πολύ δημοφιλής διασκεδαστής, αν και αυτό που  απασχολεί  τους επικριτές του είναι περισσότερο η  συχνή χρήση  απόκρυφων εικόνων και συμβόλων( Πυραμίδες,κρανία,ειδικά νούμερα, ακόμη και κάποιες κινήσεις που συνηθίζει με τη σιλουέτα του).
 Ο Criss Angel, έχει  καταφέρει να αναπαράγει  μερικά από τα θαύματα του Ιησού, περπατά στο νερό, χρησιμοποιεί τα σύμβολά του, συχνά θα τον δούμε  σε μια στάση Σταύρωσης, και ακόμη και ο λόγος του συχνά φαντάζει ή ακούγεται  σαν αυτό που περιμένει κάποιος να ακούσει από τον Χριστό. Ο ίδιος δηλώνει illusionista, αλλά πολλοί λένε πως είναι ο αντίχριστος και τον καταδιώκουν με μανία.
Flying from building to building

http://dai.ly/x2lwmf8


  Ο   Criss Angel και το λογότυπό του
"Προσπαθώ να θολώνω τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και ψευδαίσθησης" λέει. Παίζει με τις θεότητες και την επιφάνειά τους όπως και με το  Θεό του θανάτου και της αναγέννησης τον Anubis.
Εδώ"αναλήπτεται" στο Luxor Hotel του Λας Βέγκας, διατηρεί  σχέσεις με πολλές  διασημότητες ,έχει πιστούς που σημαδεύονται στο όνομα της ελπίδας που γεννά το είναι του.
Τατουάζ σε "πιστούς". Εδώ η φτερωτή Καρδιά μαζί με το σύμβολο που θυμίζει τον Αιγυπτιακό θεό Ήλιο ή Μάτι του Ρα.
Διαβάστε περισσότερη κριτική εδώ:
http://thekoolskool.blogspot.com/2010_02_01_archive.html

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Προσκλήσεις από Κινήσεις πολιτών

Η πρώτη πρόσκληση αφορά την Ημερίδα που διοργανώνει η κίνηση
Ανεξάρτητων Πολιτών Σαρωνικού (Ο.Α.Π.Σ) στην αίθουσα της παλαιάς βουλής των Ελλήνων (οδ. Σταδίου 13, Αθήνα, “άγαλμα Θ. Κολοκοτρώνη”) το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2012.
Η ημερίδα θα ξεκινήσει στις 10 πμ και θα τελειώσει 8μμ το βράδυ (10 ώρες δηλαδή) με τα ανάλογα διαλείμματα στο ενδιάμεσο.
Θέμα:”Η Ελλάδα μπορεί να εξέλθει της κρίσης με τις δικές της δυνάμεις”
Ομιλητές θα είναι:
Π. Γεννηματάς, Γ. Καισάριος, Γ. Κατρούγκαλος, Α. Κιντής, Ν. Λυγερός, Ν. Μαριάς, Δ. Μπουραντάς και Ι. Σακκάς.
Συντονιστές θα είναι οι κύριοι Ν. Καραβαζάκης και Σ. Σμυρλής.
Ο Κρισναμούρτι στην Ελλάδα.
Ακόμη γνωρίστε την ομάδα
"Ο Κύκλος των Χαμένων Αξιών" Εδώ:
Η Κίνηση πολιτών για την αναγέννηση του πολιτικού πολιτισμού και ο καθηγητής Δ. Μπουραντάς απευθύνουν έκκληση «στις υγιείς δυνάμεις της χώρας που διαθέτουν τις κατάλληλες αξίες, την κουλτούρα, τη βούληση, τις γνώσεις και τις ικανότητες», σε όλους εμάς «που δεν χάσαμε τις αξίες μας, δημιουργήσαμε στο χώρο της εργασίας μας και ζήσαμε τόσα χρόνια στη θλίψη του περιθωρίου, παρατηρώντας την κατηφορική πορεία της χώρας μας», να συναντηθούμε και να χτίσουμε «έναν “Κύκλο” που θα αποτελέσει την κρίσιμη δύναμη επιρροής για την αντιμετώπιση της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης καθώς και για τον ολικό επαναπροσδιορισμό της χώρας».
 Περισσότερα στο προσωπικό blog του Δ. Μπουραντά
Δείτε μια συνομιλία του με τη  Δήμητρα Αλεξάκη στις 25.11.11,για την ελπίδα εξόδου μας  από την οικονομική και πολιτική χρεοκοπία εδώ:
http://www.youtube.com/watch?v=7odEXg1ZPDE&feature=related

Διαβάστε, θυμώστε,και δώστε λίγο  από το χρόνο σας, γιατί " Πατρίδα είναι οι άνθρωποι, είναι τα βουνά, είναι  οι θάλασσές μας, αλλά οι νέοι μας δεν θα έχουν κανένα μέλλον εδώ αν συνεχίσουμε έτσι"
Στις γειτονιές των Πετραλώνων, του Κουκακίου και του Θησείου, οι Λαϊκές Συνελεύσεις μετρούν πια 9 χρόνια ζωής. Από την Άνοιξη του 2002 κάτοικοι από τις περιοχές βρεθήκαμε, συζητήσαμε και δράσαμε πάνω σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούσαν τη γειτονιά μας, όπως το ενδεχόμενο περίφραξης των λόφων του Φιλοπάππου, οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, οι απολύσεις στο εργοστάσιο της ΠΑΛΚΟ. Χωρίς ιεραρχίες και ειδικούς, αδιαμεσολάβητα και με όπλο μας τη συλλογικότητα, νιώσαμε πολλές φορές ότι κατορθώνουμε να πάρουμε κομμάτια της καθημερινότητάς μας στα χέρια μας. Η ευκαιριακή βάση πάνω στην οποία συγκαλούνταν οι λαϊκές συνελεύσεις στη γειτονιά μας, ωστόσο, δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες συλλογικής αντίστασης που προκύπτουν σήμερα, με δεδομένη την πολεμική προσπάθεια που έχουν εξαπολύσει εναντίον μας οι κυρίαρχοι. Έτσι, τον Ιούνη του 2011 αποφασίσαμε πια να βρισκόμαστε σε μόνιμη, εβδομαδιαία βάση, να βαθύνουμε τη δράση μας στον τόπο που ζούμε και να δημιουργήσουμε δομές αλληλεγγύης και συντροφικότητας. Από τη μεριά μας προκύπτει η ανάγκη συνάντησης όλων αυτών των ζωντανών εγχειρημάτων που ανιχνεύουν τις δυνατότητες αντίστασης στο τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, ο βαθμός και ο τρόπος σύνδεσης των συνελεύσεων παραμένουν και για εμάς ερωτήματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, θεωρούμε ότι η ανταλλαγή εμπειριών, η αποτίμηση των δράσεων της κάθε συνέλευσης, η γνωριμία των αγωνιζόμενων ανθρώπων, δεν μπορούν παρά να είναι προωθητικά στοιχεία για τον αγώνα. Πάνω σ’ αυτή τη βάση, προσανατολιζόμαστε στη διοργάνωση μιας κοινής εκδήλωσης των συνελεύσεων γειτονιάς της Αθήνας, που θα απαντά καταρχάς στην ανάγκη αυτής της πρώτης συνάντησης. Ζητούμενο για εμάς είναι, μέσα από την αυτοπαρουσίαση των τοπικών συνελεύσεων και τη μεταξύ μας συζήτηση, να προκύψουν τα απαραίτητα συμπεράσματα για τη συνέχιση και την ποιοτική αναβάθμιση του αγώνα.
Λαϊκή συνέλευση κατοίκων των Πετραλώνων, του Κουκακίου και του Θησείου.http://laikisineleusipetralona.espivblogs.net/

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Αυτόχειρες περιεχομένου.


Στάθης
Οι Γερμανοί τα πήραν όλα:του Γ.Δελαστίκ στο Έθνος.

ΔΝΤ
 Πολλοί πρόθυμοι.
Η διαπλοκή είναι αλανιάρα, κοινώς ελευθερίων ηθών, που λέμε κι εμείς του κλασσικού. Τουτέστιν δεν έχει μπέσα, ήθος, αναστολές. Τα κάνει όλα και δεν σιχαίνεται. Με τρεις στόχους φυσικά: χρήμα, χρήμα, χρήμα. Και για να το πούμε πιο σωστά, το δικό σου χρήμα Έλληνα μου, μνημονιακέ δανειολήπτη. Αυτό που χρωστάς και θα πληρώνεις για την επόμενη τριακονταετία. Μονίμως δε βρίσκεται σε αναζήτηση ευκαιριακών πολιτικών συντρόφων. Διότι η διαπλοκή, αδέρφια, για να κάνει τις δουλειές της, θέλει και τις άκρες της. Ως εξωθεσμική, χρειάζεται θεσμικούς νταραβεριτζήδες. Τους οποίους, φυσικά, τους αλλάζει σαν τα πουκάμισα.
Χωρίς τίτλο.
Δείτε τα εξώφυλλα και τα δελτία πως αλλάζουν αγάπες και προτιμήσεις. Φύγε εσύ, ελά εσύ. Πολλοί πρόθυμοι.
Τα δε «σπίτια» είναι πολλά. Άλλα λειτουργούν ως κανάλια, άλλα ως τράπεζες, τεχνικές εταιρείες και πάει λέγοντας.
Και στις άλλες χώρες υπάρχουν αυτά.
 Η Μαφία στην Αμερική ξεκίνησε ληστεύοντας βενζινάδικα, πουλώντας προστασία σε μπαρ, μανάβικα και πόρνες. Ο Τζόνυ Τόριο ή Τζόνυ η «Αλεπού», ο Μέγιερ Λάνσκυ και τα άλλα νεοφιλελεύθερα παιδιά του «αμερικανικού ονείρου», ξεκινήσανε με το κουμπούρι, το στιλέτο και το ρόπαλο. Σήμερα οι απόγονοι τους ασχολούνται με δημόσια έργα, την αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων. Κι αυτοί είχαν στο pay roll πολιτικούς, δικαστές και δημοσιογράφους. Σήμερα την προστασία στα μαγαζιά την πουλάνε νέα φυντάνια, Κοσοβάροι και άλλοι. Η αριστοκρατία του εγκλήματος όμως είναι πλέον καθεστώς με, σχετικά, καθαρά χέρια. Όμως εκεί, δεν είναι αυτοί οι κανόνας.
Πως το λέγανε οι θεωρητικοί του μαρξισμού;
 Η πρωτογενής συσσώρευση γίνεται με εγκληματική πράξη. Δεν είμαι μαρξιστής, δεν συμφωνώ με τη γενίκευση, αλλά εν προκειμένω είχε δίκιο ο Κάρολος. Εδώ, στο Gau του Νότου δεν ληστέψανε βενζινάδικα, ούτε το ρίξανε στην πορνοβοσκεία. Απλώς τρυπώσανε στα κενά των μπαταρισμένων θεσμών μας, βρήκανε και μια πρόθυμη στρατιά από ξελιγωμένους «προοδευτικούς» κι ενοχικούς «αστούς», δημοσιογραφούντες και κομματαρχαίους και στήσανε κατευθείαν τη μπίζνα, παραλείποντας τον κύκλο του αίματος.
Δεν την στήνανε στις σκοτεινές αλέες να περάσει ο ανυποψίαστος Λαός για να του την δώσουν κατακέφαλα και να φύγουν τρέχοντας με το πορτοφόλι και το ρολόϊ. Ήταν αλλιώτικο κόλπο. Οι δουλειές επί χρόνια στηνόντουσαν σε γεύματα, κότερα και σε υπουργικά γραφεία. Προκαθορισμένο τίμημα, δέκα εκατομμύρια νοματαίοι για πελάτες, σικέ διαδικασίες και ναυαρχίδες των ΜΜΕ έτοιμες για όλα. Έτσι τα καλόπαιδα μας κουρεύανε με την ψιλή. Εμείς δανειζόμασταν, αυτοί τα παίρνανε και τα παίρνανε και ξαναπαίρνανε. Και τώρα πληρώνουμε.
Λοιπόν, θα μου πουν πάλι μερικοί, καλές οι διαπιστώσεις, αγαπητέ, πες μας όμως για την ταμπακιέρα. Η ταμπακιέρα λοιπόν, το δια ταύτα, εξ ου και ο λενινιστικός τίτλος, λέει πως πρέπει να ξανααποκτήσουμε επιτέλους κράτος. Πορευτήκαμε, όπως πορευτήκαμε με το κατσαπλιάδικο που στήθηκε από το 1981. Σε μερικούς δεν αρέσει, εξεγείρονται τα βαρέα προοδευτικά ανακλαστικά τους, οι ποταμοί αίματος που δεν έχυσαν στο Πολυτεχνείο κλπ, η ζοχάδα τους που έχασαν στο Γράμμο οι πατεράδες τους, σόρρυ παίδες, αλλά το κράτος της Δεξιάς και του Κέντρου ως το 1980, είχε λίγη τσίπα και σοβαρότητα. Χωροφυλακίστικη αυστηρότητα, φτώχεια αλλά πάντως δεν ήμασταν περίγελως της γης και ζήτουλες. Μας λογαριάζανε.
Τώρα τέλειωσε το παραμύθι. Είναι προφανές πως δεν πρόκειται να βρέξει πεντακοσάρικα, η ΑΟΖ κι η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας θα πάρουν κάποιο χρόνο ν΄ αποδώσουν, όταν επιτέλους ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει αυτά που δεν έκανε ο ανεκδιήγητος και οι υπουργοί του. Άρα χρήμα, που δεν θα είναι δάνειο δεμένο σαν άλλη μια πέτρα στο λαιμό μας, δεν προβλέπεται να βγάλουμε άμεσα κι εύκολα.

Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε, είναι να δημιουργήσουμε, με τα μέσα που έχουμε, τις υγιείς συνθήκες για να βγάλουμε χρήμα. Χρειάζεται καταρχή μια βάση. Κι η βάση αυτή είναι ένα σοβαρό, υγιές κράτος. Ένα κράτος, όπου ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του.
Ο Στρατός θα φυλάει τα σύνορα κι η Αστυνομία θα σβερκώνει τους παράνομους αδιακρίτως κι η Δικαιοσύνη θα τους δικάζει, χωρίς να μισανοίγει το δεξί ή αριστερό της μάτι.
Χρειάζεται να μαζέψουμε από τους δρόμους σε μεγάλους χώρους κράτησης, στρατόπεδα, νησιά, ό,τι έχουμε, και να απελάσουμε τους λαθρομετανάστες, που δεν δικαιούνται πολιτικό άσυλο και δεν έχουν άλλους σοβαρούς ανθρωπιστικούς λόγους παραμονής στη χώρα, πχ βαριά αρρώστια, κι έχουν μετατρέψει ολόκληρες συνοικίες σε αφρικανοασιατικό γκέτο. Χρειάζεται να έφαρμόσουμε μια πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στο έγκλημα κάθε είδους, ώστε να απαλλάξουμε τους πολίτες από ένα φαινόμενο που κάνει την ήδη δύσκολη ζωή τους αφόρητη. Γιατί το έχουμε ξαναπεί: η λαθρομετανάστευση και η εν γένει εγκληματικότητα ευτελίζει κυρίως την ζωή των φτωχών κι αδύναμων.
Άστεγοι Αμερική

Χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα απλό, μακρόχρονα σταθερό και με χαμηλούς συντελεστές φορολογικό σύστημα, με παράλληλο σπάσιμο των γραφειοκρατικών μηχανισμών εκβιασμών, το οποίο θα αποτελέσει κράχτη για επενδύσεις κι υγιές περιβάλλον για την ανάπτυξη.
Με λίγα λόγια πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που στο εξωτερικό δίνουν την ευκαιρία στους Έλληνες να γίνονται πρώτοι και καλύτεροι: ευνομία, αξιοκρατία.
Αν τις έχουν εδώ, γιατί να φύγουν; Θα δημιουργήσουν το θαύμα τους στην Πατρίδα.
Γιατί, αδέρφια, στο μεταπολιτευτικό μπορντέλο της διαπλοκής όλο τον προϋπολογισμό του πλανήτη να ρίξεις με δανεικά, σε δέκα χρόνια πάλι οι εκατό σεσημασμένοι αλήτες θα τα έχουν φάει μέχρι φόδρα και θα είμαστε πάλι ταπί και ψύχραιμοι ή όπως λέει ο μέγας Τσάντλερ, πιο φτωχοί κι από ποντικό (αγγλικανικής) εκκλησίας. Ξέρετε γιατί; Ούτε αντίδωρο δεν έχει.
Το κείμενο είναι του Φαήλου Μ. Κρανιδιώτη από το antinews.gr
Οι εικόνες δικές μας.
Ακολουθούν κάποια  ενδιαφέροντα σχόλια.
 SABI είπε:
08/12/2011
Αγαπητέ Φαήλο,
Κάνεις ενα ΧΟΝΤΡΟ ΛΑΘΟΣ θέλω να ελπίζω εν αγνοία σου.
Μάλιστα στο ίδιο το κείμενό σου αυτοαναιρείσαι και με προβληματίζεις …
αφήνω τα γραπτά σου να μιλήσουν μόνα τους:
1.) Διαπιστώνεις οτι το έγκλημα το κάνουν αυτοί:
“Οι δουλειές επί χρόνια στηνόντουσαν σε γεύματα, κότερα και σε υπουργικά γραφεία. Προκαθορισμένο τίμημα, δέκα εκατομμύρια νοματαίοι για πελάτες, σικέ διαδικασίες και ναυαρχίδες των ΜΜΕ έτοιμες για όλα. Έτσι τα καλόπαιδα μας κουρεύανε με την ψιλή. Εμείς δανειζόμασταν, αυτοί τα παίρνανε και τα παίρνανε και ξαναπαίρνανε. Και τώρα πληρώνουμε.
2.) Kαι παρακάτω προτείνεις να πληρώσουν αυτοί:
“Χρειάζεται να μαζέψουμε από τους δρόμους σε μεγάλους χώρους κράτησης, στρατόπεδα, νησιά, ό,τι έχουμε, και να απελάσουμε τους λαθρομετανάστες, που δεν δικαιούνται πολιτικό άσυλο και δεν έχουν άλλους σοβαρούς ανθρωπιστικούς λόγους παραμονής στη χώρα, πχ βαριά αρρώστια, κι έχουν μετατρέψει ολόκληρες συνοικίες σε αφρικανοασιατικό γκέτο.”
Δεν ξέρω αν συνειδητοποιείς οτι ακριβώς αυτά διαπίστωνε και πρότεινε και ο Χίτλερ.
Η λογική λέει οτι πρώτα πρέπει να αμφισβητήσουμε το χρέος και ξαναπάρουμε πίσω αυτά που μας πήρανε τα καλόπαιδα που μας τα παίρνανε και τα παίρνανε και ξαναπαίρνανε και δεν ήταν οι λαθρομετανάστες, και μετά να κάνουμε αυτό που έκανε ο Μπερλουσκόνι για τους λαθρομετανάστες, που δεν ήρθαν σε εμάς αλλά στην Ευρώπη.
2011-Κατά τη διάρκεια της "ανθρωπιστικής παρέμβασης" των Ευρωπαίων στη Λιβύη
 noldor είπε:
Μία ερώτηση μόνο : κινείσαι στο κέντρο της Αθήνας χρησιμοποιώντας ΜΜΜ;
 Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης είπε:
Επισημαίνω δυο διαφορετικά και σημαντικά προβλήματα. 
Ξαναδιάβασε το κείμενο. Δεν λέω ότι το δεύτερο είναι λύση στο πρώτο.
Την διαπλοκή την αντιμετωπίζεις με εφαρμογή των θεσμών, των νόμων.
Την λαθρομετανάσατευση επίσης την αντιμετωπίζεις με τον ίδιο τρόπο. Δεν καλώ να “πληρώσουν” κάποιοι. Λέω απλά ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η χώρα μας να είναι μπάτε σκύλοι αλέστε, να έχουμε ήδη σχεδόν 2.000.000 μουσουλμάνους και να έρχονται κάθε μέρα κι άλλοι.
Αλήθεια δεν το θεωρείς κι αυτό πρόβλημα; Που ζεις; Περπάτησε από την Ομόνοια ως τα Πατήσια και δες. Μάθε πόσα ξενοδοχεία κλείσανε, πόσα εστιατόρια, μικρά θέατρα, μαγαζιά, εστιατόρια, οδηγηθήκανε σε φούντο λόγω της ραγδαίας γκετοποίησης της περιοχής. Πήγαινε στην Ομόνοια να δεις το υπαίθριο σούπερ μάρκετ ήρωίνης που έχουν στήσει τ’ αδέρφια μας οι μαύροι, κοπάδια ολόκληρα, στην κεντρικότερη πλατεία της πόλης, πήγαινε πίσω από το παλιό Δημαρχείο, στην Αγίου Κωνσταντίνου και τα στενά, στην Μάρνη και τα πέριξ, να δεις μια ξένη, βάραρη πόλη, γεμάτη παράνομους, δύστυχες πόρνες, ντήλερς εξαθλιωμένους χρήστες, κλεφτρόνια. . Και μου λες για …Χίτλερ;

Προφανώς για σένα η εφαρμογή των νόμων είναι αλά καρτ. Ζεις αλλού και πας μόνο για διεθνιστικό τουρισμό στο κέντρο. Πήγαινε να ζήσεις στην Φωκίωνος Νέγρη, στην Γ’ Σεπτεμβρίου, βγες βράδυ στα στενά, άνοιξε μαγαζί και προσπάθησε να ζήσεις εκεί και μετά τα λέμε.
Μια τόσο ευρεία υποβάθμιση των αξιών της γης, του αστικού περιβάλλοντος, μια εξάπλωση νησίδων ανομίας, εξαθλίωσης, που διαλύει την οικονομική ζωή, την καθημερινή ζωή στο Κέντρο, παίζει τεράστιο ρόλο και για την ανάκαμψη. Ποια ξενοδοχεία θα επιβιώσουν, ποιος τουρισμός, ποια εμπορική κίνηση μέσα σε ένα τριτοκοσςμικό γκέτο.
Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στη χώρα θα είναι να εφαρμοστούν οι νόμοι της. Χτύπημα της διαπλοκής, εξάρθρωση των μηχανισμών της και ριζική αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης και της εγκληματικότητας κάθε είδους. Όποιος είναι υπέρ της διαιώνισης αυτής της κατάστασης με 150 ως 500 παράνομους να περνάνε τα σύνορα καθημερινά και να μένου εδώ, είναι ή δουλέμπορος ή ηλίθιος ή προδότης.
ψυχραιμια είπε:
Oλα αυτα δεν μπορουν να συμβουν χωρις τη συντριβη του στρατου των αναρχικων που προστατευει την παρανομια και τους λαθραιους.
Γιαυτο δεν βλεπω καμμια προετοιμασια.Μπορει να κανω λαθος αλλα πολυ γρηγορα θα δουμε.
δρόμος είπε:
Από τα Εξάρχεια όπου μένω συμφωνώ μαζί σου και υπερθεματίζω, προκαλώ δε τον Φαήλο, αν ενδιαφέρεται, να επικοινωνήσει μαζί μου για να του δώσω στοιχεία. Είναι καιρός τώρα που επισημαίνω το πρόβλημα της εγκατάστασης στρατηγείου των αναρχικών επιτόπου, και βέβαια όχι μόνο δεν ασχολείται κανείς, αλλά η ανοχή όσο πάει και μεγαλώνει. Σε βαθμό που όλοι πια πιστεύουν ότι πρόκειται για ΣΧΕΔΙΟ ολκής.
ΠΠΠΠ

 Απορία είπε:
“δουλέμπορος ή ηλίθιος ή προδότης”
Σωστά.
Είναι εμφανέστατο ότι κάποιοι κύκλοι προωθούν μια Ελλάδα πολυπολιτισμικό γιουσουρούμ το οποίο θα εκτείνεται το πολύ μέχρι την Κατερίνη και με τον μισό νησιωτικό χώρο που κατέχει σήμερα.
Αυτοί που προωθούν το σχέδιο είναι δουλέμποροι και προδότες, αυτοί που πιστεύουν την παραμύθα, που οι πρώτοι λανσάρουν για να υποστηρίξουν το “οικοδόμημα”, είναι απλά ηλίθιοι ή βλακωδώς αφελείς.
 VASILIS είπε:
Είμαι φοιτητής και κυκλοφορώ αρκετά συχνά στο κέντρο και η εικόνα είναι άθλια και τριτοκοσμική. Καθε χρονο και χειροτερα και ειναι λογικο να κλείνουν τα καταστήματα και ο κόσμος να αποφεύγει να πηγαίνει στο κέντρο. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή ίδια κατάσταση με λαθρομεταναστες που δεν τηρουν κανενα κανονα υγιεινης και στοιβάζονται όπως στο πακισταν ενω μεταφέρουν μαζι τις σκουπιδοσακούλες τους με τα παράνομα εμπορεύματα τους (βέβαια, ο multicultural Γιωργακης Παπανδρεου δεν κυκλοφορει με δημόσια μεσα μεταφοράς). Η χωρα μας εχει πακιστανοποιηθει. Χρειάζονται μαζικές απελάσεις. Δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε με τους λαθρομετανάστες.
Ένας καθημερινός συνωστισμός Σοφοκλέους και Πειραιώς.

blue nile είπε:
09/12/2011
Ο Χα-Τζούν Τσανγκ στο βιβλίο του με τίτλο: 23 αλήθειες που δεν μας λένε για τον καπιταλισμό, (που μάλλον έπρεπε να τιτλοφορείται: 23 αλήθειες που δεν μας λένε για τον νεοφιλελευθερισμό) το οποίο διαβάζω μετά την αναφορά σε αυτό του Ροδινού, γράφει σε ένα σημείο: …Τα ημερομίσθια στις πλούσιες χώρες καθορίζονται πάνω απ΄όλα περισσότερο και από τη νομοθεσία περί κατώτατων ημερομισθίων από τον έλεγχο της λαθρομετανάστευσης. Πως γίνεται αυτό; Σίγουρα όχι από την μέσα σε εισαγωγικά ελεύθερη αγορά εργασίας, που, αν δεν υπήρχαν οι υφιστάμενοι περιορισμοί, θα κατέληγε να αντικαταστήσει το 80-90% των εργαζομένων με φθηνότερους και συχνά πιο παραγωγικούς μετανάστες…
ΝΑΥΤΗΣ είπε:
Εχω μιά απορία , ο κ Φ.Κ μιλάει εκ μέρους της Ν.Δ
Φοβάμαι ή ευχομαι , πως όχι…
Δεν πρέπει να ξεκαθαριστεί ?
Με τόση θολούρα που επικρατεί κ. Φ.Κ, μας μπερδεύεις ακόμα περισσότερο…
 Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης είπε:
Αν θέλεις την επίσημη θέση της ΝΔ, μπορείς να απευθυνθείς στην γνωστή διεύθυνση. Υπάρχει ιστότοπος, εξαίρετος εκπρόσωπος Τύπου κι αναπληρωτής του, Τομεάρχες κλπ.
Η γνώμη μου είναι η γνώμη μου. Δεν ευθύνομαι εγώ για ηλίθιες λεζάντες, τίτλους, σχόλια και μυθοπλασίες άλλων.
Ο Αντώνης Σαμαράς πάντως έχει δεσμευτεί για την κατάργηση του λαθρονόμου και την εφαρμογή των διατάξεων για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Η λαθρομετανάστευση είναι έγκλημα. Ελάχιστοι δικαιούνται άσυλο, η πλειοψηφία απλώς είναι οικονομικοί μετανάστες κι ένα μέρος κάνουν “εγκληματικό τουρισμό”.
Είμαι όλος αυτιά για το ποια είναι η άλλη λύση, που δεν θα περιλαμβάνει φύλαξη των συνόρων, σύλληψη, κράτηση κι απέλαση όσων δεν δικαιούνται άσυλο και δεν έχουν σοβαρούς ανθρωπιστικούς λόγους.
 kotstak είπε:
Υπάρχουν καλύτερες λύσεις(νομίζω), πιο εύκολες, άμεσα υλοποιήσιμες, και ρεαλιστικές.
Λύσεις που εξυπηρετούν το συμφέρον της πατρίδας στον υπερθετικό βαθμό.
Τέτοιες ώστε, − σε αντίθεση με τώρα − να μην φεύγει άδειο από την πατρίδα κανένα κοντέινερ, απεναντίας να επιστρέφουν πολλά άδεια…
Λύσεις όμως που προϋποθέτουν ευφυή και πατριώτη πρωθυπουργό.
Δηλαδή τρεις μήνες υπομονή…
Η λύση που προτείνω:
Όλοι οι λαθρομετανάστες συγκεντρώνονται σε μικρούς προχείρους καταυλισμούς που δημιουργούνται πλησίον εργοστασίων ή άλλων παραγωγικών μονάδων, από παλιά βαγόνια τρένων ή ότι άλλο πρόχειρο και οικονομικό, και εργάζονται με ημερομίσθιο πέντε(5) ευρώ και πληρωμένες όλες τις βασικές ανάγκες από τους εκάστοτε εργοδότες τους.
Με αυτό το τρόπο κατασκευάζουμε προϊόντα χαμηλού κόστους που ΔΕΝ θα κατασκευάζαμε διαφορετικά. Προϊόντα που μέχρι σήμερα εισάγαμε.
Όποιος θέλει να φύγει, μαζεύει χρήματα, πληρώνει το εισιτήριο και φεύγει.
Θα παρακαλάμε να έρθουν και ΔΕΝ θα έρχονται… θα παρακαλάμε να ΜΗΝ φύγουν και θα φεύγουν…
ΔΕΝ θα είμαστε ελκυστικός προορισμός λαθρομεταναστών.
 ggl είπε:
Μακάρι αυτά που γράφετε για τους λαθρομετανάστες, την εγκληματικότητα, τη δικαιοσύνη και τη εκδίωξή τους από τις πόλεις να τα έλεγε και η ΝΔ και ο αρχηγός της. Γιατί όμως σιωπούν?????
Δεν είναι μόνο οι λαθρομετανάστες όμως. Είναι και οι βαλκάνιοι και οι ημεδαποί που στρέφονται στην εγκληματικότητα λόγω ανυπαρξίας κράτους και μαλθακής δικαιοσύνης.
 Βεντούζα είπε:
Με άρθρα δε γεμίζουν τα στομάχια. Μέχρι τότε θα έχουμε πεθάνει από την πείνα όσοι δεν μπορέσουμε να μεταναστεύσουμε. Χαιρετίσματα.
Αριστειδης ο δικαιος είπε:
Κε κρανιδιωτη
Σε τιμα το οτι επωνυμως και δημοσιως λες τα πραγματα με το ονομα τους και που αγγιζουν τον μεσο ελληνα που προβληματιζεται και αγωνια για την ατελειωτη κατηφορα της πατριδας μας.
Ομως μια και απο οτι διαβαζουμε εισαι η ανηκεις τελος παντων στους συνομιλητες του προεδρου της ΝΔ γιατι δεν τον πειθεις να βγει δημοσια και να απαλυνει τον πονο και την δυστυχια που βιωνει ο πολιτης?
Οχι λογια του αερα και θα ,αλλα δεσμευσεις περα απο το εχετε μου εμπιστοσυνη, του εχουμε , ε και? και του γιωργου του παπανδρεου του εδειξαν εμπιστοσυνη, τα αποτελεσματα της , τα βιωνει καθε ελληνικο σπιτι.
Θα μου απαντησεις αλλο ΓΑΠ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΣΑΜΑΡΑΣ ναι αλλα αποδειξη τωρα!!!
Κυριε Κραν. μου λυπαμαι αλλα σχεδιο, στρατηγικη οπως την οραματιζεστε δεν υπαρχει απο κανενα κομμα στην ελλαδα ουτε υπηρξε και ποτε, βλεποντας και κανοντας ,και εχει ο Θεος!!
Να σου πω τι θελει ο τοπος μας ενα ΣΟΚ, ΠΟΛΕΜΟ ΘΑ ΤΟΝ ΠΕΙΤΕ ,ΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?, ΤΕΛΟς ΠΑΝΤΩΝ, ΠΕΙΝΑ, ΚΑΚΟΥΧΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙ ,ΕΞ ΑΛΛΟΥ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑς ΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ , ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕς ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΞΗΜΕΡΩΣΕ Η ΕΛΠΙΔΑ ,ΤΟΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΟΜΩς ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΟΛΙΚΕς ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΗΠΤΙΚΕς ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΡΑΤΟς ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.
Ο Σαμαρας το μπορει? εχει τα κοτσια ? θα αντεξει? περιμενουμε ,τον κοιταμε στα ματια γιατι αυτος ειτε αρεσει ειτε οχι σε καποιους τουτη την στιγμη μπορει να κινησει τα νηματα…..
 ANENTAXTOΣ είπε:
ΑΥΤΑ ΦΙΛΕ ΤΑ ΞΕΡΟΥΜΕ.ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΕΣ ΤΙΠΟΤΑ ΝΕΟ.ΜΑΣ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΟΙ.ΘΥΜΑΣΑΙ ΤΙ ΕΛΕΓΕ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΑΚΗΣ, Ο ΔΙΚΟ ΣΑΣ?
ΕΡΓΑ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ.Ή ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ Ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ.ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ.
ΑΣΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΜΠΛΑ-ΜΠΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΠΑΤΟ,ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΚΑΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΝΕΒΟΥΜΕ.ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ.
Γιώργος Τρεβής είπε:
«Η αριστοκρατία του εγκλήματος όμως είναι πλέον καθεστώς με, σχετικά, καθαρά χέρια.»
Το καθαρά χέρια έπρεπε να είναι σε εισαγωγικά. Γιατί αυτά τα «καθαρά χέρια» ξεπλένουν την βρώμα με πολιτιστικές δράσεις σε Μέγαρα Μουσικής και με φιλανθρωπίες χτίζοντας και ιατρικά κέντρα, κλπ., τα οποία διαφημίζονται συνεχώς και παντοιοτρόπως από τα ιδιόκτητα κανάλια.
Σε βλέπω Υπουργό ΠροΠο σε γνήσια Ελληνική κυβέρνηση.
 SABI είπε:
Aγαπητέ Φαήλο,
Ξαναδιάβασα το κείμενο μην τυχόν και δεν κατάλαβα κάτι. Ομως νομίζω οτι τα κατάλαβα καλά όλα. Ούτε εγώ λεώ οτι η μοναδική λύση που προτείνεις στο πρώτο είναι το δεύτερο (το κυνήγι των μεταναστών). Ομως μέσα στις λύσεις για το πολιτικό και οικονομικό πρόβλημα της χώρας προτείνεις και αυτό. Το να το προτείνουν οι επαγγελματίες της πολιτικής το κατανοώ. Είναι “πιασάρικο” θέμα και φέρνει ψήφους ακόμα και στον Καρατζαφέρη. Νομίζεις οτι τυχαία ο καραγκιόζης το έκαμε σημαία του? Θεωρώ άτοπο σε μια συζήτηση που τό καυτό ζήτημά της είναι αν τη Δευτέρα επιστρέφουμε στη δραχμή και γινόμαστε Αργεντινή να βάζουμε ΤΩΡΑ και το μεταναστευτικό. Αν γίνουμε φτωχότεροι απο την Βουλγαρία και την Τουρκία το μεταναστευτικό θα λυθεί αυτόματα γιατί μαζί με μας θα φύγουν και οι μετανάστες. Αν μείνουν πίσω τόσο το χειρότερο γι αυτούς γιατί δε θα βρίσκουν ούτε σκουπίδια για να φάνε. Αν διάβασες και σύ το κείμενό μου ως το τέλος, εγώ, επειδή το μεταναστευτικό είναι κύρια πρόβλημα των πλουσίων της Ευρώπης και εκεί θέλουν να πάνε οι λαθρομετανάστες, πιστεύω οτι η πρώτη κίνησή μας σ’ αυτό είναι αυτή που έκανε ο Μπερλουσκόνι. Τους δίνουμε ταξιδιωτικά έγγραφα, δωρεάν ή μειωμένο εισιτήριο και τους φορτώνουμε στα τραίνα του ΟΣΕ για Αυστρία (που μας θέλει εκτός ΕΕ). Για να τους στείλουμε πίσω στην πατρίδα τους χρειαζόμαστε απο την Ευρώπη περισσότερα λεφτά κι απ όσα μαζέψαμε κόβοντας τις συντάξεις. Θα μας τα δώσουν?
Κατανοώ τον νεανικό σου πολιτικό ενθουσιασμό και την ετοιμότητά σου να προτείνεις και να απαιτείς λύσεις εδώ και τώρα.
Ομως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά . Το σημαντικώτερο για ΄μενα είναι οι πολιτικοί μας ηγέτες απο εδώ και πέρα να εχουν ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ και πριν νομοθετήσουν κάτι, να δίνουν πρώτοι το παράδειγμα . Πχ. στη ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ, οι νέοι πολιτικοί μας θα πρέπει: 1.)να καταργήσουν αμμεσα όλες τις φοροαπαλλαγές των βουλευτών και των κρατικών λειτουργών (αυτοκίνητα, οικοσκευές, κομπιούτερ κλπ). 2) Να δώσουν το ΠΟΘΕΝ της περιουσίας τους και στο διαδίκτυο. 3) Να καταργήσουν όλα τους τα προνόμια.
Συμφωνώ οτι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στη χώρα θα είναι να εφαρμοστούν οι νόμοι της. Ομως όχι οι υφιστάμενοι νόμοι. Αυτοί θα πρέπει να καταργηθούν ΑΜΕΣΑ. Και να αντικατασταθούν με απλούς και ΜΟΝΟΣΗΜΑΝΤΟΥΣ νόμους όπως στην Ευρώπη. Δεν είναι δυνατον να εφαρμόσεις θεσμούς οταν σε κάθε τομέα του κράτους η πολυνομία και η πολυερμηνεία των νόμων είναι μεγαλύτερη κι από εκείνη της Σοβιετικής Ενωσης. Μπορώ να σε βεβαιώσω ότι αν μου αναθέτανε να εφαρμόσω την υφιστάμενη πχ. οικοδομική νομοθεσία θα σταματούσα ΝΟΜΙΜΑ κάθε οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα. Μην νομισεις οτι υπερβάλλω…Για να γίνουν όμως αυτά θα πρέπει πρίν απ’ όλα να φύγουν οι ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΟΠΑΤΕΡΕΣ που κυβερνούν αυτό τον τόπο οπως με ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ομολόγησε ο Κώστας Καραμανλής. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το δυσκολώτερο πρόβλημα. Μια λύση θα ήταν ίσως να ανατεθεί η είσπραξη των φόρων και το ΣΔΟΕ σε οικονομολόγους του KKE.
Γενικά πιστεύω οτι το νέο Ελληνικό κράτος που θα προκύψει μετά το 2012 είτε με ευρώ είτε με δραχμή θα πρέπει να διοικηθεί απο πολιτικούς που θα έχουν απόλυτη συνείδηση της Εθνικής Ενότητας, να είναι δηλαδή πρώτα Έλληνες και μετά Δεξιοί, Αριστεροί ή Κεντρώοι…
Διαβάστε κι αυτό….
Σήμερα είναι 4 Δεκεμβρίου και σαν σήμερα θα είχαμε εκλογές.
Κατάλαβε κανείς γιατί τελικά δεν έγιναν;
netakias.neta.sketa http://wp.me/p9GCU-1o3
Εικόνες:
http://andriotakis.wordpress.com/

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

Χαρουπιά το δέντρο εργοστάσιο.

Η χαρουπιά ή Κερωνία η έλλοβος,  είναι δέντρο μεγάλο που μπορεί να φτάσει σε ύψος και τα 13 μέτρα. Βρίσκεται αυτοφυής σε πολλές περιοχές της Μεσογείου και στην Ελλάδα, αλλά και καλλιεργείται σε φυτώρια για τον καλλωπισμό δρόμων και πάρκων. Στο λεκανοπέδιο της Αθήνας έχουν απομείνει πολλά δέντρα κυρίως για διακοσμητικούς λόγους. Περπατώντας πριν τα Χριστούγεννα επί της Θηβών, σκόνταψα σε αμάζευτα χαρουποκέρατα, και αυτό με έκανε να προσέξω τα πανύψηλα ξεχασμένα δέντρα, αμάζευτα και φορτωμένα με καρπούς.Τα χαρούπια, οι καρποί του δέντρου είναι μακριά και στριφτά «φασόλια» πράσινου χρώματος όταν είναι άγουρα, που γίνονται καφέ και ξυλώδη όταν είναι ώριμα. Το εσωτερικό τους έχει ευχάριστη γλυκιά γεύση και περιέχει πολλά σκληρά σπόρια.
Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες κατατάσσονται σε δύο μεγάλες ομάδες: τακοντοχάρουπα και τα μακροχάρουπα. Σημαντική όμως είναι η άγρια χαρουπιά (η κερωνία η έλλοβος), όπου οι καρποί της είναι πλούσιοι σε ζάχαρη.
Άλλες ονομασίες : Κερωνιά, Ξυλοκερατιά, Κουντουριδιά, Ψωμί του Άγιου Ιωάννη,κ.ά.Λατινικό όνομα: Ceratonia siliqua. Οικογένεια  Φαβίδες ή Χεδρωπά (Leguminosae)
Άνθιση-συλλογή-χρησιμοποιούμενα μέρη: Τα άνθη βγαίνουν στα μέσα του φθινοπώρου όπου και συλλέγονται μαζί με τα φύλλα, και οι λοβοί στα τέλη Ιουλίου. Η συγκομιδή των καρπών της προηγούμενης χρονιάς στην αρχαιότητα ξεκινούσε με την εμφάνιση του αστερισμού του Κυνός, στα τέλη Ιουλίου. Το αλεσμένο περικάρπιο δίνει αλεύρι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά για ζωοτροφές αλλά και τους ανθρώπους, ενώ το ξύλο της είναι σκληρό και βαρύ,  κατάλληλο για πολλές χρήσεις.
Τα πλούσια σε σάκχαρα χαρούπια σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως σαν ζωοτροφή και στη βιομηχανία. Οι  καρποί της όμως υπήρξαν κάποτε πολύτιμοι και για τη διατροφή των ανθρώπων.

Διατροφική αξία
Τα χαρούπια είναι γλυκά, εύγευστα και θρεπτικά, και τάισαν πολύ κόσμο κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
 Κι αυτό γιατί παρά την σκουρόχρωμη και ζαρωμένη σάρκα τους, περιέχουν πρωτεΐνες, βιταμίνες, μέταλλα όπως ασβέστιο και σίδηρο,κ.ά .Δέντρο εργοστάσιο, που θυμόμαστε σε περιόδους πολέμων και λιμών, που η τροφή είναι  δυσεύρετη.
Περιέχουν σάκχαρο σε μεγάλη αναλογία (50%) από το οποίο το 30% είναι σταφυλοσάκχαρο, 10% πρωτεΐνη, και 6% λίπος. Επίσης περιέχουν βιταμίνες Α, και D, βιταμίνες της ομάδας Β και καροτίνη ,κάλλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο, φώσφορο, σίδηρο, μαγγάνιο, χαλκό, χρώμιο, νικέλιο, λίγο ισοβουτυρικό οξύ (που ευθύνεται για  την ελαφρώς δυσάρεστη μυρωδιά), ταννίνες, ινώδεις ουσίες όπως λιγνίνη (επιδρά κατασταλτικά στη χοληστερίνη, έχει θετικά αποτελέσματα  κατά του διαβήτη και της παχυσαρκίας), βλέννα, κυτταρίνη και τουλάχιστον ακόμη  6 αντιοξειδωτικές ουσίες. Είναι εύπεπτα και δεν προκαλούν αλλεργίες.
Τα χαρούπια είναι και σήμερα χρήσιμα καθώς δεν περιέχουν γλουτένη, στην οποία πολλά άτομα είναι αλλεργικά. Επίσης μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία γλυκών.
Άλλες χρήσεις: Σαν σακχαρούχος καρπός  μετά από ζύμωση και απόσταξη παρέχουν αλκοόλη σε ποσοστό 25%. Οι άγουροι λοβοί περιέχουν δεψικές  και χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη βαφή υφασμάτων.  Οι σπόροι των χαρουπιών αποτελούν πολύτιμο βιομηχανικό υλικό. Από αυτούς εξάγεται κυτταρίνη που χρησιμοποιείται στην κατασκευή φωτογραφικών πλακών, στη χαρτοβιομηχανία και αλλού.
Επίσης εξάγεται κόμμι χρήσιμο  και τη βιομηχανία τροφίμων,και τη  φαρμακευτική. Το κόμμι  κυκλοφορεί σαν πρόσθετη ουσία για τα τρόφιμα με την επισήμανση (Ε 410) και χρησιμεύει σαν μέσο πήξης. Από το δέντρο εξάγονται βαφικές και κολλητικές ουσίες κατάλληλες για την βυρσοδεψία, την υφαντουργία και τη βιομηχανία χαρτιού, το έλαιο των καρπών χρησιμοποιείται στη σαπωνοποιία. Η χαρουπιά είναι είδος δασικό, γεωργικό, βιομηχανικό και καλωπιστικό. Το ξύλο της  χρησιμοποιείται σε ξύλινες διακοσμήσεις, το καρδιόξυλό της στην επιπλοποιεία,  και τη βαρελοποιεία, δίνει ξυλάνθρακες αρίστης ποιότητας, ο φλοιός και τα φύλλα της χρησιμεύουν στη βαφική.
Στην Κύπρο που καλλιεργείται αδιάλειπτα, το 90% της παραγωγής εξάγεται σε διάφορες μορφές (χαρουπάλευρο, ολόκληρος καρπός, χαρουποπυρήνας, αλεσμένα, γόμα). Η χαρουπιά καλλιεργείται εύκολα και ευδοκιμεί σε όλα τα εδάφη εκτός από τα υγρά και τα άπορα, και μπορεί να αντέξει σε έκτακτες χαμηλές θερμοκρασίες 2o-3ο C κάτω από το μηδέν. Το δέντρο προτιμά τις ηλιόλουστες θέσεις γι'αυτό καλλιεργείται συχνότερα σε θερμές εύκρατες ζώνες. Οι σπόροι συγκομίζονται κατά τη θερινή περίοδο. Ένα  ώριμο  δέντρο που καλλιεργείται σε ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες και  γόνιμο έδαφος μπορεί να αποδώσει έως και 400 κιλά φασόλια. Η καρποφορία της αρχίζει συνήθως το 6-7 έτος και συνεχίζεται για πολλά χρόνια.
Στην Κύπρο σήμερα κυριαρχούν τρεις ποικιλίες της χαρουπιάς, η Τηλλυρίας, τα κουντούρκα και τα κουμπωτά. Στην Ανώγυρα λειτουργεί Μουσείο Παστελιού, με στόχο την παρουσίαση του παραδοσιακού  παστελιού με βασικό συστατικό του το χυμό των χαρουπιών. 
Η Χαρουπιά ήταν γνωστή στους αρχαίους Έλληνες οι οποίοι την καλλιεργούσαν για τους καρπούς της. Από τη λέξη κεράτιον όπως ονομαζόταν από παλιά ο καρπός της καθιερώθηκε και η λέξη καράτι, όταν το βάρος του σπόρου των χαρουπιών ορίστηκε σαν η πιο μικρή μονάδα μέτρησης για το χρυσό και τους πολύτιμους λίθους.
Στη λαϊκή ιατρική χρησιμοποιούσαν το τσάι από κοπανισμένα χαρούπια για τα παιδιά που έπασχαν από βρογχίτιδα ή κοκκίτη. Στους δύσκολους καιρούς πολύς κόσμος φούρνιζε τους σπόρους, τους άλεθαν και ανακάτευαν τη σκόνη  με το λιγοστό αλεύρι για την παρασκευή του απαραίτητου για την οικογένεια ψωμιού, και ακόμη μ'αυτό το αλεύρι αντικαθιστούσαν τον καφέ.
Βράζοντας τα χαρούπια παρασκεύαζαν  "χαρουπόμελο" το οποίο και χρησιμοποιούσαν σαν  κύρια γλυκαντική ουσία.
 Ο φλοιός του  δέντρου έχει ισχυρή στυπτική δράση, και χρησιμοποιήθηκε πολύ στο παρελθόν  για την αντιμετώπιση  πολλών παθήσεων του πεπτικού  όπως διάρροια, δυσεντερία, στον ερεθισμό του στομάχου και στις αλλεργίες, τον επίμονο  βήχα, τα κρυώματα και τον πονόλαιμο.
 Οι χαρουπιές έχουν ιδιότητες που υποστηρίζουν με πολλούς τρόπους την υγεία.
Τα χαρούπια  αποσπώνται με τα χέρια ή με ραβδισμό από τα δέντρα και συγκεντρώνονται σε υπόστεγα ή σε ειδικούς κλιβάνους για να ξεραθούν και αποθηκεύονται. Η χαρουπιά προσβάλλεται από πολλά φυτικά παράσιτα και έντομα που η καταπολέμησή τους είναι αρκετά δύσκολη.
Οφέλη για την υγεία: Δρα ως στυπτικό, καταπραϋντικό, μαλακτικό και καθαρτικό. Βοηθά σε προβλήματα μειωμένης λίμπιντο και δρα κατά της μείωσης του αριθμού των σπερματοζωαρίων. Βοηθά σε προβλήματα βρογχικού άσθματος. Ο πολτός του φρέσκου λοβού είναι ελαφρά ευκοίλιος, ενώ το αλεύρι από τους λοβούς θεραπεύει τη διάρροια, και ανακουφίζει σε ερεθισμούς της κοιλιάς. Σαν τσάι  είναι καταπραϋντικό και μαλακτικό, επίσης στυπτικό. Αυτές οι δράσεις μοιάζουν αντιφατικές. Είναι όμως  κλασικό χαρακτηριστικό της δράσης των φυτών όπου, τα μέρη τους επιδρούν διαφορετικά  ανάλογα με το σημείο του φυτού και τον τρόπο παρασκευής τους. Οι σπόροι είναι στυπτικοί και καθαρτικοί. Ο φλοιός είναι έντονα στυπτικός. Χρήσιμα ακόμη θεωρούνται τα φύλλα και τα άνθη του φυτού, σε παθήσεις του φάρυγγα. Το αλεύρι χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία καλλυντικών για τη σύσφιξη και την ανάπλαση του δέρματος.
Ιδέες
Χαρουπόπιτα
Χαρουπόμελο.
Λοσιόν.
Περιποίηση του δέρματος: Κάνει το δέρμα σφιχτό και στιλπνό, βοηθά στην ανόρθωση του γυναικείου στήθους. Βράζουμε ίση ποσότητα νερού και χαρουπιών (ποσότητα νερού που  να σκεπάζει τα χαρούπια) για 30 λεπτά. Το φιλτράρουμε και κρατάμε το νερό. Πλενόμαστε, και  λουζόμαστε με αυτό το νερό.
Χαρουπόμελο.
Λέγεται το σιρόπι από χαρούπια. Χρησιμοποιείται εκτός από τα γλυκά,και  σε προβλήματα του αναπνευστικού συστήματος. Οι διαβητικοί δεν πρέπει να το χρησιμοποιούν,αν και τα  προϊόντα από το υπόλοιπο δέντρο τους ωφελούν. Πως φτιάχνουμε το χαρουπόμελο,εδώ.
Προοπτικές
1-Αναδασώσεις
Η χαρουπιά είναι σπουδαίο διακοσμητικό φυτό. Είναι όμως ακόμη σπουδαιότερη σαν δασικό δέντρο. Εμποδίζει την εξάπλωση της φωτιάς, αντίθετα απ' ό,τι συμβαίνει με το πεύκο και είναι κατάλληλη για αναδασώσεις. Και όσο και αν ο εμπορικός ρόλος της χαρουπιάς στις μέρες μας έχει υποβαθμιστεί, ο περιβαλλοντικός της ρόλος είναι σπουδαίος γιατί  μπορεί να επιβιώνει σε άγονα και ξηρικά ασβεστολιθικά εδάφη. Πολλές περιοχές οφείλουν στη χαρουπιά το πράσινο χρώμα τους, ενώ συγχρόνως το πλούσιο ριζικό της σύστημα συγκρατεί και προστατεύει το έδαφος από τη διάβρωση. Η χαρουπιά μπορεί να καλύψει  εγκαταλελειμμένες ή άγονες  και θαμνώδεις εκτάσεις, ακόμη και βραχώδη εδάφη. Οι αναδασώσεις στις εκτάσεις αυτές, μπορούν να   σταματήσουν τις διαβρώσεις, να αλλάξουν τη φυσιογνωμία των περιοχών,να δώσουν νέες δυνατότητες και να κάνουν τα μέρη πιο ελκυστικά για τους επισκέπτες.
2-Το μεγαλύτερο μέρος της ψίχας των χαρουπιών που παράγονται σήμερα, χρησιμοποιείται για ζωοτροφή. Η αξία του σε αμυλαξία είναι μικρότερη όταν συγκριθεί με άλλες κτηνοτροφές (καλαμπόκι 780 μονάδες, κριθάρι 689 μονάδες και χαρούπι 500 μονάδες). Όμως η τιμή του το κάνει οικονομικότερη κτηνοτροφή, και όταν  αναμιγνύεται με άλλες ζωοτροφές  βελτιώνει τη γεύση τους με αποτέλεσμα να  καταναλώνονται πιο ευχάριστα από τα ζώα.
3-Διάφορα Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτούν και προωθούν κατά καιρούς την επέκταση των φυτειών της χαρουπιάς.
4-Τα  χαρούπια είναι τροφή ικανοποιητικά θρεπτική αφού περιέχει μεγάλο αριθμό μετάλλων, ιχνοστοιχείων, βιταμινών και πρωτεϊνών. Περιέχει ασβέστιο σε τριπλάσια αναλογία από το γάλα, (350 mg ανά 100 gr) σε σύγκριση με το γάλα (120 mg Ca ανά 100 gr),επίσης φώσφορο, σίδηρο, μαγνήσιο, κάλιιο, πυρίτιο κ.ά.)
5-Το παραδοσιακό κρητικό χαρούπι αξιοποιείται ξανά από τη μονάδα *"Creta Carob" που αναπτύσσεται στην περιοχή του Ρεθύμνου. Η επιχείρηση παίρνει τα χαρούπια από τους παραγωγούς της περιοχής και παράγει μια μεγάλη σειρά προϊόντων για  την ανθρώπινη διατροφή: Χαρουπάλευρο, σιρόπι χαρουπιού, αλεσμένο χαρούπι για τσάι, υποκατάστατο του  καφέ και του κακάο από επεξεργασμένη σκόνη χαρουπιού, παξιμάδια από χαρουπάλευρο. Τα προϊόντα κυκλοφορούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η τιμή τους για τον καταναλωτή είναι εξαιρετικά προσιτή.
Που τα βρίσκουμε;
Στο εμπόριο, θα βρούμε τα  χαρούπια σε μορφή πλάκας, σκόνης ή σαν σιρόπι, και λόγω των χαμηλών θερμίδων, σε γλυκά να αντικαθιστούν τη σοκολάτα ή τη ζάχαρη. Τα τελευταία χρόνια στα καταστήματα με είδη φυσικής διατροφής έχουν κάνει ξανά την εμφάνισή τους παράγωγα του χαρουπιού όπως το χαρουπόμελο και το χαρουπάλευρο.
 
Ξεχασμένοι θησαυροί όπως το χαρούπι υπάρχουν πολλοί, αρκεί να ενδιαφερθούμε να τους ψάξουμε...
Πηγές και εικόνες
*http://www.gaiaelliniki.gr/2011/11/blog-post_14.html
http://misha.pblogs.gr/2008/03/ta-threptika-xylokerata-kai-toy-aswtoy.html
http://gym-platan.chan.sch.gr/cdrom/xl_xaroypia.htm
http://www.kykpee.org/
Περιοδικό «Ανώγυρα», Σεπτέμβρης 1999.
Κρήτη:γαστρονομικός περίπλους: Χαρουπόμελο
Πηγή: Χανιώτικα Νέα
http://www.mani.org.gr/ithi/haroupia/har.htm
http://cretangastronomy.blogspot.com/2011/09/blog-post_14.html#ixzz1hA0aRo5H
http://poulithragr.blogspot.com/2011/09/blog-post_18.html

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

Τι συμβαίνει με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης;


Η ιστορία της ελληνικής ζάχαρης είναι αρχετυπική,και οι ιστορικοί του μέλλοντος οφείλουν να τη μελετήσουν για να κατανοήσουν πως μια χώρα φτάνει στο σημείο να μην παράγει τίποτα. Κι ακόμα χειρότερα, να πουλάει σε ξένους τα δικά της μέσα παραγωγής για να παράγουν προϊόντα τα οποία η ίδια αγοράζει στη συνέχεια. Το είδαμε στη Λάρκο, το είδαμε στον Σκαραμαγκά, το βλέπουμε τώρα και με τη ζάχαρη. Αν μια τέτοια πολιτική δεν συνιστά αυτοκαταστροφή, παρακαλώ να μου το εξηγήσετε. Αν η Ε.Ε. λειτουργεί θετικά για την εθνική μας γεωργία, παρακαλώ και πάλι να μου το εξηγήσετε. Κι αν έπειτα από αυτό το ρεπορτάζ έχετε να μου προτείνετε κάποια καλύτερη λέξη εκτός από το «ξεπούλημα», παρακαλώ να την προτείνετε. Γράφει η  Ντίνα Δασκαλοπούλου συντάκτρια του άρθρου για το Έψιλον της Ευθεροτυπίας. Για να το διαβάσετε όλο πατήστε εδώ.
Το άσπρο και το μαύρο εναλλάσσονται στην ιστορία της ζάχαρης εδώ και πέντε δεκαετίες, όπως το όνειρο με τον εφιάλτη. Τα ερωτήματα πολλά.
-Πώς η κραταιά μέχρι πρότινος ελληνική βιομηχανία ζάχαρης κατέρρευσε και απειλείται πλέον με πλήρη αφανισμό;
-Πώς, από τα 10 εκατ. κέρδη που έγραφε το 2005 στον ισολογισμό της, έφτασε σήμερα να κλείνει τα εργοστάσια της, την ώρα μάλιστα που οι διεθνείς τιμές του προϊόντος έχουν απογειωθεί;
-Πώς από τα 400.000 στρέμματα τεύτλων απέμειναν 55.000, οι 1.320 μόνιμοι εργαζόμενοι έγιναν μόλις 428, οι 320.000 τόνοι παραγωγής μειώθηκαν σε 35.000 και πώς ναυάγησε κι αυτό ακόμα το σχέδιο παραγωγής βιοκαυσίμων;
 Έχουμε και λέμε:
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική που διέταξε.
Οι ελληνικές κυβερνήσεις που εκτέλεσαν.
Οι τραπεζίτες που εξυπηρετήθηκαν.
Το λόμπι των πετρελαιάδων που επέβαλαν.
Οι κομματικοί «κουμπάροι» που άλωσαν.
Η μεγάλη περιπέτεια της ζάχαρης ξεκίνησε το 2006, όταν η Ελλάδα αποδέχθηκε τη μείωση της παραγωγής της από τους 320.000 τόνους το χρόνο στους 158.000.
Τότε η Ε.Ε. αναθεώρησε την Κοινή Αγροτική Πολιτική της, και αποφασίστηκε ότι η τευτλοπαραγωγή θα περιοριστεί σε μια στενή λωρίδα μεταξύ Λονδίνου και Πράγας, και αποφασίστηκε ότι ο ευρωπαϊκός νότος θα χαθεί. Ο δρόμος προς τις εισαγωγές (Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία κ.ά.) έχει ανοίξει. Χώρες όπως η Βουλγαρία, η Λετονία, η Σλοβενία, η Ιρλανδία σταμάτησαν εντελώς την παραγωγή. Άλλες, όπως η Ουγγαρία, η Ισπανία και η Ιταλία, άρχισαν να υποπαράγουν.  Ως τη χρονιά που κλήθηκε να εφαρμόσει τις ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ήταν μια υγιής επιχείρηση, με σύγχρονες εργοστασιακές εγκαταστάσεις, μηδενικά χρέη και κέρδη που το 2005 έφτασαν τα 10 εκατ. ευρώ. Την 3ετία 2006-2009 τα χρέη της ΕΒΖ προς την Αγροτική έφτασαν τα 150.000.000€, αποτέλεσμα της εφαρμογής της ΚΑΠ, αλλά και του δεσμευτικού επαχθούς δανεισμού της από την ΑΤΈ. Σήμερα, ενώ το επιτόκιο στην αγορά είναι 8%, η τράπεζα δανείζει την ΕΒΖ με 12%.
 Κερδισμένες από αυτήν την πολιτική βγήκαν η Γερμανία (με ποσοστό αγοράς 46%), η Γαλλία (18%) και η Αγγλία (11%).
Τι συνέβη στην ελληνική περίπτωση; Η ΕΒΖ μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι κερδοφόρα: εισηγμένη στο χρηματιστήριο, το 2005 δεν χρωστάει σε κανέναν και κλείνει τον ισολογισμό της με κέρδη πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. «Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβετε πως οι ελληνικές κυβερνήσεις χρησιμοποιούσαν τα εργοστάσια για να εξυπηρετούν την κομματική τους πελατεία. Διόριζαν διοικήσεις που πολλές φορές δεν είχαν καμία γνώση του αντικειμένου. Όσο η ζάχαρη ήταν μονοπώλιο, αυτό δεν είχε δραματικές επιπτώσεις-αργότερα, όμως, που έπρεπε να γίνουμε ανταγωνιστικοί αποδείχθηκε πόσο ολέθριο ήταν». Ο Δημήτρης Χατζηαντωνίου, ένας από τους πρώτους εργαζόμενους στην εταιρεία, υπήρξε και τεχνικός διευθυντής όλων των εργοστασίων. Σήμερα είναι ο πρόεδρος των συνταξιούχων."Οι διοικούντες ενδιαφέρονταν για το πώς θα διορίσουν κόσμο, δεν αναλάμβαναν καμία ευθύνη, ένιωθαν όλοι τους περαστικοί. Ακόμα και αποτυχημένοι επαγγελματίες διορίζονταν στο Δημόσιο για να ρεφάρουν τη χασούρα..."
 Έναν χρόνο μετά, με αντάλλαγμα 87 εκατ. ευρώ που πήρε απ' το κοινοτικό ταμείο, η Ελλάδα έκλεισε τα δύο από τα πέντε εργοστάσια της: το ιστορικά πρώτο της Λάρισας (είχε πρωτολειτουργήσει το 1961) και της Ξάνθης. Σήμερα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η αντίστροφη μέτρηση φαίνεται πως έχει αρχίσει για τις μονάδες Σερρών και Ορεστιάδας. Αυτήν την εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσει το Δ.Σ. της εταιρείας για να εξετάσει το κλείσιμο της πρώτης και έπεται η δεύτερη... θυσία αυτήν τη φορά στην «εξυγίανση» της Αγροτικής Τράπεζας.
Από τη Λάρισα και κάτω οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα παράγει ζάχαρη, πόσο μάλλον ότι η ΕΒΖ είναι η μεγαλύτερη αγροτική βιομηχανία της χώρας. Και ότι για τους Βορειοελλαδίτες, η ζάχαρη και τα ζαχαρότευτλα υπήρξαν για δεκαετίες όχι μόνο πηγή εισοδήματος, αλλά και εικόνα της καθημερινότητάς τους. Σήμερα, περίπου 30.000 άνθρωποι ζουν από τον κύκλο εργασιών της ζάχαρης. Από τα πέντε εργοστάσια σήμερα λειτουργούν μόνο τρία, και πολλοί φοβούνται πως αύριο δεν θα υπάρχουν ούτε αυτά. Λάρισα και Ξάνθη θυσιάστηκαν ήδη. Άλλα δύο απομένουν στη Σερβία - μνημεία της ισχυρής Ελλάδας και κράχτες για τον υποψήφιο αγοραστή που αναζητείται ασμένως σε Ανατολή και Δύση. Διότι πουλάμε. Όπως πουλάμε λιμάνια, δρόμους, τρένα, ρεύμα, έτσι ακριβώς πουλάμε και τα εργοστάσια της ζάχαρης. Όχι ακριβώς εμείς, το ελληνικό δημόσιο δηλαδή, αλλά η Αγροτική Τράπεζα, στην οποία ανήκει η βιομηχανία και η οποία είναι δημόσια.
 Η ΕΒΖ δεν είναι δημόσια περιουσία, αφού τύποις είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Τουλάχιστον, γι' αυτό προσπαθούν να πείσουν σωρεία δημοσιευμάτων το τελευταίο τρίμηνο.
Γι' αυτό ακριβώς προσπαθεί να με πείσει κι ο πρόεδρος της ΕΒΖ . "Πρέπει να καταλάβετε πως η Αγροτική Τράπεζα είναι υποχρεωμένη λόγω του μνημονίου να εξυγιανθεί. Και για να συμβεί αυτό οφείλει να πουλήσει τις θυγατρικές της" μας εξηγεί ο κ. Χρυσόστομος Γερούκης. Θυγατρικές με προβλήματα όπως η ΣΕΚΑΠ, άλλες σε οριακό σημείο, όπως η ΕΛΒΙΖ (Ελληνική Βιομηχανία Ζωοτροφών), και άλλες απολύτως κερδοφόρες, όπως η Δωδώνη.
 Πόσο τραγικό μπορεί να είναι αυτό, όταν από καιρού εις καιρόν ακούμε ότι πρόκειται να πωληθεί η ίδια η Αγροτική Τράπεζα, στην οποία το 65% των αγροτών της χώρας έχει υποθηκεύσει τα σπίτια και τα χωράφια του;
«Ε,  είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει, γιατί η δική μας περίπτωση είναι σε μικρογραφία αυτό που συμβαίνει στη χώρα» θα μου πει ο Μανώλης Λαγογιάννης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων.
 Η ιστορία της ΕΒΖ θα μπορούσε να είναι μια ιστορία χωρίς ημερομηνία λήξης, όπως και το ίδιο το προϊόν που παράγει. Κι όμως, κάποιοι αποφάσισαν διαφορετικά........ ένα μνημόνιο και το ακολουθούν σαν τυφλοσούρτη. Κι ούτε που τους απασχολεί αν από αυτά τα εργοστάσια ζουν χιλιάδες άνθρωποι, αν η ζάχαρη είναι στρατηγικό προϊόν, αν η τιμή της έχει ανεβεί στα ύψη τους τελευταίους μήνες, τόσο ώστε αν κρατούσαμε τα εργοστάσια όχι μόνο θα εξοφλούσαμε τα χρέη, αλλά θα έβγαζε και κέρδος. 
Την ίδια στιγμή που ο πρόεδρος της ΑΤΕ ανακοίνωνε την πώληση της ΕΒΖ, χιλιάδες άνθρωποι στο Αλγέρι διαδήλωναν ζητώντας ζάχαρη.
Ο Χριστόδουλος Βαρκάκης λέει μεταξύ άλλων: ξέρεις τι άλλο φτιάχνεις από τα τεύτλα, εκτός από ζάχαρη; Μελάσα, ζωοτροφές, οινόπνευμα, μέχρι και βιοκαύσιμα. Όλα αυτά φυσικά σε μια άλλη χώρα.
 «Εδώ ζούμε τη γελοιότητα από τη μια να βγαίνει ο πρωθυπουργός και να ζητά  αύξηση της παραγωγικότητας κι από την άλλη να πουλάει για ένα κομμάτι ψωμί ό,τι θα μπορούσε να είναι παραγωγικό.
Ευρώπη 2011


Αυτό που συμβαίνει με τη ζάχαρη είναι σκανδαλώδες. Σύσσωμη η αντιπολίτευση, από το ΛΑΟΣ ως τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, κι από τη ΝΔ ως τη ΔΗΣΥ έχουν υποβάλει ερωτήσεις στη Βουλή. Η τιμή της ζάχαρης φέτος έπιασε ιστορικό υψηλό 30 ετών κι αναμένεται να ανέβει κι άλλο. Η παραγωγή της Βραζιλίας έχει καταστραφεί από την όξινη βροχή, της Ινδίας από καύσωνα, της Αυστραλίας από πλημμύρες, της Ρωσίας από πυρκαγιές. Οι μεγαλύτεροι παίκτες στο χρηματιστήριο είναι εκτός. Φαντάσου πόση ζήτηση έχει, που ενώ στην Ε.Ε. υπάρχει ποσόστωση στην παραγωγή, πριν από λίγες μέρες η αρμόδια επίτροπος ανακοίνωσε πως επιτρέπει στα κράτη μέλη να διαθέσουν στην αγορά ποσότητες και πάνω από όσο τους επιτρέπεται.

Κι εμείς πουλάμε..
Και ενώ εμείς πουλάμε άρον άρον την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης για το... καλό της πατρίδας και του χρέους, οι αρμόδιοι φορείς προειδοποιούν για νέα, επερχόμενη διατροφική κρίση...
Ζάχαρη: Το «κλειδί» στη διατροφική κρίση
 Η αύξηση κατά 25% της τιμής της ζάχαρης και του λαδιού ήταν ίσως η βασικότερη αφορμή για το ξέσπασμα της εξέγερσης που κατέληξε σε πολύνεκρες κοινωνικές συγκρούσεις στις περισσότερες από 30 χώρες που ήταν εξαρτημένες από τα εισαγόμενα τρόφιμα (και ιδίως τα σιτηρά),και  η διατροφική κρίση δεν έχει κοπάσει μέχρι τις μέρες μας.
Η ζάχαρη, όπως και τα σιτηρά, είναι από τα αποκαλούμενα στρατηγικά προϊόντα για το καλάθι της νοικοκυράς και την αύξηση του πληθωρισμού. Στα κράτη όπου υπάρχει παραγωγή ζάχαρης από δημόσιο φορέα, η τιμή της καθορίζεται από τα υπουργεία Οικονομικών για να μην επηρεαστούν οι τιμές σε ένα τεράστιο εύρος αγαθών της βιομηχανίας τροφίμων (αυτό έχει γίνει αρκετές φορές και στην Ελλάδα, όταν η ζάχαρη πουλιόταν ακόμα και με ζημία). 
Την ώρα που οι πολυεθνικές ανακοινώνουν δυσθεώρητα κέρδη και η Παγκόσμια Τράπεζα πιέζει για ακόμα μεγαλύτερη φιλελευθεροποίηση των αγορών, εκατομμύρια ανθρώπων στον πλανήτη λιμοκτονούν. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων, το 2010, οι τιμές των σιτηρών αυξήθηκαν κατά 47%, του καλαμποκιού κατά 50%, της σόγιας κατά 34%. Η τιμή της ζάχαρης τριπλασιάστηκε.
 Ο φετινός Γενάρης ήταν ο έβδομος συνεχόμενος μήνας ανατιμήσεων στα βασικά είδη τροφίμων παγκοσμίως.
Δεν είναι, επίσης, καθόλου τυχαίο πως όλα τα κράτη του κόσμου φροντίζουν να έχουν στις αποθήκες τους ζάχαρη - είτε ως ενεργειακό απόθεμα σε διάρκεια πολέμου είτε για να αντιμετωπίσουν τα κερδοσκοπικά παιχνίδια ή τις κρίσεις λόγω φυσικών καταστροφών που ανεβάζουν τις τιμές.
«Κουμπάροι από ζάχαρη»
Το κομματικό κράτος  αμέριμνο, συνέχιζε τον περίπατο του, όταν η λέξη «κουμπάροι» μπήκε στην καθημερινότητα μας. «Κουμπάροι από ζάχαρη» ήταν ο τίτλος ρεπορτάζ της «Κ. Ε.» (Σεπτέμβριος 2006) που περιέγραφε πως ο ένας κουμπάρος διοικεί την Αγροτική Τράπεζα, ο άλλος γίνεται αποκλειστικός προμηθευτής σε σιτηρά για την ΕΛΒΙΖ, ο τρίτος αναλαμβάνει να εκτελωνίζει ζάχαρη κι όλοι μαζί αρμέγουν τον κρατικό κορβανά με υπέρογκες αμοιβές, χρυσές πιστωτικές κάρτες, παχυλούς μισθούς. Καταγγέλλοντας όλα αυτά τον Αύγουστο του 2006 με μια 6σελιδη επιστολή, παραιτείται ο τότε πρόεδρος της ΕΒΖ Χρ. Κοσκινάς.
 Ο πρωθυπουργός δεν του απάντησε ποτέ...
Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα είχε αποδεχθεί να μειώσει την παραγωγή της σε αντάλλαγμα για τα 87 εκατομμύρια ευρώ που πήρε,και να κλείσει δύο από τα εργοστάσια της. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει πως θα μετατραπούν σε εργοστάσια παραγωγής βιοκαυσίμων. «Η κυβέρνηση είναι δέσμια συμφερόντων και επιλέγει αδιαφανείς διαδικασίες για την παραγωγή βιοαιθανόλης» καταγγέλλει ο τότε συντονιστής Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, το καλοκαίρι του 2006. 
Έναν χρόνο αργότερα δώδεκα μνηστήρες διεκδικούν να αναλάβουν το έργο της μετατροπής των δύο ζαχαρουργείων. 
Τον Δεκέμβριο του 2008 το πρότζεκτ έχει πια ολοκληρωτικά παγώσει.
Πώς; Γιατί; Μέχρι σήμερα ουδείς γνωρίζει. Εκτός ελαχίστων, ένας εκ των οποίων αναφέρει:"ζητούσαμε από την κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει με μόλις 40 εκατομμύρια ευρώ και μας έλεγε πως δεν υπάρχουν. Όταν λίγους μήνες μετά κινητοποιήθηκαν οι αγρότες, ο πρωθυπουργός τους έδωσε 500 εκατομμύρια. Καταλάβαμε πως οι πετρελαιάδες δεν ήθελαν τα βιοκαύσιμα στην Ελλάδα".
Το 2009 η εταιρεία εμφανίζει ζημιές ρεκόρ ύψους 46 εκατ. ευρώ και χάνει το μισό μερίδιο της στην εγχώρια αγορά. 
Η κυβέρνηση αλλάζει και μια νέα διοίκηση αναλαμβάνει. 
Ο κ. Γερούκης ανακοινώνει τα φιλόδοξα σχέδια του: παραγωγή ζάχαρης από στέβια (φυτό του οποίου τα φύλλα περιέχουν ισχυρές γλυκαντικές ουσίες) και δημιουργία νέων προϊόντων, όπως ζάχαρη εμπλουτισμένη με βιταμίνη C. Ενεργοποιεί το πρόγραμμα μετατάξεων, κόβει επιδόματα και μειώνει τη ζημιά της εταιρείας για το 2010 στα 34 εκατ. ευρώ. Παρ' όλα αυτά η τριετία 2006-2009 έχει κληροδοτήσει στην ΕΒΖ χρέη προς την Αγροτική 150.000.000 €.
Στέβια


Η ανάπτυξη εξόκειλε στον κάμπο
«Θεσσαλική Χαρτοποιία, Τελωνείο, Μαρμαράδικο Τσάλμα, Rοcα Α.Ε., εργοστάσιο Ζάχαρης...
 Οι παραπάνω ονομασίες παραπέμπουν στα βιομηχανικά ερείπια της Λάρισας. 
Πλάι στα σύγχρονα εμπορικά κέντρα της θεσσαλικής πρωτεύουσας, οι εργοστασιακοί της σκελετοί. 
Ορισμένα μίας άλλης εποχής... οικονομικής ανάπτυξης που εξόκειλε καταμεσής του κάμπου. Το τελευταίο, το εργοστάσιο Ζάχαρης, "κατόρθωμα" της τελευταίας πενταετίας. Φέτος, στην περιοχή ήρθε ο διευθυντής της ΕΒΖ, ενώ η κυβέρνηση επιστράτευσε τους βουλευτές της, σε μια προσπάθεια να πείσουν τους απρόθυμους αγρότες να ξαναβάλουν τεύτλα!
Zαχαρότευτλα

«Εις μάτην. Κάθε χρόνο καλλιεργούνται ολοένα και λιγότερα στρέμματα, παράγονται λιγότεροι τόνοι ζάχαρης, το κόστος παραγωγής αυξάνει, το μέλλον της τευτλοκαλλιέργειας τείνει προς εκείνο του καπνού: Να "σβήσει" δηλαδή ολοκληρωτικά από την Ελλάδα!
Και αφού κάναμε αυτή την παρένθεση, ας επιστρέψουμε στη βιομηχανία και στο φθινόπωρο που μας πέρασε. 
Όλα φαινόταν να πηγαίνουν καλά, πόσο μάλλον που η τιμή της ζάχαρης ανέβηκε μέχρι και τα 900 ευρώ τον τόνο. Οι αγρότες ζητούσαν μια μικρή αύξηση για να σπείρουν τεύτλα. 
Οι εργαζόμενοι πρότειναν από τα 1.900.000 ευρώ που εξοικονόμησε η εταιρεία από περικοπές επιδομάτων να δοθούν στους παραγωγούς τα 800.000 που διεκδικούσαν.
 Άντ’ αυτού, τον Φεβρουάριο η ΑΤΕ ανακοινώνει την πώληση της εταιρείας. 
Φυσικά, οι περισσότεροι αγρότες στρέφονται σε άλλες καλλιέργειες και η ΕΒΖ δεν έχει καν πρώτη ύλη για να δουλέψει. 
Ο πρόεδρος της εταιρείας υποστηρίζει πως «είναι θέμα ψυχολογίας γιατί το επί πλέον ποσό που ζητούσαν οι αγρότες είναι τόσο ασήμαντο, που δεν δικαιολογεί το θόρυβο που ξεσηκώθηκε.  Η λεγόμενη μείωση του εισοδήματος των αγροτών είναι προφάσεις εν αμαρτίαις, κρύβονται πίσω από αυτό το ψέμα για να μην ομολογήσουν ότι στρέφονται σε άλλες καλλιέργειες».
  Όπως ισχυρίζεται ο πρόεδρος της ΕΒΖ, λύση υπάρχει: όταν μια χώρα παράγει λιγότερη ζάχαρη από όση της επιτρέπεται μπορεί να αγοράσει τεύτλα από άλλη ευρωπαϊκή χώρα εταίρο. Το τελικό προϊόν θα έχει ελληνική ετικέτα, δεν θα προσμετράτε ως εισαγωγή και θα δώσει στην ΕΒΖ τη δυνατότητα να ανακτήσει τα μερίδια της αγοράς που έχασε τα προηγούμενα χρόνια «εφόσον οι προηγούμενες διοικήσεις είχαν τη λάθος νοοτροπία ότι όσο παράγεις τόσο πουλάς». Έτσι η εταιρεία μπορεί να βγει από τη μαύρη τρύπα στην οποία έχει πέσει, λέει ο πρόεδρος. Υπάρχει μόνο μια μικρή λεπτομέρεια που χαλάει την όλη εικόνα: το τεύτλο δεν ψύχεται και δεν μπορεί να μεταφερθεί. Αυτό σημαίνει πως η ζάχαρη με την ελληνική ετικέτα θα παράγεται σε γερμανικά,ή γαλλικά ή ό,τι χωράφια και εργοστάσια.
Σε αυτό, άλλωστε, θα ποντάρουν και οι υποψήφιοι αγοραστές της: στο ότι μαζί με την ονομασία της θα αγοράσουν και την εθνική
μας ποσόστωση και μια έτοιμη αγορά, που θα αγοράζει ελληνική ζάχαρη made in some - where...
Η γνώμη της συντάκτριας,συνέχεια.
Αυτό που κάνει τραγική την ιστορία της ΕΒΖ είναι πως στην πραγματικότητα αποτελεί την επιτομή της νεότερης αγροτικής ιστορίας της χώρας. Αν μπορέσει κανείς να καταλάβει τι έχει συμβεί με τη ζάχαρη, θα δει ανάγλυφα μπροστά του τι συνέβη με την αγροτική παραγωγή, την εκβιομηχάνιση του γεωργικού τομέα, τους χιλιάδες αγρότες που σε πείσμα των πολιτικών προσπαθούν να επιβιώσουν.
Πηγή: Αποσπάσματα από το αφιέρωμα της Ευθεροτυπίας.
Φωτογράφηση: Στράτος Καλαφάτης (http://www. stratoskalafatis.com)
graffiti
www.onextrapixel.com/2009/06/17/38-marvellous-graffiti-art-and-street-art-that-
Εικόνες:
http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=10476
Σχετικά κείμενα
http://www.epikaira.gr/epikairo.php?id=16599&category_id=0
http://webdaily.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=5290&Itemid=73