Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2011

Προτάσεις για μια νέα κοινωνική και οικονομική αλλαγή


Επιχορήγηση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων
Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα από το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας που έχει ειδικά χαρακτηριστικά και προσομοιάζει με αυτό της Νεανικής  ή Γυναικείας επιχειρηματικότητας εν μέρει αφού αφορά στην ίδρυση κυρίως νέων καινοτόμων  επιχειρήσεων. Παράλληλα ενισχύει, εκτός των νέων και καινοτόμες επιχειρήσεις που έχουν διάρκεια ζωής μέχρι πέντε ετών. Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει:
1.Την ίδρυση, στην πρώτη περίπτωση, επιχειρήσεων από νέους που έχουν υπερβεί το 18 έτος και θέλουν, η επιχείρηση που θα ιδρύσουν, να μετατρέψει μία καινοτόμο ιδέα ή μία καταγεγραμμένη ή κατοχυρωμένη αλλά μη εμπορικά αξιοποιημένη τεχνογνωσία, σε επιχειρηματική καινοτομία για να καλύψουν την εθνική ή να επεκταθούν στη διεθνή αγορά.

2.τις πολύ μικρές και μικρές νέες επιχειρήσεις (μέχρι πέντε ετών) οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση και διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους ή τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αυτές τις δύο ομάδες και θα διαθέσει το ποσό των 30.000.000 € για επιχορήγηση των. Η επιδότηση του κάθε έργου που θα ενισχυθεί θα είναι 60%.

Η αίτηση υπαγωγής μπορεί να είναι:

•από 30.000 έως 300.000 € για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα καθώς και για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επεξεργασίας του νερού, των λυμάτων, της συλλογής επεξεργασίας και ανακύκλωσης υλικών και των αποβλήτων.

•από 20.000 έως 200.000 € θα είναι τα έργα που θα υποβληθούν για επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους του προγράμματος.

Το πρόγραμμα καλύπτει σειρά δαπανών που αφορούν σε:

1.Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων- Ειδικές Εγκαταστάσεις

2.Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός

3.Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες

4.Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας

5.Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων

6.Δαπάνες Τεχνικής - Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

7.Δαπάνες προβολής και επικοινωνίας

8.Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων

9.Ανάπτυξη Πρωτοτύπων.

10.Λειτουργικές Δαπάνες μόνο για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις και αφορούν σε λειτουργικές δαπάνες του πρώτου χρόνου λειτουργίας της επιχείρησης.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων θα είναι 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.
Με βάση τον κανονισμό του προγράμματος οι νέοι που έχουν δυνατότητα και δεξιότητες σε κάποιο τομέα της επιχειρηματικής δράσης, που προαναφέρθηκε, μπορούν να υποβάλλουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο που θα ενισχυθεί από το στάδιο της ίδρυσης του (ακόμη και οι δαπάνες για την ίδρυση της επιχείρησης) μέχρι και το στάδιο της διάθεσης των προϊόντων στην αγορά. Έτσι το πρόγραμμα, πέραν των συνήθων επενδύσεων (διαμόρφωση χώρων αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού, πιστοποιήσεων κλπ), επιδοτεί με σημαντικά πόσα και τις παρακάτω επιμέρους δράσεις:
•Τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης, για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της (ενοίκια, μισθοδοσία του προσωπικού, ρεύμα, νερό, συνδρομές, ταξίδια, στην Ελλάδα και εξωτερικό για προώθηση των πωλήσεων ή συνεργασίες, συνδρομές κλπ). Αυτό είναι κάτι που δεν το συναντάμε σε άλλα προγράμματα παρά μόνο σε ερευνητικά.

•Κόστος Ανάπτυξη Πρωτοτύπων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται δαπάνες που αφορούν την ανάπτυξη πρωτοτύπων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμπορικά και πιλοτικών σχεδίων για να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς επίδειξης και έγκρισης. Έτσι το πρόγραμμα χρηματοδοτεί και την ανάπτυξη του πρωτοτύπου της εφεύρεσης πριν αυτή αρχίσει να παράγεται βιομηχανικά.

•Χρησιμοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού που θα εργαστεί για την ανάπτυξη του τελικού προϊόντος της επιχείρησης και θα διαθέτει την ανάλογη τεχνογνωσία.

•Προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών είτε με συμμετοχή σε εκθέσεις είτε με άλλους τρόπους (προσπέκτους, ιστοσελίδες, επιχειρηματικά ταξίδια κλπ).

•Δαπάνες Τεχνικής Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης με εκπόνηση των αναγκαίων μελετών κλπ.

Με βάση τα παραπάνω είναι προφανές ότι κάποιος που θέλει να αξιοποιήσει το πρόγραμμα θα πρέπει να εκπονήσει ένα πλήρες και ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο και με βάση αυτό θα έχει σημαντική διευκόλυνα στην πρώτη περίοδο εισόδου της επιχείρησης του στην αγορά.

Το πρόγραμμα θα το διαχειριστεί ο ενδιάμεσος φορέας των επιμελητηρίων και θα δέχεται προτάσεις από 1-08-2011 μέχρι τις 30-09-2011.
Με βάση τα παραπάνω δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να προετοιμάσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-05-2011
Επιχειρηματικότητα νέων μέσω του  Αναπτυξιακού νόμου.
Έχει πλέον δημοσιευτεί η απόφαση για την ενίσχυση νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Με το πρόγραμμα αυτό ενισχύονται αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών.
Οι νέες επιχειρήσεις που θα υποβάλουν προτάσεις θα πρέπει:

1.Να έχουν ιδρυθεί από τον Ιανουάριο του 2011 ή να είναι υπό ίδρυση ή σε διαδικασία ίδρυσης.

2.Να μην συμμετέχουν σε αυτές με ποσοστό άνω του 20% (ή να ασκούν τη διοίκηση) φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις που έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους το προηγούμενο 12μηνο και δραστηριοποιούνταν σε παρόμοιες αγορές και δραστηριότητες.
Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό μέχρι 31 Αύγουστου 2011 και καλύπτει:

•μέρος των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης (και δαπάνες leasing) σε βάθος πενταετίας,

•δαπάνες που αφορούν στη σύσταση της επιχείρησης.

•χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού σχεδίου και από άλλα καθεστώτα του επενδυτικού νόμου, αλλά και προγράμματα του ΕΣΠΑ,

•πρόσθετη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου με χαμηλότοκα δάνεια μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΕΤΕΑΝ).

Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις που η δραστηριότητα τους καλύπτεται από τον αναπτυξιακό νόμο 3908/2001 και μόνο.

Το ελάχιστό ύψος επένδυσης για μικρές επιχειρήσεις είναι 150.000 ευρώ και για πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι 100.000 ευρώ.

Επιδοτούνται οι παρακάτω δαπάνες:

1. Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, όπως:

•αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης

•τόκοι εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς

•μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής

•ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως δημοτικά τέλη κ.α.

•μισθοδοσία βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

2. Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

H ενίσχυση των παραπάνω δαπανών αφορά στα πέντε πρώτα χρόνια μετά την ίδρυση της επιχείρησης και μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην αρμόδια υπηρεσία.

Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης στην 5ετία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης μπορεί να φτάσει το 1.000.000 ευρώ στην περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ χωρίς αυτή μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 500.000 ευρώ. Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-07-2011
Αν δεν μπορείτε να φτιάξετε κάτι τέτοιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ
Δοκιμάστε να επαναλειτουργήσετε έναν ανεμόμυλο....

Επιδότηση επενδύσεων στον κλάδο των τροφίμων.
 Το αμέσως επόμενο διάστημα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα προκηρύξει πρόγραμμα ενίσχυσης των επενδύσεων στη βιομηχανία τροφίμων και το εμπόριο αγροτικών προϊόντων (μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»). Το πρόγραμμα θα δέχεται επενδύσεις (ίδρυσης, επέκτασης ή και εκσυγχρονισμού) σε όλους σχεδόν τους κλάδους των τροφίμων. Σε κάθε κλάδο υπάρχουν περιορισμοί που πρέπει η κάθε επιχείρηση να τους δει προσεκτικά.
Το αμέσως επόμενο διάστημα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα προκηρύξει πρόγραμμα ενίσχυσης των επενδύσεων στη βιομηχανία τροφίμων και το εμπόριο αγροτικών προϊόντων (μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»). Το πρόγραμμα θα δέχεται επενδύσεις (ίδρυσης, επέκτασης ή και εκσυγχρονισμού) σε όλους σχεδόν τους κλάδους των τροφίμων. Σε κάθε κλάδο υπάρχουν περιορισμοί που πρέπει η κάθε επιχείρηση να τους δει προσεκτικά.
Το πρόγραμμα ενισχύει επενδύσεις που αφορούν σε βελτίωση και εξορθολογισμό της μεταποίησης και εμπορίας και συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και πετυχαίνουν :
1.Τον προσανατολισμό της παραγωγής σύμφωνα με τις τάσεις των αγορών και τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

2.Τη βελτίωση ή τον εξορθολογισμό της εμπορίας ή των διαδικασιών μεταποίησης,

3.Τη βελτίωση παρουσίασης ή της προετοιμασίας των προϊόντων και παραπροϊόντων,

4.Την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και ανανεώσιμης ενέργειας (δέχεται την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων),

5.Την προώθηση καινοτόμων επενδύσεων,

6.Τη βελτίωση και την παρακολούθηση της ποιότητας και των υγειονομικών συνθηκών

7.Την προστασία του περιβάλλοντος και της εργασιακής ασφάλειας.

 Προϋπολογισμός επενδύσεων-ποσοστό επιδότησης
Το πρόγραμμα θα διαθέσει το 80% των χρημάτων για επενδύσεις από 100.000 μέχρι 5.000.000 € και το 20% για μεγαλύτερες και μέχρι 10.000.000 €.
Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επιδοτούνται με:

•50% στις περιφέρεις (Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιόνιων Νήσων)

•40% στις υπόλοιπες περιφέρειες και

•65% στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Η ίδια συμμετοχή των επενδυτών στο πρόγραμμα θα είναι το 25% του έργου και θα μπορεί να καλυφθεί ακόμη και με ακίνητο που μπορεί να ρευστοποιηθεί στην περίοδο της επένδυσης.
Το δάνειο θα μπορεί να καλυφθεί με επιστολή πρόθεσης της τράπεζας και όχι με έγκριση όπως γίνεται στον αναπτυξιακό νόμο.
Δαπάνες που επιδοτούνται 
Το πρόγραμμα επιδοτεί δαπάνες για :
•διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, κατασκευή ή βελτίωση κτιρίων και κατασκευή κατοικίας φύλαξης,

•αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, λογισμικού πληροφορικής, εξοπλισμού εργαστηρίων, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού,

•αγορά καινούργιων οχημάτων ισοθερμικών βυτίων, για την μεταφορά του γάλακτος και περονοφόρα, ανυψωτικά κλπ,

•γενικά έξοδα μέχρι 10% του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών, μελέτες σκοπιμότητας, τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση), απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας (ISO, HACCP κλπ).

•Τέλος προβλέπει απρόβλεπτες δαπάνες σε ποσοστό 10%.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αντίγραφα σε περιφερειακές και άλλες υπηρεσίες του υπουργείου.
Αμέσως μετά την προκήρυξη θα έχετε χρόνο περίπου δύο μηνών για την προετοιμασία της πρότασης σας, χρόνος όχι αρκετός για την καλή προετοιμασία των προτάσεων σας.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-06-2011
Στο συνημμένο αρχείο είναι η απόφαση του προγράμματος πλήρης.
http://www.anelixi.eu/files/news/files/ΚΥΑ132480_2011_ΑΝΕΛΙΞΗ_024408.pdf
Για αναλυτική ενημέρωση ή προετοιμασία των προτάσεων σας επικοινωνήστε:
Το κείμενο το μαγειρεύω πάνω από μήνα. Με αυτά που ακούμε να συμβαίνουν μοιάζει εξωπραγματικό να θέλει κάποιος να ξεκινήσει τώρα κάποια, οποιαδήποτε δραστηριότητα.
Τα πιο μακάβρια έργα επιστημονικής φαντασίας τείνουν να επιβεβαιωθούν.
Η πυρηνική και οικονομική καταστροφή  εξελίσσεται, μπροστά στα μάτια μας και όταν η βία κυριαρχεί φαίνεται ότι, δεν μπορούμε να αποφύγουμε την εμπλοκή.
Και τώρα; τι πρέπει να κάνουμε; Το μόνο που μπορούμε να επιλέξουμε είναι τη λιγότερο καταστροφική πλευρά.
 
Σε ένα κόσμο που η ακινησία είναι πνευματικός αλλά και βιολογικός θάνατος, το άτομο χωρίς τόλμη αντίδρασης είναι καταδικασμένο.
Επαναναπροσδιορισμός λοιπόν.
Να εξάγουμε τη Μεσογειακή διατροφή και την κουλτούρα που είπε και ο πρωθυπουργός σε κάποια ομιλία του.
Και επειδή το "απρόβλεπτες δαπάνες" με τις "καινοτόμες ιδέες" δένουν σε ένα βαθύ επίπεδο, βάλτε το νου σας να σκεφτεί.
Πως σας φαίνεται η ιδέα;(1)

Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που βλέπουν το ποτήρι μισοάδειο,και αυτοί που το βλέπουν μισογεμάτο.(αγαπημένο απόφθεγμα της δεκαετίας του 80)
Ένα καλό παράδειγμα για το παραπάνω είναι αυτό:
«Πείτε τα μόνοι σας»  είπε -πριν από κάτι μήνες-το ένα απο τα αριστερά κόμματα όταν προσκλήθηκε σε συζήτηση στη Βουλή με τους αντιπροσώπους του ΣΕΒ.(Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων)και με το επιχείρημα :
«Σε μια στιγμή που κλιμακώνεται η κρίση και η επίθεση εναντίον των εργαζομένων γίνεται ολοένα και πιο σκληρή με νέα σαρωτικά μέτρα, τέτοιες συνεδριάσεις με καλεσμένους τους… εκλεκτούς του ΣΕΒ και των ομίλων, μόνο κατ’ επίφαση γίνεται με τον κανονισμό της Βουλής και αποτελούν πρόκληση»
Μόνο όταν ο εφησυχασμός μας αντικατασταθεί από την εγρήγορση ίσως και, να έχουμε κάνει ένα βήμα μακριά από τον κίνδυνο .
(1)Έχω χάσει τους συνδέσμους από τις εικόνες με τις γκλίτσες και τις κότες. Υπόσχομαι να επανορθώσω όταν τις βρω.
15/9/11-η πηγή βρέθηκε.
Για το μπάρμπα από τα Τρίκαλα που πουλάει ξυλόγλυπτες γκλίτσες στην Άστιγγος, κοντά στην Ερμού,τη φωτογραφία την πήραμε από το
 http://alexandros-akestor.blogspot.com/2008/01/blog-post_3698.html
Το σκίτσο είναι του Μητρόπουλου.
Η ανάρτηση θα έχει  συνέχεια.
Γράψτε ένα σχόλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι σκέψεις σας είναι ευπρόσδεκτες.Γράψτε ένα σχόλιο.